Puma UniversalReģistrācija iztecējusi
BAYER - Herbicīds
0131

Iedarbība
Puma Universal ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts īpašu viendīgļlapju nezāļu kā vējauzas, rudzusmilga u.c. apkarošanai labību sējumos - ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un ziemas tritikālē. Nezālēs herbicīds nokļūst tikai caur lapām un tālāk tas sistēmiski nokļūst nezāļu sakņu sistēmā. Caur augsni herbicīds netiek uzņemts.
2–3 dienu laikā pēc apstrādes nezāles pārtrauc augt. Preparāta iedarbību var redzēt 2–4 nedēļas pēc apstrādes, atkarībā no laika apstākļiem.
Puma Universal efektīvi iznīcina viendīgļlapju nezāles, kad tās ir 2 lapu stadijā līdz cerošanas beigām.

Jutīgās nezāles:
Parastā vējauza Avena fatua
Parastā rudzu smilga Apera spica-venti
Peļastīšu lapsaste Alopecurus myosuroides

Lietošanas laiks, devas
Smidzināšana īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos jāveic pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32) un ziemas miežu sējumos līdz stiebrošanas sākumam (AS 30). Vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos apstrādi veic, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13-32). Puma Universal lieto, kad īsmūža viendīgļlapju nezāles ir 2 lapu stadijā līdz to cerošanas stadijas beigām. Jāievēro, ka vējauza dīgst ļoti pakāpeniski – iespējams, ka optimālais apstrādes laiks ar herbicīdu būs tad, kad pirmās sadīgušās vējauzas būs cerošanas fāzes beigās, bet pēdējās būs 2-3 lapu attīstības stadijā.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle
Deva: 1.0-1.2 l/ha
Ziemas mieži
Deva: 0.8-1.0 l/ha.
Vasaras kvieši, vasaras mieži
Deva: 0.8-1.0 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Darba šķidruma patēriņš: 200–300 l/ha
Bezlietus periods: 2 stundas.

Piezīmes:

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei
 Augstākā no ieteiktajām preparāta devām jālieto nezāļu iznīcināšanai to vēlākajās
attīstības stadijās, kā arī pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem (piemēram, zema temperatūra, sausums). Zemākā deva – nezāļu iznīcināšanai to agrīnajās attīstības stadijās (līdz cerošanas sākumam).
 Augstākā no ieteiktajām devām jālieto maisījumos ar citiem preparātiem.
 Ja Puma Universal tiek lietota maisījumā ar citiem herbicīdiem, maksimālu viendīgļlapju nezāļu kontroli var panākt, lietojot maisījumu līdz nezāļu cerošanas vidum.
 Ilgstošs sausuma periods var pasliktināt preparāta iedarbību pret nezālēm. Tādos apstākļos apstrādi jāveic pēc iespējas vēlās vakara stundās.
 Labi laika apstākļi nezāļu augšanai (pietiekošs mitrums, temperatūra +12+20°C) uzlabo herbicīda efektivitāti.
 Preparāts var uz neilgu laiku izmainīt miežu lapu krāsu, bet tas neietekmē ražu.
 Optimāli augšanas apstākļi (pietiekošs mitrums un optimāla temperatūra 12–20°C) palielina preparāta iedarbības efektivitāti.

Efektivitāti ietekmējošie faktori
 sējumos, kur augi ir novājināti slimību vai kaitēkļu rezultātā;
 ja naktī sagaidāma salna;
 ja gaisa temperatūra ir augstāka par +28ºC un gaisa relatīvais mitrums zemāks par 30 %;

Pretrezistences stratēģija
Pēc HRAC klasifikācijas, kurā visu herbicīdu darbīgās vielas ir iedalītas grupās vadoties pēc to iedarbības mehānisma, Puma Universal darbīgā viela etil-fenoksaprops-P pieder pie A grupas – iedarbība uz acelit-CoA karboksilāzes (ACC) enzīmiem. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku vējauzai un rudzusmilgai pret jebkuriem A grupas herbicīdiem:
 nelietot samazinātas herbicīda devas;
 herbicīds jālieto stingri ieteiktajos laikos, it īpaši pievēršot uzmanību, lai apkarojamās nezāles būtu optimālā attīstības stadijā –līdz cerošanas fāzes beigām (AS29);
 citās sezonās ieteicams šo nezāļu apkarošanai izmantot herbicīdus no citas grupas, lai būtu savādāks iedarbības veids uz nezālēm.

Augu seka
Ja ir nepieciešams likvidēt sējumu, kas apstrādāts ar Pumu Universal (gadījumā, ja augi ir cietuši no salnām, slimībām vai kaitēkļiem), šajā laukā var audzēt jebkuru citu kultūru, veicot pirms tam pirmssējas agrotehniskos pasākumus.
Nākošajā gadā var audzēt jebkādus kultūraugus.
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši13 - 320.8 - 1-
Vasaras mieži13 - 320.8 - 1-
Vasaras mieži13 - 320.8 - 1-
Vasaras rudzi32 - 321 - 1.2-
Ziemas kvieši32 - 321 - 1.2-
Ziemas mieži30 - 300.8 - 1-
Ziemas rudzi32 - 321 - 1.2-
Ziemas tritikāle32 - 321 - 1.2-