Agrobase Denmark
Candit Registration expired
BASF - Fungicide
19-92
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter på friland og i væksthuse samt i æble, pære, jordbær, solbær, ribs og stikkelsbær.

Virkningsmekanisme:
Aktivstoffet i Candit Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for  elektrontransporten  i  mitokondrierne  hvorved  svampens  ånding  og  energi  opbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når  svampesporerne  spirer  i  bladet.  Ved  behandling  efter  infektion  hæmmes  svampens videre udbredelse i bladet.
Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.
 
Anvendelse:

Æble og pære
Skadegører: Meldug, æbleskurv og pæreskurv
Dosering pr ha: 0,2 kg
Bemærkninger: Maksimalt 3 behandlinger behandlingsinterval 7 – 14 dage. Senest 10 uger før høst

Candit skal anvendes forbyggende. Mod skurv behandles der første gang, så snart der er  fare  for  infektion.  Følg  varslingssystemerne  og  situationen  i  plantagen  meget  nøje.  Det anbefales at anvende Candit i blanding med produkt med en anden virkemekanisme.
Valg  af  sprøjteinterval  tilpasses  smittetryk,  de  klimatiske  forhold  samt  tilvækst  af  skud  og blade.  Nydannede  blade  er  mest  modtagelige  for  angreb.  Mod  meldug  behandles  der  ved begyndende angreb på blade og skudspidser.
 
Solbær, ribs og stikkelsbær
Skadegører: Stikkelsbærdræber, solbærfiltrust og skivesvamp
Dosering pr ha: 0,2 kg
Bemærkninger: Maksimalt 2 behandlinger behandlingsinterval 7 – 14 dage. Må ikke behandles senere end 1. juni

Candit  skal  anvendes  forbyggende.  Så  snart  de  første  symptomer  ses  indsættes  en behandling  og  den  gentages  afhængig  af  smittetryk,  de  klimatiske  forhold  samt  tilvækst  af skud og blade.
 
Jordbær
Skadegører: Meldug (sideeffekt mod gråskimmel og jordbærøjeplet)
Dosering pr ha: 0,2 kg
Bemærkninger: Maksimalt 2 behandlinger. Må ikke behandles senere end 1. juni
Candit skal anvendes forbyggende.

Prydplanter
Skadegører: Meldug, rosenstråleplet  
Dosering pr ha: 0,03 %
Bemærkninger: Maksimalt 3 behandlinger

Skadegører: Hvid chrysantemumrust
Dosering pr ha: 0,1 %
Bemærkninger: Maksimalt 3 behandlinger
 
Det  anbefales  at  behandle  3  gange  i  træk  med  et  interval  på  7-14  dage  og  derefter  skifte til  et  middel  med  en  anden  virkemekanisme.  Behandlingsintervallernes  længde  tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade.
Candit må kun anvendes på planter i god vækst og uden symptomer på stress forårsaget af tørke, varme, næringsmangle eller lignende. Candit har været skånsom overfor de sorter, som hidtil har været testet. Inden større arealer behandles anbefales det altid, at Candit afprøves på den aktuelle sort og under de aktuelle dyrkningsbetingelser på et mindre areal. der holdes herefter øje med eventuelle skadevirkninger i 10-12 dage efter sprøjtning.
Candit er regnfast straks efter indtørring af sprøjtevæsken. Der skal altid være en afstand på mindst en uge mellem en behandling med Candit og andre bekæmpelsesmidler.
Candit  er  forenelig  med  biologisk  bekæmpelse  med  rovmider,  rovtæger,  snyltehveps, guldøjer, mariehøns og løbebiller og er derfor velegnet til anvendelse i integreret produktion (IP). Ved anvendelse af Candit i forbindelse med udsættelse af nyttedyr i væksthus anbefales det  altid,  at  foretage  en  prøvebehandling.  Foreneligheden  med  anvendelsen  af  de  øvrige nyttedyr er ukendt.
Candit har i forsøg på friland været afprøvet på, og vist sig skånsom overfor, en række nyttedyr såsom: Typlodromus pyri, Amblyseius potentilliae, Chrysoperla carnea, orius majuculus og Trichogramma.

