Topas 100 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0009

Sistēmas iedarbības fungicīds īstās miltrasas, rūsu un lapu plankumainību ierobežošanai gurķiem, cukini un melonēm (atklātā laukā un segtās platībās), tomātiem un paprikai (segtās platībās), ķirbjiem un arbūziem (atklātā laukā), zemenēm (atklātā laukā un segtās platībās), ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, vīnogām, upenēm, ērkšķogām, jāņogām, lapu kokiem kokaudzētavās, dekoratīvajiem kokaugiem, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās) un krizantēmām (atklātā laukā un segtās platībās).

Preparāta apraksts
Topas 100 EC sastāvā esošā darbīgā viela - penkonazols ir triazolu klases fungicīds, kas iedarbojās uz patogēnu, kavējot demetilāciju sterolu biosintēzes procesā haustoriju veidošanās stadijā.
Penkonazols ir sistēmas fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Augā tas tiek uzņemts caur lapām un  akropetāli (virzienā uz augšu) nogādāts uz neapstrādātām auga daļām.
Lai gan penkonazola bioloģiskais iedarbības mehānisms pieļauj aizsargājošu un ārstējošu lietošanu, vislabākos rezultātus var sasniegt, ja preparātu pielieto tad, kad slimība ir vēl agrīnā attīstības stadijā, jeb, lietojot pa pirmajām saslimšanas pazīmēm.

Atbildība
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Darba šķidruma patēriņš
Upenēm, ērkšķogām, jāņogām, lapu kokiem kokaudzētavās, dekoratīvajiem kokaugiem 400-1000 l/ha, gurķiem, melonēm, cukīni (atklātā laukā un segtās platībās), ķirbjiem, arbūziem (atklātā laukā), zemenēm (atklātā laukā un segtās platībās) 200-1000 l/ha, vīnogām 200-16000 l/ha, paprikai (segtās platībās) 500-1000 l/ha, tomātiem (segtās platībās) 200-1200 l/ha, ābelēm, bumbierēm, ķiršiem 250-1500 l/ha, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās), krizantēmām (segtās platībās un atklātā laukā) 250-500 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana
Līdz ½ ar ūdeni uzpildītā smidzinātāja tvertnē, kurai ieslēgts maisītājs, ielej nepieciešamo Topas 100 EC daudzumu, pievieno atlikušo ūdens daudzumu un labi sajauc. Turpina maisīšanu arī smidzināšanas laikā.

Lietošanas tehnoloģija
Smidzināšanu veic pie vēja ātruma, kas nepārsniedz 4 m/sek., nepieļaujot darba šķidruma nokļūšanu uz blakus esošiem augiem.

Kultūraugu izturība
Lietojot Topas 100 EC saskaņā ar instrukciju, nav novērots fitotoksiskums.

Pretrezistences stratēģija
Topas 100 EC satur darbīgo vielu penkonazols. Penkonazols ir triazolu ķīmiskās klases fungicīds un ir demetilācijas inhibitors (DMI),  FRAC kods 3. DMI fungicīdi ir sterolu biosintēzes inhibitori (SBI), kuriem nepastāv krustiskās rezistences risks ar citu SBI klašu fungicīdiem. Šīs grupas fungicīdi pēc rezistences izveidošanās iespējamības tiek klasificēti kā  vidēja riska.
Pretrezistences stratēģija balstās uz ieteikto preparāta devu ievērošanu, tvertnes maisījumu veidošanu vai lietošanu parmaiņus ar fungicīdiem, ar kuriem neveidojas krustiskā rezistence.
Rezistences vadības stratēģija sevī ietver sekojošus ieteikumus:
- DMI grupas fungicīdus nelietojiet vairāk kā 50% no kopējām apstrādēm.
- Izvairietis no atkārtotas DMI grupas fungicīdu pielietošanas vienā un tajāpašā laukā, augsta rezistences riska patogēna ierobežošanai stipras infekcijas apstākļos. Nākošo izvēlieties fungicidu ar atšķirīgu iedarbības mehānismu vai lietojiet tvertnes maisījumu ar citas klases fungicīdu (piem.amīni, sērs).

Savietojamība
Lietojams tvertnes maisījumos ar citiem fungicīdiem un insekticīdiem, kuriem ir neitrāla reakcija. Ja darba šķidrumu gatavo no vairākiem preparātiem, tad vispirms ieber pulverveida preparē;atu un pēc tam pievieno Topas 100 EC. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Tukšais iepakojums
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde
Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt to apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0o līdz +35oC.

Derīguma termiņš
2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Arbūzs0 - 00.5 - 0.53
Baltās jāņogas0 - 00.5 - 0.520
Bumbieres0 - 00.5 - 0.514
Cukīni0 - 00.5 - 0.53
Gurķi0 - 00.5 - 0.53
Melone0 - 00.5 - 0.53
Saldā paprika0 - 00.5 - 0.53
Sarkanās jāņogas0 - 00.5 - 0.520
Tomāti0 - 00.5 - 0.53
Upenes0 - 00.5 - 0.520
Vīnogas0 - 00.3 - 0.328
Zemenes0 - 00.5 - 0.53
Ābeles0 - 00.5 - 0.514
Ērkšķogas0 - 00.5 - 0.520
Ķirbis0 - 00.5 - 0.53
Ķirši0 - 00.5 - 0.5-