Agrobase Slovakia

Durman obyčajný

Datura stramonium

Laskavec ohnutý

Amaranthus retroflexus

Výmrv repky

Brassica napus

Pýr plazivý

Elytrigia repens

Žihľava dvojdomá

Urtica dioica

Mlieč

Sonchus

Pcháč

Cirsium

Drchnička roľná

Anagallis arvensis

Mrlík biely

Chenopodium album

Žltnice

Galinsoga

Hluchavka

Lamium

L'uľok čierny

Solanum nigrum

Zemedym lekársky

Fumaria officinalis

Starček obyčajný

Senecio vulgaris

Rumančeky

Matricaria species

Loboda konáristá

Atriplex patula

Kapsička pastierska

Capsella bursa-pastoris

Pŕhľava malá

Urtica urens

Hviezdica prostredná

Stellaria media

Lipkavec obyčajný

Galium aparine

Peniažtek roľný

Thlaspidea arvensis

Veroniky

Veronica

Reďkev ohnicová

Raphanus raphanistrum

Stavikrvy

Polygonum spp.

Horčiaky

Persicaria

Fialka roľná

Viola arvensis

Mak vlčí

Papaver rhoeas

Buriny vytrvalé

Holosteum

Horčica poľná

Sinapis arvensis

Kolenec roľný

Spergula arvensis

Hluchavka purpurová

Lamium purpureum

Parumanček nevoňavý

Tripleurospermum inodorum

Horčiak štiavolistý

Persicaria lapathifolia

Hluchavka objímavá

Lamium amplexicaule

Fialka trojfarebná

Viola tricolor

Knôtovka biela

Silene latifolia

Žltnica maloúborová

Galinsoga parviflora

Mliečniky

Euphorbia

Tetucha kozia

Aethusa cynapium

Konopnica napuchnutá

Galeopsis tetrahit

Nezábudka roľná

Myosotis arvensis

Pohánkovec ovíjavý

Fallopia convolvulus

Zárazovec konáristý

Orobanche ramosa

Bažanka ročné

Mercurialis annua

Ibištek trojdielny

Hibiscus trionum

Ambrózia palinolistá

Ambrosia artemisiifolia

Rdesno červivec

Persicaria maculata

Nevädza poľná

Centaurea cyanus

Metlička obyčajná

Apera spica-venti

Veronika lesklá

Veronica polita

Úhorník liečivý

Descurainia sophia

Veronika perzská

Veronica persica

Veronika brečtanolistá

Veronica hederifolia

Rumanček kamilkový

Matricaria recutita

Lipkavec

Galium

Pichliač roľný

Cirsium arvense

Štiavy

Rumex

Lýrovka obyčajná

Lapsana communis

Horčiak obyčajný

Persicaria maculosa

Veronika roľná

Veronica arvensis

Vesnovka obyčajná

Lepidium draba

Mrlík hybridný

Chenopodium hybridum

Stavikrv vtáčí

Polygonum aviculare

Ježatka kuria

Echinochloa crus-galli

Lipnica ročná

Poa annua

Mlieč zelinný

Sonchus oleraceus

Psiarka roľná

Alopecurus myosuroides

Pakost strihaný

Geranium dissectum

Mätonoh mnohokvetý

Lolium multiflorum

Cirok alepský

Sorghum halepense

Proso

Panicum

Lesknice

Phalaris

Mohár sivý

Setaria pumila

Mohár zelený

Setaria viridis

Vika siata

Vicia sativa

Vika chlpatá

Vicia hirsuta

Pupenec roľný

Convolvulus arvensis

Mlieč roľný

Sonchus arvensis

Cirok dvojfarebný

Sorghum bicolor

Ovos

Avena

Prstovka krvavá

Dactilon sanguinale

Chryzantémovka siatinová

Chrysanthemum segetum

Rumanček diskovitý

Matricaria discoidea

Pŕhlica roľná

Lycopsis arvensis

Proso siate

Panicum miliaceum

Proso vláskovité

Panicum capillare

Lipnica pospolitá

Poa trivialis

Láskavce zelenoklasý

Amaranthus Powellii

Mrlíky mnohoplodý

Chenopodium polyspermum

Portulaka zeleninová

Portulaca oleracea

Iskerníky

Ranunculus

Vratič obyčajný

Tanacetum vulgare

Podslnečník Theophrastov

Abutilon theophrasti

Alchemilka lúčna

Alchemilla xanthochlora

Huľavníkovec lekársky

Sisymbrium officinale

Timotejka lúčna

Phleum pratense

Mätonoh trváci

