Agrobase Denmark
Focus Ultra Registered until: 31. maj 2021
BASF - Herbicide
19-93
Må  kun  anvendes  til  ukrudtsbekæmpelse  i  raps,  bederoer, kartofler,  majs  (DIM  tolerante  sorter),  lucerne,  kløver  til  frø, rød-  og  stivbladet  svingel  til  frø,  hør  til  olie  og  fibre,  kålrabi, bønner og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær,  hvidkål,  fodermarvskål,  grønkål,  broccoli,  rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.
 
Virknings mekanisme:
Det  aktive  stof  i  Focus  Ultra  cycloxydim  optages  via  de  grønne  blade  og  transporteres  ud  til vækstpunkterne, hvor aktivstoffet påvirker fedtsyre syntesen i enkimbladede planter. Opbygningen af komplekse fedtsyre forbindelser og celle membraner forhindres, og planten dør.

Effekter:
Focus Ultra har effekter på en lang række græsser såsom rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter, kvik, flyvehavre og kornarter. Symptomerne på følsomme græsarter viser sig ofte 1-2 uger efter behandling i form af violet farvning af blade og gulfarvning af hjerteskuddet.
Denne kan herefter nemt trækkes ud af bladskeden. Effekten af de lavere doseringer af Focus Ultra kan øges ved tilsætning af 0,5 L/ha DASH.
Focus Ultra har kun svag effekt overfor enårig rapgræs. Rød-og stivbladet svingel er tolerante.

Anvendelse:
Focus  Ultra  kan  anvendes  til  bekæmpelse  af  græsukrudt  i  en  lang  række  landbrugs-  og havebrugskulturer. Doseringer og anvendelsestidspunkter af Focus Ultra i de enkelte afgrøder er listet i nedstående tabel.
Bedste  effekt  opnås  på  saftspændte  planter  i  god  vækst.  Generelt  anbefales  morgen sprøjtninger ved temperaturer over 10 °C og en luftfugtighed over 60 %. Sprøjt ikke ved udsigt til nattefrost, i stærk sol og under høje temperaturer (over 25 °C) og på stressede afgrøder (tørke, vindslid, etc.).
Under tørre forhold anbefales det at sprøjte om aftenen. Anden ukrudtsbekæmpelse bør være afsluttet, og der bør være mindst 1 uge imellem sprøjtningerne. Ved blanding med visse andre ukrudtsmidler kan effekten af Focus Ultra påvirkes negativt og bør derfor undgås.
Ved  anvendelse  i  rød-  og  stivbladet  svingel  bør  der  være  mindst  en  uges  afstand  til vækstregulering.
Der kan sås korn, græs og majs 4 uger efter behandling med Focus Ultra i tilfælde af omsåning.
Andre afgrøder kan sås umiddelbart efter.
Der må ikke dyrkes grøntsager og kartofler på et areal, der tidligere samme år har været brugt Focus Ultra.

Resistens:
For  mange  herbiciderer  der  risiko  for  forekomst  af  biotyper,  der  er  modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer.
Focus Ultratilhører gruppen af cyclohexandioner såkaldte ”dim” herbicider (HRAC gruppe A), som vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende effekter af Focus Ultra, men i Tyskland er der konstateret resistens hos agerrævehale, flyvehavre og gold hejre og i Sverige overfor agerrævehale.
Risikoen for resistens hos herbicider kan nedsættes ved sprøjtning på små planter tidligt i vækstperioden.
Gentagne  behandlinger  med  midler  med  samme  virkemekanisme  øger  risikoen  for  udvikling af resistens. Skift mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale. Kulturtekniske tiltag såsom mekanisk bekæmpelse, sædskifte og pløjning bør inddrages for at mindske risikoen for resistens udvikling.

Blanding
Focus Ultra kan blandes med DASH, Fastac 50 og Fighter 480.
 
Sprøjteteknik:
Focus Ultra skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Udbringning  skal  altid  tilpasses  afgrødens  udvikling  mht.  højde,  tæthed,  fugtighed,  ol.
Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.
Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.
Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.
 
Tilberedning af sprøjtevæske:
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved  anvendelse  af  præparatfyldeudstyr  påfyldes  den  ønskede  mængde  præparat,  som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Focus Ultra i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen.
En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.
 
Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for  urenheder  og  eventuelle  belægninger.  Vaskevandet  opsamles  i  egnede  beholdere  og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Tom emballage:
Indholdet/beholderen  bortskaffes  i  overensstemmelse  med  kommunale  regler  for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Lagring:
Focus Ultra bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 30 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Producenten  fralægger  sig  ethvert  ansvar  for  produktets  effekt  samt  skader,  herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
Effective
Crops
Winter rape
BBCH
13 - 32
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
12 - 32
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rape
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Fodder beets
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Fodder beets
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Corn, maize
BBCH
12 - 19
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
28
Crops
Corn, maize
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
28
Crops
Potatoes
BBCH
10 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Potatoes
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Peas
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Peas
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Beans
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Beans
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Cauliflower
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Cauliflower
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Brussels sprouts
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
56
Crops
Brussels sprouts
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
56
Crops
Broccoli
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Broccoli
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Borecole
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Borecole
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Chinese cabbage
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Chinese cabbage
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Rutabagas, swede
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Rutabagas, swede
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
13 - 39
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Strawberries
BBCH
11 - 16
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
42
Crops
Strawberries
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
42
Crops
Carrots
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Carrots
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Onions
BBCH
15 - 45
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
28
Crops
Onions
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
28
Crops
Leeks
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
42
Crops
Leeks
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
42
Crops
Clover
BBCH
12 - 55
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Clover
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Alfalfa, Lucerne
BBCH
11 - 51
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Alfalfa, Lucerne
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring linseed, flax
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring linseed, flax
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Apple trees
BBCH
76 - 76
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Apple trees
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Pears
BBCH
76 - 76
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Pears
BBCH
11 - 29
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28