Crveni žitni balac
Oulema melanopus

Najvažniji štetnici strnih žita u Hrvatskoj su žitni balci ili leme. Osim na strnim žitaricama, hrane se i na kukuruzu.  Dvije  su  vrste  žitnih  balaca  najvažnije:  crveni  žitni  balac  (Oulema  melanopus) i  plavi  žitni  balac (O. lichenis), od kojih je crveni žitni balac štetniji. To su kukci kornjaši iz porodice zlatica. Tijelo im je sitno, 4-6 mm. Crveni žitni balac ima nadvratni štit i noge narančaste boje, a pokrilje je plavo, za razliku od plavog balca (nadvratni štit plave boje). Jaja su žute, a kasnije crvenkaste boje. Ličinke su žute,  pokrivene  sluzi  koja  od  izmeta  pocrni  (balac).