Buvači krstašica
Phyllotreta spp.

Štetan je odrasli insekat. Pravi štete na listovima, izgrizajući ih, pravi rupice. Kod jačeg napada list izgleda kao sito, a u prvim fazama, nicanje, mogu uništiti čitav usev.

U cilju sistematskog praćenja, metodom obojenih merikovih sudova registruje se prva pojava imaga na parcelama. Posude postavljene u proleće kontrolišu se dva puta nedeljno. U rejonima gde buvači češće pričinjavaju štete treba signalizirati prvu pojvau imaga i prva oštećenja na biljkama. Hemijsku zaštitu treba sprovesti ukoliko se utvrdi na parceli oštećenje preko 10% lisne mase, posebno ako se radi o mladim biljkama.