RanmanRegistration expired
ISK - Fungicide
352-3
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler.

BRUGSANVISNING
Ranman er et svampemiddel med effekt mod kartoffelskimmel. Ranman skal anvendes forebyggende.
Afhængig af sygdomstrykket holdes et sprøjteinterval på 7 til 10 dage. For at opnå optimal effekt skal produktet altid blandes med det sampakkede Additiv til Ranman. Additivet sikrer en god fordeling på bladene og er med til at give Ranman en god og sikker regnfasthed.

Behandlingsprogram og intervaller i kartofler
Første behandling mod kartoffelskimmel bør foretages, når varslingssystemerne melder om en situation, hvor væsentlige sygdomsangreb er sandsynlige, hvilket som regel sker ved rækkelukning.
Behov for sprøjtning kan være tidligere, hvis der fi ndes knoldsmitte eller stærk smitte i området.
Under perioder med kraftigt sygdomstryk og hurtig tilvækst bør behandlingen gentages mindst hver 7. dag. Når sygdommen er mindre faretruende, især efter kartofl erne er afblomstret, kan intervallet være op til 10 dage.
Ranman anvendes med maksimalt 6 sprøjtninger pr. sæson og maksimalt 3 sprøjtninger i træk.
Anvend herefter mindst 1 behandling med et andet svampemiddel som f.eks. Dithane, Shirlan og Tyfon. Det anbefales, at der anvendes 2 - 3 sprøjtninger med Ranman i sidste halvdel af det planlagte sprøjteprogram, da Ranman har en særlig god effekt mod knoldskimmel.

Dosering
0,2 liter Ranman pr. ha. Der tankblandes altid med 0,15 l/ha af det sampakkede Additiv til Ranman. Husk at tilsætte additivet til sidst. Ved blanding med Dithane anvendes 0,1 l Ranman + 1,0 kg Dithane pr. ha. Husk additiv. Denne blanding anvendes i tilvækstfasen, når smitterisikoen er middel.

Vandmængde
200 - 400 l/ha i konventionelle sprøjter. Det er vigtigt at hele planten så vidt muligt bliver dækket.
Ranman kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.

Tankblandninger
Blandbart med Dithane, mikronæringsmidler, Mospilan, pyrethroider, Teppeki og Titus. Alle blandingsprodukter skal tilsættes inden additivet tilsættes.

Tilberedning
Der er risiko for skumdannelse. For at undgå dette, skal følgende procedure følges:
1. Fyld sprøjtetanken med ca. 10 % af den mængde vand der behøves. Tilsæt Ranman.
2. Ved de efterfølgende tankpåfyldninger tilsættes Ranman inden vandet fyldes i sprøjtetanken. Sprøjten bør maksimalt være 5 % fyldt.
3. Fyld sprøjten op til 90 % vandmængde.
4. Tilsæt derefter korrekt mængde additiv.
5. Tilsæt den resterende mængde vand og start først nu omrøringen (på mindste styrke).
6. Tom emballage skylles med vand – skyllevandet hældes i sprøjtetanken. Hold omrøringen i gang under hele sprøjtningen.
7. Hvis der er rester tilbage i tanken efter endt sprøjtning tilsættes vand og den fortyndede væske udsprøjtes på det behandlede areal.

Bemærk
Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder end kartofl er. Følg normal anvisning for rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.

Forebyg resistens
Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af Ranman:
Anvend Ranman forebyggende.
Ranman eller andre produkter som indeholder cyazofamid må kun anvendes 6 gange pr. sæson og maksimalt 3 gange i træk.
Indsæt midler med forskellig virkemåde som f.eks. Dithane, Shirlan og Tyfon.
Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne.

Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage
Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Andet
Anbefalingerne for produktets anvendelse er udarbejdet ved hjælp af forsøg med normal variation af ydre betingelser. Producenten fraskriver sig ansvaret for uforudsete omstændigheder såsom vejret, resistens, anvendelsesmåde, blanding med andre produkter og faktorer som kan påvirke produktets effekt. Nedsatte doseringer giver altid usikre effekter. Nordisk Alkali afgiver ingen garanti ved andet brug af produktet end det som angives på etiketten. Køberen eller brugerens ret til erstatning for skader frafaldes såfremt brugsanvisningen ikke følges. Erstatning i forbindelse med forsømmelighed er begrænset til direkte skader og kan ikke overskride produktets indkøbspris.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Kartofler0 - 00.2 - 0.27