Lolium perenne

Kostrava červená

Festuca rubra

Kostrava lúčna

Festuca pratensis

Kostrava ovčia

Festuca ovina

Lipnica lúčna

Poa pratensis

Metlica trsnatá

Deschampsia caespitosa

Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius

Hrebienka obyčajná

Cynosurus cristatus

Psiarka lúčna

Alopecurus pratensis

Psinček obyčajný

Agrostis vulgaris

Reznačka laločnatá

Dactylis glomerata

Trojštet žltkastý

Trisetum flavescens

Hlaváčik letný

Adonis aestivalis

Ruman roľný

Anthemis arvensis

Ostrôžka poľná

Consolida regalis

Praslička

Equisetum

Prýštce

Euphorbia leuconeura

Pakost nízky

Geranium pusillum

Ovos hluchý

Avena fatua

Smohla lekárska

Anchusa officinalis

Čistec ročný

Stachys annua

Prstnatec obyčajný

Cynodon dactylon

Pyštek roľný

Linaria arvensis

Mrkva obyčajná

Daucus carota

Rožec roľný

Cerastium arvense

Iskerník roľný

Ranunculus arvensis

Voškovník obyčajný

Xanthium strumarium

Iva voškovníkovitá

Iva xanthiifolia

Hrachor roľný

Lathyrus

Konopnica širokolistá

Dalanum ladanum

Ďatelina plazivá

Trifolium repens

Vika huňatá

Vicia villosa

Bolehlav škvrnitý

Conium maculatum

Rumanovec rakúsky

Cota austriaca

Slnečnica ročná

Helianthus annuus

Pakost mäkký

Geranium molle

Lipkavec močiarny

Galium palustre

Turanec kanadský

Conyza canadensis

Pichliač obyčajný

Cirsium vulgare

Iskerník prudký

Ranunculus acris

Podbeľ liečivý

Tussilago farfara

Púpava lekárska

Taraxacum officinale

Sedmokráska obyčajná

Bellis perennis

Pichliač bezbyľový

Cirsium acaule

L'uľok zemiakový

Solanum tuberosum

Lucerna siata

Medicago sativa

Lopúch

Arctium

Drobnobyľ roľná

Aphanes arvensis

Mäta roľná

Mentha arvensis

Povoja plotná

Convolvulus sepium

Štiavec tupolistý

Rumex obtusifolius

Voškovník tŕnitý

Xanthium spinosum

Kysličkovec európsky

Xanthoxalis stricta

Štiavec kučeravý

Rumex crispus

Láskavec blitovitý

Amaranthus blitoides

Sklerant ročný

Scleranthus annuus

Stoklas jalový

Bromus sterilis

Rumanček pravý

Chamomilla recutita

Mlieč drsný

Sonchus asper

Ostrôžka východná

Consolida orientalis

Arábkovka Thalova

Arabidopsis thaliana

Žerušničník piesočný

Cardaminopsis arenosa

Vika vtáčia

Vicia cracca

Horčica biela

Sinapis alba

Jačmeň siaty

Hordeum sativum

Starček Jakubov

Senecio jacobaea

Palina obyčajná

Artemisia vulgaris

Milota lipnicovitá

Eragrostis minor

Mrlík figolistý

Chenopodium ficifolium

Palina ročná

Artemisia annua

Lucerna ďatelinová

Medicago lupulina

Blen čierny

Hyoscyamus niger

Prýštec kolovratcový

Tithymalus characias

Silenka

Silene

Jarmilka jarná

Erophila verna

Bocianik rozpukovitý

Erodium cicutarium

Kamienkovec roľný

Lithospermum arvense

Kostihoj lekársky

Symphytum officinale

Slez nebadaný

Malva neglecta

Nátržník husí

Argentina anserina

Kukučina ďatelinová

Cuscuta trifolii

Rebríček obyčajný

Achillea millefolium

Cesnak poľný

Allium vineale

Mliečnik chvojkový

Euphorbia cyparissias

Pakost smradľavý

Geranium robertianum

Pakost okrúhlolistý

Geranium rotundifolium

Dvojzub trojdielny

Bidens tripartita

Horčiak pieprový

Persicaria hydropiper

Iskerník plazivý

Ranunculus repens

Žltnica pŕhľavolistá

Galinsoga urticifolia

Kochia metlovitá

Chenopodium scoparium

Loboda lesklá

Atriplex sagittata

Mrlík obyčajný

Chenopodium vulgaris