Resistens:
For  mange  fungicider  er  der  risiko  for  forekomst  af  biotyper,  der  er  modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer.
Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner også benævnt QoI fungicider (FRAC gruppe 11).  Fungicider  tilhørende  denne  gruppe  er  vurderet  til  at  have  høj  risiko  for  opbygning  af resistens. Der er konstateret resistens overfor Skurv (Venturia ineaqualis).
Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet ikke anvendes oftere end de i vejledningen angivne antal gange per sæson.
For  at  mindske  risikoen  for  udvikling  af  resistens  anbefales  det  at  blande  med  eller  skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Risikoen  for  resistens  hos  fungicider  kan  nedsættes  ved  sprøjtning  tidligt  i  vækstforløbet/infektionsforløbet.

Blanding:
I væksthus bør Candit ikke blandes med andre sprøjtemidler,  sprede-  klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan Candit blandes med Scala, Delan WG, Signum og Fastac 50.
 
Sprøjteteknik:
Candit skal udbringes med en sprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af sprøjte skal der som hovedregel  anvendes  præparatfyldeudstyr,  dog  er  tilsætning  direkte  i  sprøjtetanken  på mindre og lave sprøjter tilladt.
Udbringning  skal  altid  tilpasses  afgrødens  udvikling  mht.  højde,  tæthed,  fugtighed,  ol.
Udbringning  af  sprøjtemidler  skal  til  hver  en  tid  ske  på  en  sådan  måde,  at  overlapning  i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.
Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, dette er særligt vigtigt ved brug af tågesprøjter, hvor dråbestørrelsen er meget lille. Low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.
Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.
Candit anvende i flere forskellige kulturer med forskellige sprøjtetyper og sprøjteteknik, men i det følgende er anvist visse generelle anbefalinger mht. teknik og væskemængder:

Prydpanter
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt så hele planten dækkes og vandmængden bør tilpasses således at afdrypning undgås. Ved anvendelse af hydraulisk sprøjteudstyr vil en vandmængde på 10-20 l pr 100 m2 være passende.

Kerne- og buskfrugt
Sprøjtevæsken  skal  fordeles  jævnt  så  hele  afgrøden  dækkes.  Vandmængden  tilpasses træ- og buskhøjde og en vandmængde på 150-300 l/ha er normalt tilstrækkelig ved brug af tågesprøjte.

Jordbær
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt så hele afgrøden dækkes. Der skal anvendes sprøjteudstyr der kun afsætter sprøjtevæske i rækkerne f.eks. en såkaldt jordbærbom.

Tilberedning af sprøjtevæske:
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af   sprøjtevæsken   begyndes.   Dette   gælder   især,   hvis   sprøjten   har   været   anvendt   til sprøjteopgaver i andre afgrøder.
Udslip opsamles (P391).

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Candit  bør  påfyldes  sprøjten  i  en  lind  strøm,  der  passer  med  vandets  flow  i præparatfyldeudstyret. Tilsættes Candit direkte i tanken (f.eks. mindre tågesprøjter) skal det ligeledes ske i en lind strøm samtidig med god omrøring i tanken.
Efterfølgende   skyldes   præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at  åbne/lukke  for  bundventil til  der  ikke  er  synlige  spor  af  Candit  i fyldestationen.
Generelt  bør  der  være  konstant  omrøring  under  udbringning  og  kørsel  og  sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring:
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken, på vaskepladsen eller i væksthuset. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller  under  tag.  Sprøjten  skal  være  monteret  med  spuledyser  til  indvendig  rengøring  af tanken  og  sprøjten  skal  være  monteret  med  separat  vandtank  med  tilstrækkelig  kapacitet således  at  restsprøjtevæske  kan  fortyndes  og  at  der  kan  foretages  en  grundig  rengøring  i marken/plantagen. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark/plantage (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring   i   øvrigt   foretages   med   egnede   rengøringsmidler   (se   evt.   etiketten   på   det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres  for  urenheder  og  eventuelle  belægninger.  Vaskevandet  omsamles  i  egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning  af  bekæmpelsesmidler,  jf.  Miljøministeriets  bekendtgørelse  nr.  1598  af  18.  december 2014.

Tom emballage:
Indholdet/beholderen  bortskaffes  i  overensstemmelse  med  kommunale  regler  for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme  beholdere  kan  bortskaffes  med  dagrenovationen.  Den  tomme  beholder  bør skylles   inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Lagring:
Candit bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -10o i uåbnet original emballage beskyttet  mod  direkte  sollys  og  andre  varme  kilder.  Ved  korrekt  opbevaring  er  produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
Effective
Crops
Pears
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
10
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
10
Crops
Red currants
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
14
Crops
Black currants
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
14
Crops
Gooseberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
14
Crops
Strawberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-