Cidely TopReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0472

Fungicīds slimību ierobežošanai tomātu, paprikas, gurķu, cukīni un zemeņu stādījumos segtās platībās.

Preparāta raksturojums
Difenokonazols ir lokāli sistēmiskas (translaminārā pārvietošanās) iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām. Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm.
Difenokonazols ir no triazolu ķīmiskās klases un tā iedarbības veids ir līdzīgs citiem triazoliem – tas iedarbojas uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānā, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI).
Ciflufenamīds pieder jaunai, unikālai ķīmiskai klasei – amidoksīmi, kuru bioloģiskais iedarbības veids pret slimību ierosinātājiem vēl joprojām nav pilnībā izpētīts un ir atšķirīgs no plašāk pazīstamo fungicīdu, tādu kā, triazolu, benzimidazolu un strobilurīnu iedarbības veidiem. Ciflufenamīdam ir ļoti augsta aktivitāte pret īstās miltrasas ierosinātājiem. Augā tas pārvietojās  translamināri un izgarojuma veidā.

Derīgie dzīvie organismi 
Par iespējām lietot derīgos dzīvos organismus, ja tiek lietots Cidely Top, sazināties ar dzīvo organismu izplatītāju.

Darba šķidruma patēriņš: 300-1000 l/ha paprikas, tomātu, gurķu un cukīni stādījumos, 800-1000 l/ha – zemeņu stādījumos.

Darba šķidruma sagatavošana
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Tad pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu un pabeidziet tvertnes uzpildīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.

Savietojamība.
Cidely Top var tikt lietots maisījumā ar insekticīdiem. Šaubu gadījumā konsultēties firmu  pārstāvniecībās.

Iepakojuma un preparāta atlieku likvidēšana
Preparāta atliekas jānogādā pesticīdiem speciāli paredzētā vietā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde
Izlijušu preparātu apber ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni. Savāc piesūkušos materiālu un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0o līdz +35oC.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Cukīni20 - 891 - 13
Gurķi20 - 891 - 13
Gurķi40 - 891 - 13
Saldā paprika20 - 891 - 13
Saldā paprika40 - 891 - 13
Tomāti20 - 891 - 13
Tomāti40 - 891 - 13
Zemenes20 - 891 - 13
Zemenes40 - 891 - 13