Agrobase Denmark
LFS Dithianon Registration expired
LFS Kemi - Fungicide
318-187
Virknings mekanisme:
Aktivstoffet dithianon er et bredt virkende kontaktmiddel, der virker ved at påvirke enzymer i flere forskellige cellefunktioner, hvorved svampecellernes ånding hæmmes.

Effekter:
LFS Dithianon har god effekt på skurv i æbler og pærer, samt tørresyge, bladpletsyge og skurv i kirsebær og blommer. LFS Dithianon har kurativ effekt op til 48 timer efter sporespredende regn, og kan derved anvendes efter et skurv varsel. LFS Dithianon har affekt mod skurv ved lave temperaturer (fra 5 C)

Anvendelse:
Æbler og pærer.
Dosering pr behandling 1,0 kg/ha.
Mod skurv sprøjtes der første gang så snart der er risiko for angreb, med første anvendelse ved begyndende blomstring. Følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade. Nydannede blade er mest modtagelige overfor skurvangreb. LFS Dithianon her desuden en god effekt mod gloesporium, ved behandling sidst på sæsonen.

Kirsebær og blommer.
Dosering pr behandling 1,0 kg/ha
Mod bladpletsyge og tørresyge sprøjtes der første gang så snart der er risiko for angreb, med første anvendelse ved begyndende blomstring. Følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade.
LFS Dithianon må anvendes med minimum 10 dages sprøjteinterval og må ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
LFS Dithianon er regnfast efter indtørring af sprøjtevæsken. LFS Dithianon er skånsom overfor honningbier, regnorme, rovmider og bladsnyltehvepse.
I de afprøvede kulturer har der ikke været konstateret skader efter anvendelse af LFS Dithianon. Det anbefales dog altid at foretage en prøvesprøjtning forud for behandling af hele kulturen. Der kan være forskelle i tålsomhed afhængig af behandlingstidspunktet, sorten, planternes ernæring o. lign.
Der bør ikke behandles med olieholdige midler umiddelbart før og efter behandling af LFS Dithianon, da dette kan medføre pletter på frugterne.

Resistens:
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. LFS Dithianon indeholder Dithianon som tilhører gruppen af quinoner (FRAC gruppe M9), der vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. Da LFS Dithianon påvirker svampesygdomme flere steder er der efter mange års brug ingen kendt resistens overfor LFS Dithianon - brugt alene eller som partner i resistens strategi.
Risikoen for resistens hos fungicider i øvrigt kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

Blanding:
LFS Dithianon kan blandes med Scala, Signum og Candit. LFS Dithianon bør ikke blandes med alkaliske produkter (kalk).

Tilberedning af sprøjtevæske:
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Sprøjteteknik:
LFS Dithianon skal udbringes med en tågesprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild udenfor området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.
Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet for at reducere risikoen for afdrift.
Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.
Da LFS Dithianon er et kontaktmiddel, er det vigtigt at sprøjtevæsken fordeles jævnt og at hele afgrøden dækkes. Følgende eksempler kan være retningsgivende.
Tågesprøjte: 300 l væske pr ha med et tryk på 5 bar
Hydraulisk sprøjte: 500 l væske pr ha med et tryk på 3 bar

Præparatfyldeudstyr:
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af LFS Dithianon:
Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter LFS Dithianon tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af LFS Dithianon kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. LFS Dithianon tilsættes generelt som 1. middel. Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste.
Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere.
Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af LFS Dithianon i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.
Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken, på vaskepladsen eller i væksthuset. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan fortages en grundig rengøring i marken/plantagen. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark/plantage (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring i øvrigt fortages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.
Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1598 af 18.december 2014

Tom emballage:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:
LFS Dithianon bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet originale emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40°C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Effective
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
21
Crops
Pears
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
21
Crops
Cherries
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
21
Crops
Plums
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
21