Agrobase Latvia
Trimmer 500 WG Registration expired
ADAMA - Herbicide
0469

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Vispārēja informācija
Trimmer 500 WG ir plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu un auzu sējumos.
Trimmer 500 WG ir šķīstošo granulu formā, satur darbīgo vielu metil-tribenuronu 500 g/kg.

Iedarbības veids
Trimmer 500 WG satur darbīgo vielu metil-tribenuronu, kas pieder sulfonil-urīnvielas ķīmisko savienojumu klasei. Metil-tribenurons inhibē acetolaktāta-sitetāzes enzīma darbību nezāļu augos (ALSinhibitors). Bez šī enzīma nezāles nespēj sintezēt aminoskābes, kas veido proteīnu blokus. Nezāles, kas nespēj veidot proteīnus, pārstāj augt un drīz atmirst.
Trimmer 500 WG ir ļoti selektīvs graudaugu sējumos un tam nav negatīvas iedarbības uz kultūraugiem.

Iedarbība uz nezālēm
Trimmer 500 WG iekļūst nezāļu augos galvenokārt caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība. Trimmer 500 WG sistēmiski pārvietojas pa nezāļu augiem. Jau dažas stundas pēc apstrādes apstājas nezāļu augšana. Pirmās vizuāli novērojamās herbicīda iedarbības pazīmes ir nezāļu augu krāsas maiņa, pārsvarā ap augšanas punktu novēro gaišāku vai rozīgu krāsojumu, arī hlorotiskus plankumus. Vislabāko nezāļu kontroles efektivitāti iespējams sasniegt siltos un mitros laika apstākļos. Mazāk jutīgas nezāles var nebūt pilnībā kontrolētas, taču to augšana un attīstība tiks būtiski aizkavēta.
Vislabāko efektivitāti iespējams sasniegt, ja sējumu apstrādi veic nezāļu 2-4 īsto lapu stadijā.
Lai efektīvi kontrolētu nezāles, kas ir lielākā attīstības stadijā, nepieciešams lietot augstāko Trimmer 500 WG devu. Tikai ļoti jutīgas nezāles tiks efektīvi ierobežotas vēlākās attīstības stadijās.

LIETOJUMS
Augstāko devu lietot ziemāju sējumos un kad nezālēm apstrādes brīdī ir vairāk, kā 4 īstās lapas. Trimmer 500 WG ļoti efektīvi ierobežo lielāko daļu divdīgļlapju nezāļu, izņemot ķeraiņu madaru Galium aparine. Lai uzlabotu ķeraiņu madaras ierobežošanas efektivitāti, ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar Tomigan 180 EC vai citiem herbicīdiem, kas ir efektīvi pret ķeraiņu madaru.
Trimmer 500 WG vienmēr jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu, lai paātrinātu herbicīda iekļūšanu nezāļu augos, kā arī nodrošinātu augstāku efektivitāti un labāku lietus noturību.
Nakts salnas neietekmē Trimmer 500 WG efektivitāti, tomēr tā iedarbība uz nezālēm var būt palēnināta.
Ļoti sausos laika apstākļos var būt pazemināta efektivitāte atsevišķu nezāļu, piemēram, baltās balandas (Chenopodium album) ierobežošanai.
Nav ieteicams lietot Trimmer 500 WG stresa novārdzinātiem augiem, kas radies nepiemērotu laika apstākļu dēļ.
Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem ārpus apstrādājamās platības.

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei
Darba šķidruma patēriņš: 200 - 400 l/ha

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA
Smidzināšanai vienmēr izmantot tikai iepriekš iztīrītu smidzinātāju. Pārliecinieties, ka smidzinātāja tvertnē nav izveidojušies nosēdumi vai citu augu aizsardzības līdzekļu atliekas, īpaši, ja iepriekš strādāts ar tvertnes maisījumiem. Izlasiet iepriekš izmantotā preparāta norādījumus par smidzinātāja tīrīšanu. Lielāko daļu nosēdumu var izšķīdināt, smidzinātāja tīrīšanai izmantojot amonjaka šķīdumu (1 litru 3% amonjaka uz 100 litriem ūdens) vai izmantojot speciālo smidzinātāju tīrīšanas līdzekli. Smidzinātājam jābūt precīzi noregulētam un pārbaudītam darbībā. To pienācīgi pievieno traktoram un pārliecinās, ka transportēšanas, smidzināšanas vai sajaukšanas laikā nevar rasties noplūde. Trimmer 500 WG viegli sajaucas ar ūdeni, tomēr vajadzētu ievērot sekojošu sajaukšanas procedūru: piepildiet tvertni līdz pusei ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un pievienojiet nepieciešamo Trimmer 500 WG daudzumu. Pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu un beigās virsmas aktīvo vielu, visu laiku maisot. Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisa transportēšanas un izmantošanas laikā. Sagatavotais izsmidzināšanas šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā. Lai precīzi izmērītu pareizo Trimmer 500 WG daudzumu, izmantojiet iepakojumā pievienoto mērglāzi.