GoliathRegistration expired
ADAMA - Herbicide
396-23
Brugsanvisning
Goliath er et flydende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøukrudt, herunder enårig rapgræs, i bederoer.

Virkning
Goliath anvendes på fremspiret ukrudt og virker da som både jord- og bladmiddel. Der opnås god virkning over for de fleste frøukrudtsarter. I de efterfølgende forslag til sprøjteplaner angives forslag, der også bekæmper vanskelige bekæmpbare  ukrudtsarter.  Det  er  vigtigt,  at  de  angivne  sprøjtetider  overholdes.  Ikke  rettidig  udført  sprøjtning medfører  for  store  ukrudtsplanter  og  derfor  usikker  virkning.  Der  er  ingen  virkning  mod  kvik,  tidsler  og  andet rodukrudt, når fremspiringen sker fra roden.
Sikker frøukrudtsbekæmpelse kræver normalt 3-4 sprøjtninger.
Overvintrende ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbearbejdning.
Den maksimale dosering af Goliath er 3,0 ltr. pr. ha pr. år.

Sprøjteplaner
Generelt skal der sprøjtes, når nyfremspiret ukrudt står på kimbladstadiet, eller det kan bedømmes, at virkning af tidligere behandling ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkelig.
For  opnåelse  af  optimal  virkning,  bør  der  altid  tilsættes  olie  til  blandingerne,  når  højeste  dagtemperatur  ligger under  22°  C.  Olietilsætning  bør  dog  ikke  foretages  de  første  3-4  dage  efter  vejrskifte  fra  køligt  og  fugtigt  vejr  til varmt og tørt vejr. Under ekstremt tørre forhold, med kraftig vokslag på planternes blade, kan det være påkrævet, at anvende den høje oliedosering (for Renol 2,0 liter pr. ha) ved temperaturer helt op til 25° C.  

Dosering:
Frøukrudt - herunder vanskeligt bekæmpeligt arter som: Burresnerre, Enårig rapgræs, Kamille, Liden nælde, Raps, Sort Natskygge, Snerlepileurt
Middel: Goliath + Betanal® Power SC
Dosering kg/l pr. ha
1. spr. kim-bladst.: 1,0 + 0,6
2. spr. 5-7 dage efter: 1,0 + 0,6
3. spr. 7-14 dage efter: 1,0 + 0,6

Til alle sprøjteplaner tilsættes penetreringsolie f.eks. Renol.
 
Doseringer
Ved  rigtig  anvendelse  af  sprøjteplanen  vil  de  angivne  doseringer  normalt  efterlade  marken  ukrudtsfri  helt  til optagning.
Hvor  der  normalt  opnås  rene  marker  ved  optagning,  bør  der  eksperimenteres  med  lavere  doseringer.  Ved  lave doseringer reduceres sikkerheden i sprøjteplanen, hvilket kan nødvendiggøre kortere sprøjteintervaller og mere tilsyn med marken.
Virkningen kan forøges ved at dele den samlede Goliath mængde ad flere gange, hvorved Goliath’s bladvirkning udnyttes  optimalt.  Hvor  ukrudtsmængden  er  stor  eller  under  tørre  forhold  tilrådes  det  at  dele  mængden  på  4 sprøjtninger.

Vandmængder
Bredsprøjtning  ca.  200  liter  vand  pr.  ha.  Der  bør  ikke  anvendes  under  150  liter  vand  pr.  ha  på  tørre  planter.
Båndsprøjtning ca. 100 - 125 liter vand pr. ha.

Omsåning
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning, kan der uden pløjning igen sås bederoer. Efter pløjning kan der dyrkes kartofler, majs eller hestebønner.
Ventetid før såning/plantering af disse afgrøder er 165 dage efter sidste behandling med metamitron.

Forhold, der har indflydelse på goliath®s virkning:
Som bladmiddel:
Uanset  fugtighedsforhold  er  Goliath®’s  bladvirkning  så  kraftig,  i  blanding  med  andre  midler,  at  der  opnås  bedre virkning ved at sprøjte på ukrudtets rette udviklingstrin end ved at vente på fugtige forhold. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15 ̊C og på småt ukrudt.
Under tørre forhold sprøjtes ofte 4 gange med reducerede doseringer.
Ved kraftig sol og dagtemperatur over 25 ̊C - specielt efter en fugtig evt. kølig periode - bør sprøjtningen foretages sidst på dagen. Evt. reduceres dosis af phenmediphamprodukterne.
Roerne skal være sunde. Er planterne skadede af sandflugt sprøjtes tidligst 8 dage efter.
I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat kan der på unge kulturplanter opstå svidninger.
Sprøjtning i perioder med frost frarådes. Efter frost må der først sprøjtes efter 2-3 dage.

Som jordmiddel:
Den del af midlet, der falder på jorden, virker som jordmiddel. Det er med til at dæmpe nyfremspiring og svække senere fremspirende ukrudtsplanter. Fugtigheden i jordoverfladen fremmer denne virkning. Nedbør efter sprøjtningen øger virkningen.
Anden sprøjtning:
Efter  anvendelse  af    græsukrudtsmidler,  bør  der  ventes  5  dage,  før  der  anvendes  Goliath.  Før  sprøjtning  med  græsukrudtsmidler bør kvikkens blade have overvundet en eventuel svidning fra Goliath-behandlingen.

Tankblanding
Udover de her nævnte midler findes flere tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver blandingsmulighed.
Goliath® kan blandes med:
Ukrudtsmidler: Betanal® Power SC, Kontakt® 320 SC, Ethosat® 500 SC and Safari®.
Penetreringsolie: Renol mf.
Insektmidler: Iblanding af insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne.
Benyt derfor kun insektmidler, hvor firmaet tager ansvar for blandingen ved at  angive den på insektmidlets etikette.

Fremstilling af sprøjtevæsken
Under tilberedningen af sprøjtevæsken og kørsel skal sprøjtebeholderens omrører være i gang.
Dunken  med  Goliath  rystes  kraftigt  før  indholdet  hældes  i  sprøjtetanken,  der  er  ca.  halvt  fyldt  med  vand. Tilsæt vand til 3/4 fyldning og derpå blandingspartner. Evt. tilsætning af olie kan derefter foretages.
 
Rengøring af sprøjten
Umidelbart  efter  endt  sprøjtearbejde  rengøres  sprøjtebeholder  og  dyser  med  et  egnet  rengøringsmiddel  f.eks.
All  Clear  Extra  eller  3-dobbelt  salmiakspiritus.  Brugsanvisningen  for  det  valgte  rengøringsmiddel  følges  nøje, rengøringsvandet kan for de nævnte produkter udsprøjtes over den behandlede afgrøde.
 
Tom emballage
Rester  skal  afleveres  til  den  kommunale  affaldsordning  for  farligt  affald. Tomme  beholdere  kan  bortskaffes  med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Bederoer0 - 00 - 0-
Frøgræs0 - 00 - 0-