Agrobase Denmark
LFS Cycloxydim Registered until: 31. maj 2021
LFS Kemi - Herbicide
318-139
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og fåresvingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.

BRUGSANVISNING
Det  aktive  stof  i  LFS  Cycloxydim  (cycloxydim)  optages  via  de  grønne  blade  og  transporteres  ud  til vækstpunkterne,  hvor  aktivstoffet  påvirker  fedtsyre  syntesen  i  enkimbladede  planter.  Opbygningen  af komplekse fedtsyreforbindelser og cellemembraner forhindres, og planten dør.

Effekter
LFS Cycloxydim har effekter på en lang række græsser såsom rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter, kvik, flyvehavre og kornarter. Symptomerne på følsomme græsarter viser sig ofte 1-2 uger efter behandling i form af violet farvning af blade og gulfarvning af hjerteskuddet. Denne kan herefter nemt trækkes ud af bladskeden. Effekten af de lavere doseringer af LFS Cycloxydim kan øges ved tilsætning af 0,5 l/ha DASH.
LFS Cycloxydim har kun svag effekt overfor enårig rapgræs.

Anvendelse
LFS   Cycloxydim   kan   anvendes   til   bekæmpelse   af   græsukrudt   i   en   lang   række   landbrugs-   og havebrugskulturer. Doseringer og anvendeslestidspunkter af LFS Cycloxydim i de enkelte afgrøder er listet i skema på  løsblad.
Bedste  effekt  opnås  på  saftspændte  planter  i  god  vækst.  Generelt  anbefales  morgen  sprøjtninger  ved temperaturer over 10 C og en luftfugtighed over 60%. Sprøjt ikke ved udsigt til nattefrost, i stærk sol og under høje temperaturer (over 25 C) og på stressede afgrøder (tørke, vindslid, etc.).
Under tørre forhold anbefales det at sprøjte om aftenen. Anden ukrudtsbekæmpelse bør være afsluttet, og der bør være mindst 1 uge imellem sprøjtningerne. Ved blanding med visse andre ukrudtsmidler kan effekten af LFS Cycloxydim påvirkes negativt og bør derfor undgås.
Ved anvendelse i rød- og stivbladet svingel bør der være mindst en uges afstand til vækstregulering.
Der kan sås korn, græs og majs 4 uger efter behandling med LFS Cycloxydim i tilfælde af omsåning. Andre afgrøder kan sås umiddelbart efter.
Der må ikke dyrkes grøntsager og kartofler på et areal, hvor der tidligere samme år har været brugt LFS Cycloxydim.

Resistens
For mange herbicider er der risiko for forekomst at biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer.
LFS Cycloxydim tilhører gruppen af cyclohexandioner såkaldte "dim" herbicider (HRAC gruppe A), som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende effekter af LFS Cycloxydim, men i vores nabolande er der konstateret resistens hos agerrævehale. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Skift mellem midler med andre virkemekansimer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale.
Risikoen for resistens hos herbicider kan nedsættes ved sprøjtning på små planter tidligt i vækstperioden.

Blanding
LFS Cycloxydim kan blandes med DASH, Fastac 50 og Fighter 480.

Sprøjteteknik
LFS Cycloxydim skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er angivet af sprøjteproducenten. Ved på fyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til enhver tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås. Vindhastigheden skal altid være lav (<4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg  altid  for  at  sprøjten  er  korrekt  rengjort  samt  efterset  for  belægninger  inden  tilberedning  af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i tanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne /lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Focul Ultra i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskyldning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring
Efter endt rengøring skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under teg. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vaske af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med  dagrenovationen.  Den  tomme  beholder  bør  skylles  inden  bortskaffelse.  Skyllevandet  hældes  op  i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Lagring
LFS Cycloxydim bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder  og  ikke  over  30 C.  Ved  korrekt  opbevaring  er  produktet  holdbrt  i  minimum  2  år  fra produktionsdatoen.
Effective
Crops
Winter rape
BBCH
13 - 32
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
12 - 32
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Fodder beets
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Sugarcane
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Corn, maize
BBCH
12 - 19
Registred norm
1 - 4
Preharvest Interval
28
Crops
Potatoes
BBCH
10 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Peas
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
35
Crops
Beans
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
56
Crops
Headed cabbage
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Cauliflower
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Brussels sprouts
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
56
Crops
Broccoli
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Borecole
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Chinese cabbage
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Rutabagas, swede
BBCH
13 - 35
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
13 - 39
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Strawberries
BBCH
11 - 16
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
42
Crops
Carrots
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
35
Crops
Celeriac
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
45
Crops
Onions
BBCH
15 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Leeks
BBCH
12 - 45
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
42
Crops
Clover
BBCH
12 - 55
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Alfalfa, Lucerne
BBCH
11 - 51
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring linseed, flax
BBCH
12 - 39
Registred norm
1 - 5
Preharvest Interval
-
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 76
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Crops
Pears
BBCH
0 - 76
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
28
Effective