Logran 20 WGReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Herbicīds
0214

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sējumos pēc nezāļu sadīgšanas. Rudzusmilgas apkarošanai ziemājos rudenī. Latvāņa ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Nekraut augstāk par 2 m, lai izvairītos no saspiešanas. Uzglabāšanas to no -10oC   līdz  + 35oC.

Preparāta raksturojums
Logrāns 20 d.g. ir selektīvs herbicīds, kas tiek uzņemts nezālēs caur augu lapām un saknēm. Pret herbicīdu jutīgo nezāļu augšana tiek apturēta tūlīt pēc pielietošanas.  Pirmās herbicīda iedarbības pazīmes uz nezālēm novērojamas 7-10 dienas pēc lietošanas, bet pilnīga to atmiršana notiek 2-3 nedēļu laikā. Logrāns 20 d.g ir augsnes iedarbība.

Iedarbības spektrs
Logrāns 20 d.g. iedarbojas uz plašu divdīgļlapju nezāļu klāstu, ja pēc to sadīgšanas preparātu miglo graudaugu sējumos un pret rudzusmilgu ziemāju sējumos rudenī.
Jutīgās nezāles: ganu plikstiņš, parastais aklis, kumelītes, tīruma neaizmirstulīte, tīruma pērkone, zilā rudzupuķe, tīruma sinepes, žodzene, parastā virza, tīruma naudulis, vērmeļlapu ambrozija, ilzītes, izplestā balodene, cietķērsas, magones, vējagriķis, blusu sūrene, parasta krustaine, plaukšķenes, tīruma gaurs, tīruma sārmene, baltais āboliņš, lauka vijolīte, trejkrāsu vijolīte, ārstniecības matuzāle, ķeraiņu madara, sārta panātre, efejlapu veronika. Logrāns 20 d.g. ir efektīvs pret rapsi kā sārņaugu graudaugu sējumos.

Lietošanas noteikumi
Graudaugos miglot, sākot no to 2 lapiņu stadijas līdz otrā mezgla stadijai. Vislabāko efektivitāti Logrāns 20 d.g. nodrošina, ja to lieto, kad nezālēm ir dīgļlapas līdz 4 īstās lapas un rozetes ir mazākas par 5 cm diametrā. Rudzusmilgu vislabāk apkaro, ja izmiglots pirms rudzusmilgas sadīgšanas līdz 1.īstās lapas stadijai.

Devas
Vasaras kvieši, mieži un auzas:
- 2-3 lapiņu stadijā (12.-13. att.stad. pēc Zadoksa) 20 g/ha + virsmas aktīvā viela 100 – 250 ml/100 l;
- no 4 lapiņām līdz otrajam mezglam (14.-32. att.stad. pēc Zadoksa) 30 – 37.5 g/ha + virsmas aktīva viela 100 – 250 ml/100 l;

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle un rudzi:
- lietot 2-3 lapiņu stadijā (12.-13. att.stad. pēc Zadoksa) 20 - 25 g/ha + virsmas aktīvā viela 100 – 250 ml/100 l;
- no 4 lapiņām līdz otrajam mezglam (14.-32. att.stad. pēc Zadoksa) 35 – 37.5 g/ha + virsmas aktīva viela 100 – 250 ml/100 l.

Lielākā deva jāizvēlas gadījumos, kad jāapkaro lielākas nezāles vai pie lielākas nezāļu biezības, kā arī, apkarojot ķeraiņu madaru vai daudzgadīgās nezāles. Deva rudzusmilgas apkarošanai rudenī, sākot no labību 2 lapu stadijas (pirms rudzusmilgas sadīgšanas līdz 1.lapas stadijai) 30–35 g/ha + virsmas aktīvā viela.

Maksimālais apstrāžu skaits - 1 reize veģetācijas periodā.

Mazais lietojums
Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Piezīme. Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 maizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Labāku rezultātu sasniegšanai, jebkurā no lietošanas veidiem veido tvertnes maisījumu ar Nuance 75 WG. Logrāns 20 d.g. 35 g/ha + Nuance 75 WG 15 g/ha + 200 ml Kontakts (virsmas aktīvā viela) uz 200 l ūdens uz 1 ha. Šādu apstrādi veic tikai vienu reizi veģetācijas periodā.

Pielietošanas nosacījumi
Apstrāde ar herbicīdu jāveic tā, lai tas nenokļūtu uz blakusaugošiem kultūraugiem (visas divdīgļlapju kultūras, krūmi un koki). Apstrāde jāpārtrauc, ja vēja ātrums lielāks par 4 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra Logrāns 20 d.g. pielietošanai  ir +25 oC  vai minimālais relatīvais gaisa mitrums 60%. Karstā laikā priekšroka dodama miglošanai vēsākās vakara stundās.

