Ridomil Gold MZ 68 WGReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0185

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu stādījumos, tomātu (atklātā laukā un segtās platībās) un gurķu (segtās platībās) stādījumos, sīpolu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos.

Preparāta apraksts
Ridomil Gold MZ 68 WG piemīt pieskares un sistēmas iedarbības īpašības. Metalaksils-M ir sistēmas iedarbības darbīgā viela, kura ātri (30 minūšu laikā) iekļūst augā un pārvietojas ar auga sulu pa vadaudiem akropetāli, un nonākot lapās, nodrošina auga aizsardzību pret sēnīšu slimībām, iznīcinot to sēņotni. Tas pasargā no saslimšanas zināmu laiku arī auga jaunos dzinumus, kas izauguši pēc fungicīda lietošanas. Mankocebs ir kontakta darbīgā viela, tā izveido plānu aizsargkārtiņu uz apstrādāto augu virsmas un uz tās dīgstošās slimības ierosinātāja sporas iet bojā. Apvienojot šīs divas sastāvdaļas Ridomil Gold MZ 68 WG nodrošina teicamu auga aizsardzību pret slimībām. Ridomil Gold MZ 68 WG iedarbojas aizsargājoši un ārstējoši, tomēr vislabākās efektivitātes iegūšanai pielietojiet to pirms slimības ierosinātāja iekļūšanas augā vai slimības parādīšanās sākumā, tā izvairoties no neatgriezeniskiem kultūraugu bojājumiem.
Kartupeļu lakstu puves sekmīgai apkarošanai svarīgi veikt fungicīdu smidzinājumus precīzi pēc shēmas, stingri ievērojot smidzināšanas intervālus. Ridomil Gold MZ 68 WG lietojiet pirmajiem 2 smidzinājumiem sezonā, kad notiek aktīva augu augšana.
Pirmais smidzinājums ar Ridomil Gold MZ 68 WG jāizdara profilaktiski līdz augu saslimšanai pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem (kartupeļiem – kad augi ir 20-25 cm augsti, vēlākais, kad laksti sāk sakļauties rindās; citās kultūrās pirmais smidzinājums izdarāms ne vēlāk, kā parādoties pirmajām slimības pazīmēm). Atkārtot smidzināšanu pēc 10-14 dienām. Pēc 7–10 dienām veikt smidzinājumu ar cita iedarbības veida fungicīdu, piemēram, Revus 250 s.k.. Nav ieteicams smidzināt 2-3 stundas pirms lietus.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.

Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: sīpoli – 28 dienas, kartupeļi, gurķi -7 dienas, tomāti – 3 dienas.

Darba šķidruma patēriņš: 200 – 400 l/ha.
Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām.

Darba šķidruma sagatavošana
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību nosakiet šķidruma patēriņu uz hektāru. Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Ridomil Gold MZ 68 WG daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jānodrošina šķidruma maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā. Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Kultūraugu izturība
Lietojot Ridomil Gold MZ 68 WG saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fototoksiskuma risks.

Rezistences kontrole
Ridomil Gold MZ 68 WG rekomendē smidzināt shēmās ar fungicīdiem, kam ir citāds iedarbības mehānisms. Pēc Ridomil Gold MZ 68 WG, vai diviem Ridomil Gold MZ 68 WG miglojumiem blokā pielietojiet cita iedarbības veida fungicīdus.

Savietojamība  
Ridomil Gold MZ 68 WG var lietot maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, kas lietojami pieminētajās kultūrās. Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Smidzināšanas iekārtas tīrīšana
Beidzot darbu, ieteicams veikt sekojošu smidzinātāja tīrīšanu:
1. Tvertni pilnībā iztukšo uz lauka, uzpilda ar tīru ūdeni un atkal pilnībā iztukšo.
2. Noskalo smidzināšanas tehniku no ārpuses ar tīru ūdeni.
3. Piepilda tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni, pievieno mazgāšanas līdzekli, piemēram, All Clear Extra (0,5 l uz 100 l ūdens) vai uz nātrija hipohlorītu bāzētu tīrīšanas līdzekli, nedaudz izsmidzina caur sprauslām un ar ieslēgtu maisītāju atstāj uz 10-15 minūtēm. Tvertni pilnībā iztukšo un rūpīgi skalo ar tīru ūdeni.
4. Noņem sprauslas un filtrus, un mazgā ar to pašu mazgāšanas līdzekli, tādā pašā koncentrācijā kā smidzinātāja tvertni.

Tukšais iepakojums
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā, lai izmantotu  darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC. Nekraut augstāk par 2 m, lai  nesabojātu iepakojumu.

Derīguma termiņš
2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Gurķi0 - 02.5 - 2.57
Kartupeļi0 - 02.5 - 2.57
Sīpoli0 - 02.5 - 2.528
Tomāti0 - 02.5 - 2.53