Ranman TopRegistration expired
ISK - Fungicide
352-8
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

BRUGSANVISNING
Ranman® Top   er   et   svampemiddel   med   effekt   mod  kartoffelskimmel.  Ranman  Top  skal  anvendes  forebyggende.  Afhængig  af  sygdomstrykket  holdes  et  sprøjteinterval på 7 til 10 dage. Ranman® Top indeholder et additiv som sikrer en god fordeling på bladene og er med til at give en god og sikker regnfasthed.
Regnfasthed  opnås,  så  snart  midlet  er  indtørret  på  bladene.

Behandlingsprogram og intervaller i kartofler
Første behandling mod kartoffelskimmel bør foretages, når varslingssystemerne melder om en situation, hvor væsentlige   sygdomsangreb   er   sandsynlige,   hvilket   som regel sker ved rækkelukning. Behov for sprøjtning kan  være  tidligere,  hvis  der findes  knoldsmitte  eller  stærk  smitte  i  området.  Under  perioder  med  kraftigt  sygdomstryk   og   hurtig   tilvækst   bør   behandlingen   gentages mindst hver 7. dag. Når sygdommen er mindre faretruende, især efter kartofl erne er afblomstret, kan intervallet være op til 10 dage.
Ranman®  Top  kan  anvendes  6  gange  på  en  sæson  med maksimalt 3 sprøjtninger i træk. Anvend herefter mindst 1 behandling med et andet svampemiddel som f.eks. Dithane, Shirlan eller Revus. Det anbefales, at der anvendes 2 – 3 sprøjtninger med Ranman® Top i sidste halvdel  af  det  planlagte  sprøjteprogram,  da  Ranman®Top har en særlig god effekt mod knoldskimmel.

Dosering
0,5 liter Ranman® Top pr. ha.

Vandmængde
200  –  400  l/ha  i  konventionelle  sprøjter.  Det  er vigtigt,  at  hele  planten  så  vidt  muligt  bliver  dækket.  
Ranman® Top kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.

Tankblandninger
Blandbart med mancozeb, Cymbal, Proxanil, mikronæringsmidler, pyrethroider, Teppeki, Mospilan og Reglone. Alle blandingsprodukter skal tilsættes efter Ranman® To p.
Tilberedning
1.  Fyld   sprøjtetanken   med   ca.   halvdelen   af   denmængde vand der behøves. Start omrøringen. Tilsæt Ranman® To p.
2. Tilsæt  den  resterende  mængde  vand  sammen  med eventuelle blandingsprodukter.
3. Tom  emballage  skylles  med  vand  –  skyllevandet hældes i sprøjtetanken.
4. Hold omrøringen i gang under hele sprøjtningen.
5. Hvis  der  er  rester  tilbage  i  tanken  efter  endt sprøjtning  tilsættes  vand  og  den  fortyndede  væske udsprøjtes   på   det   behandlede   areal.   Sprøjten rengøres efter brug.

Bemærk
Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte,  specielt  hvis  sprøjten  også  anvendes  i  andre afgrøder  end  kartofler. Påfyldning  skal  ske  i  marken  eller   på   plads   med   opsamling.   Restsprøjtevæske   fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på denbehandlede   afgrøde.   Det   er   vigtigt   at   rengøre   sprøjteudstyret  grundigt  efter  brug.  Husk  vask  med  rengøringsmiddel  ud-  og  indvendigt  og  fl ere  gange skylning   af   alle   indvendige   dele.   For   yderligere   regler  vedrørende  fyldning,  tømning  og  rengøring  af  sprøjteudstyret  henvises  til  Bekendtgørelse  1598  af  18.12.2014.

Resistensrisiko
Cyazofamid  tilhører  gruppen  Quinone  inside  Inhibitors  (FRAC gruppe C4) som vurderes at have en middel - høj risiko for udvikling af resistens. Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af Ranman® Top:
Anvend  Ranman® Top forebyggende.
Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Ranman® To p.
Ranman® Top  må  maksimalt  anvendes  6  gange  pr. afgrøde pr. år.
Indsæt  midler  med  forskellig  virkemåde  som  f.eks. Dithane/Tridex, Shirlan og Revus.
Følg  anvisninger  om  dosering  og  interval  mellem sprøjtningerne.

Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage
Indholdet/beholderen  bortskaffes  i  overensstemmelse  med  kommunale  regler  for  affaldshåndtering  (P501):  
Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for  farligt  affald.  Tomme  beholdere  kan  bortskaffes  med   dagrenovationen.   Den   tomme   beholder   bør   skylles  inden  bortskaffelse.  Skyllevandet  hældes  op  i  sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Andet
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader  og  følgeskader,  som  er  opstået  i  forbindelse  med  ikke  forskriftsmæssig  brug  eller  opbevaring  af  produktet.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Kartofler0 - 00.5 - 0.57