Savietojamība
Sausos laika apstākļos, spēcīgas balandu invāzijas gadījumā lietot maisījumā ar MCPA 0,5-0,75 l/ha. Logrāns 20 d.g. var lietot maisījumos ar vairumu preparātu, kuri parasti tiek lietoti augu aizsardzībai. Logrāns 20 d.g. var lietot tvertnes maisījumā ar herbicīdiem (Starane 180 e.k., 2,4-D grupas herbicīdi u.c.), fungicīdiem (Artea 330 e.k., Amistārs 250 s.k., Tilts 250 e.k. u.c.), ar pretveldres preparātiem (Moddus 250 EC u.c.), ņemot vērā šo produktu lietošanas laiku. Šaubu gadījumā preparātu saderību noskaidrot firmu pārstāvniecībās. Gatavojot tvertnes maisījumus, pirmo šķidrumā pievieno Logrāns 20 d.g., tad partnerproduktu un pēdējo – bezjonu virsmas aktīvo vielu.

Virsmas aktīvā viela
Logrāns 20 d.g. jāpievieno virsmas aktīvo vielu tvertnes maisījumā. Tas veicina labāku augu pārklāšanu un kontakta iedarbību. Darba šķidrumam uz 100 litriem jāpievieno 100 – 250 ml bezjonu virsmas aktīvā viela, piem., Kontakts vai Kemivets.

Ūdens patēriņš: 200 - 400 l/ha

Ierobežojumi
- Nelietot graudaugu sējumos ar tauriņziežu pasēju.
- Logrāns 20 d.g. nav vēlams lietot graudaugu sējumos, kuri ir apsaluši, cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, kultūraugus stipri bojājuši augu kaitēkļi vai slimības.
- Nelietot Logrāns 20 d.g. augsnēs, kur pH līmenis ir augstāks par 7,5, jo Logrāns 20 d.g. pēcietekme var ietekmēt pēckultūru.

Pēcauga izvēle
Nākošajā gadā pēc Logrāns 20 d.g. lietošanas var droši sēt jebkurus graudaugus (kviešus, miežus, auzas, rudzus, tritikāli). Ziemas rapsi var sēt tā paša gada rudenī augsnēs, kur pH līmenis ir zem 7.5, ja tiek nodrošināta augsnes uzaršana vismaz 15 cm dziļi. Visas citas kultūras nākošajā veģetācijas periodā var sēt, ja augsni apar vismaz 15 cm dziļi. Ja labību sējumi, kuros lietots Logrāns 20 d.g. kāda iemesla dēļ iznīkuši, to vietā drīkst pārsēt tikai graudaugus.

Bezlietus periods – 1,5 stundas.

Miglošana
Logrāns 20 d.g. var izmiglot ar  dažādiem traktorvilkmes miglotājiem, kas ir pareizi kalibrēti, nodrošina efektīvu maisīšanu un vienmērīgu pārklāšanu. Vislabākos rezultātus var sasniegt, izmantojot plakanstrūklas sprauslas.

Darba šķidruma sagatavošana
1) miglotājā ielej 1/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma;
2) ieslēdz maisītāju;
3) aprēķina un nomēra nepieciešamo Logrāns 20 d.g. daudzumu un ieber miglotāja tvertnē;
4) nepārtraucot maisīšanu, pielej pārējo ūdens daudzumu;
5) darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā.
Atsākot miglošanu pēc pārtraukuma, darba šķidrums rūpīgi jāpārmaisa.

Miglotāja tīrīšana
Tūlīt pēc Logrāns 20 d.g. izmiglošanas, visas ierīces rūpīgi jānomazgā. Lai neitralizētu visas preparāta atliekas, miglotāju mazgā ar speciālu mazgāšanas šķidrumu pēc mikrodevu preparātu lietošanas. Mazgāšanas šķidruma deva un lietošana saskaņā ar tā lietošanas instrukciju.

Preparāta atlieku un iepakojuma likvidēšana
Darba šķidruma pārpalikums ir jāatšķaida ar ūdeni un jāizsmidzina uz apstrādātā lauka. Iepakojums pēc iztukšošanas ir likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Aizliegta iepakojumu izmantošana citām vajadzībām.

Vides aizsardzības prasības
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšana
Preparāts uzglabājams slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā un aizslēdzamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no -10oC   līdz  +35oC. Noliktavās preparāta iesaiņojumus nekraut augstāk par 2 m, lai nesabojātu tos.

Derīguma termiņš oriģinālā, neatvērtā iepakojumā: 4 gadi no izgatavošanas datuma.

Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Lietotāja atbildība
Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas12 - 1320 - 20-
Vasaras auzas14 - 3230 - 37.5-
Vasaras kvieši12 - 1320 - 20-
Vasaras kvieši14 - 3230 - 37.5-
Vasaras mieži12 - 1320 - 20-
Vasaras mieži14 - 3230 - 37.5-
Ziemas kvieši12 - 1320 - 25-
Ziemas kvieši14 - 3235 - 37.5-
Ziemas mieži12 - 1320 - 25-
Ziemas mieži14 - 3235 - 37.5-
Ziemas rudzi12 - 1320 - 25-
Ziemas rudzi14 - 3235 - 37.5-
Ziemas tritikāle12 - 1320 - 25-
Ziemas tritikāle14 - 3235 - 37.5-