Alister Grande ODReģistrācija iztecējusi
BAYER - Herbicīds
0315
 IEDARBĪBA
Alisters Grande 217,5 OD s.k. ir plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Herbicīds satur trīs darbīgās vielas. Mezosulfurons un jodosulfurons pieder sulfonilurīnvielu grupai, bet diflufenikans ir anilīdu grupas darbīgā viela. Atšķirīgais iedarbības veids uz nezālēm veido plašu kontrolējamo nezāļu spektru. Mezosulfurona un jodosulfurona uzľemšana nezālēs notiek pamatā caur lapām un tikai nedaudz caur augsni ar sakľu sistēmu. Pēc uzľemšanas augā, darbīgās vielas sistēmiski izplatās pa visu augu. Darbīgā viela diflufenikans ierobežo gan sadīgušas nezāles, gan tās, kas vēl dīgs pēc apstrādes. Diflufenikana uzľemšana notiek caur nezāļu dīgstiem vai dīgstošo nezāļu saknēm. Augsnēs ar augstu organisko saturu šī iedarbība ir samazināta. Pirmās herbicīda iedarbības pazīmes ir jutīgo nezāļu augšanas apstāšanās. Nezāles sāk dzeltēt, it īpaši to augšanas centri, parādās nekrotiski plankumi. Atkarībā no nezāļu sugas, nezāļu attīstības stadijas apstrādes laikā un laika apstākļiem, pilnīga nezāļu iznīkšana vērojama 3-4 nedēļu laikā pēc apstrādes. Mazāk jutīgām nezālēm pēc apstrādes ar herbicīdu tiek aizkavēta augšana. Tā kā diflufenikans cieši piesaistās pie augsnes mikrodaļiľām (koloīdiem), tam ir ilgstoša iedarbība. Pēc apstrādes rudens periodā ir iespējama iedarbība arī pavasarī uz dīgstošajām nezālēm, kā balandas, sūrenes, pašizsējošais rapsis u.c.
 
Ļoti laba iedarbība (95-100%) Balanda, baltā (Chenopodium album)  Kumelīte, tīruma (Matricaria inodora) Naudulis, tīruma (Thlaspi arvense) Neaizmirstulīte, tīruma (Myosotis arvensis) Panātre, sārtā (Lamium purpureum) Panātre, skaujošā (Lamium amplexicaule) Pērkone, tīruma (Raphanus raphanistrum) Plikstiľš, ganu (Capsella bursa-pastoris) Rapsis (Brassica napus sp. rapae)  Sūrene, maura (Polygonum aviculare) Veronika, parastā (Veronica arvensis.) Atraitnīte, tīruma (Viola arvensis) Atraitnīte, trejkrāsu (Viola tricolor) Vējagriķis, dārza (Polygonum convolvulus)  Virza, parastā (Stellaria media) Zvēre, tīruma (Sinapis arvensis) Lapsaste, peļastīšu (Alopecurus myosuroides) Rudzusmilga, parastā (Apera spica-venti)
Laba iedarbība (75-95%): Gandrene, šķeltā (Geranium dissectum) Madara, ķeraiľu (Galium aparine)  Magone, zīda (Papaver rhoeas) Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis) Rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus) 
 
LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādes laiks. Lietot ziemas kviešu, rudzu, tritikāles sējumos rudenī, kad kultūraugi ir vismaz 3 lapu attīstības stadijā līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13-29). Tā kā Alisters Grande 217,5 OD s.k. pamatā tiek uzľemts caur nezāļu lapām vai dīgstiem, tad, lai sasniegtu augstu efektivitāti ir ieteicams lietot herbicīdu, kad sadīgušas galvenās nezāles, it īpaši rudzusmilga, jo pēc apstrādes dīgusī rudzusmilga netiks ierobežota. Pēc izmēģinājumu rezultātiem, visoptimālākais apstrādes laiks ir graudaugu 3-5 lapu attīstības stadija (AS 13-15). Šajā laikā ir sadīgušas arī visas galvenās nezāles. Apstrādes laikā nezālēm ir jābūt aktīvi augošām, minimālā gaisa temperatūra +5°C. Herbicīda efektivitāti paaugstina labvēlīgi laika apstākļi pēcapstrādes periodā (3-4 nedēļas). Nesmidziniet herbicīdu, ja sācies salnu periods, jo pavājinās herbicīda iekļūšana nezālēs un samazinās efektivitāte. Lietojot Alisters Grande OD 217,5 s.k. rudenī, saglabājas spēcīga augsnes iedarbība uz pavasarī dīgstošajām nezālēm. Deva 0,8 l/ha.
 
Darba šķidruma patēriľš: 150-200 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 4 stundas
Piezīme. Ľemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem nesaistītiem ar lietojumu. Smidzināšana ir droša ar lietojumu nesaistītiem augiem, ja starp apstrādājamo lauku un blakus esošo teritoriju piemēro 5 m aizsargjoslu. Smidzināšana blakus laukā augošiem ziemas kviešiem, rudziem un tritikālei ir droša bez aizsargjoslas ievērošanas.
 
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rudzi0 - 00.8 - 0.8-
Vasaras tritikāle0 - 00.8 - 0.8-
Ziemas kvieši0 - 00.8 - 0.8-
Ziemas rudzi0 - 00.8 - 0.8-
Ziemas tritikāle0 - 00.8 - 0.8-