Chorus 50 WGReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0339

Sistēmas iedarbības fungicīds kraupja ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos un puvju ierobežošanai ķiršu un plūmju stādījumos.

Preparāta apraksts
CHORUS 50 WG ir sistēmas iedarbības fungicīds. Pa augu tas pārvietojas akropetāli un translamināri, nenotiek bazipetālā pārvietošanās. CHORUS 50 WG uz fitopatogēnajām sēnēm vislabāk iedarbojas to iekļūšanas laikā ābeļu lapās un augļos, un micēlija augšanas sākuma stadijā. CHORUS 50 WG pārtrauc sēnes attīstību, traucējot aminoskābju biosintēzi sēņu šūnās, tajā pašā laikā neietekmējot ergosterolu biosintēzi. 

Lietošanas norādījumi
CHORUS 50 WG ir efektīvs pret (Monilinia un Venturia) ģints sēnēm. Pret visiem šiem  patogēniem CHORUS 50 WG ir fungistatisks.
Ābeļdārzos CHORUS 50 WG parasti izmanto miglošanas shēmas pirmajos divos miglojumos. Tas iedarbojas pie zemākām to nekā standartfungicīdi (difenokonazols, mankocebs).

Laba iedarbība uz:
Ābeles - ābeļu kraupis (Venturia inaequalis);
Plūmes  -  augļu puves (Monilinia spp.);
Ķirši - kauleņkoku pelēkā puve (Monilinia laxa).

Vidēja iedarbība uz:
Bumbieres - bumbieru kraupis (Venturia pyrina)  

CHORUS 50 WG smidzinājumi kraupja ierobežošanai, daļēji ierobežos arī augļu parasto puvi (Monilinia fructigena). 

Kultūraugu izturība
Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, CHORUS 50 WG ir drošs visām kultūrām. 

Ābeles:
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūraugu peļausu stadijas (AS 55).
Atkārtoti ar 7- 10 dienu intervālu.
Deva: 0,30 – 0,45 kg/ha.

Bumbieres:
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūraugu peļausu stadijas (AS 55).
Atkārtoti ar 7- 10 dienu intervālu.
Deva:  0,45 kg/ha.

Ķirši, plūmes:
Apsmidzināt stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60).
Atkārtoti ar 7 -10 dienu intervālu.
Deva:  0,45 kg/ha.

Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai
Intervāls starp pēdējo apstrādi un ražas novākšanu: ābelēm, bumbierēm, ķiršiem - 7 dienas; plūmēm-14 dienas. 

Ūdens patēriņš
Optimāli 500-1000 l/ha atkarībā no apstrādājamās kultūras lapu virsmas laukuma.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.

Piezīme
Lai nesamazinātos preparāta iedarbība izvairieties no smidzināšanas, ja gaisa t0 ir augstāka par +250C. Bet tas labi strādā pie zemām t0 no 30-100C.

Bezlietus periods - 2 stundas.

Lietošanas tehnoloģija
Pirms darba uzsākšanas smidzinātājs jākalibrē, pārbaudot ar tīru ūdeni., Ar mērtrauka palīdzību pārliecinieties vai visas sprauslas izsmidzina vienādu ūdens daudzumu. Jānosaka pareizais braukšanas ātrums un izlietotais darba šķidruma daudzums, lai nodrošinātu tā nokļūšanu vainaga iekšpusē, un netiktu traumētas lapas. Lietojiet plakanstrūklas sprauslas, darba spiediens 3 bar.

Darba šķidruma sagatavošana
Miglotājā iepilda 1/10-1/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto CHORUS 50 WG daudzumu, tad iepilda pārējo ūdeni. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī miglojot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana
Pēc lietošanas miglotājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Savietojamība
CHORUS 50 WG ir piemērots bākas maisījumiem ar visiem plašāk pazīstamiem fungicīdiem augļudārzos. Gatavojot bākas maisījumus CHORUS 50 WG darba šķīdumā pievieno pirmo. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot pēc jaukšanas tabulām vai firmu pārstāvniecībās.

Pretrezistences stratēģija
Lai novērstu (Venturia inaequalis) rezistences veidošanos pret APs grupas fungicīdiem, tajā skaitā arī ciprodinilu saturošiem un tieši CHORUS 50 WG, tos lietojot jāievēro sekojoši noteikumi:
- nelietot CHORUS 50 WG vairāk kā 3 reizes veģetācijas periodā;
- nelietot APs grupas vielas saturošus preparātus vairāk kā 4 reizes veģetācijas periodā;
- stingri ievērot lietošanas instrukcijā ieteiktās apstrādes devas un laiku;
- iekļaut kraupja ierobežošanas shēmā produktus, kas satur darbīgās vielas no dažādām iedarbības grupām.

Tukšais iepakojums
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet miglotājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC.

Derīguma termiņš
2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Bumbieres55 - 550.45 - 0.457
Plūmes60 - 600.45 - 0.4514
Plūmes60 - 600.45 - 0.4514
Ābeles55 - 550.3 - 0.457
Ķirši60 - 600.45 - 0.457