FoxtrotRegistration expired
FMC - Herbicide
11-31
Brugsanvisning

Afgrøder
FOXTROT®  kan  anvendes  til  bekæmpelse  af  flyvehavre,  vindaks  og  ager  ræve  hale  om foråret  i  vårbyg,  vårbyg  med  udlæg  af  kløver  i  renbestand,  vårhvede,  vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse   af   vindaks   og   agerrævehale   om   efteråret   i   vinterhvede,   vinterrug, vinterbyg og triticale.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum
FOXTROT® er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og  agerrævehale.  FOXTROT®  har  desuden  nogen  effekt  på  alm.  rapgræs  og  alm. hanespore, men kun meget svag effekt på enårig rapgræs. FOXTROT® har ingen effekt på tokimbladet ukrudt.

Virkemåde
FOXTROT®  optages  af  bladene  og  transporteres  herfra  til  ukrudtsplanternes  vækstpunkter, hvor FOXTROT® påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbyg ningen af cellemembranen  forhindres.  Formuleringen  af  FOXTROT®  med  en  safener  med  fører,  at vårbyg,   vårhvede,   vinterbyg,   vinterhvede,   vinterrug   og   triticale   ikke   påvirkes   af aktivstoffet.  FOXTROT®  stopper  ukrudtets  vækst  i  løbet  af  2-3  dage,  men  den  fulde effekt  ses  først  efter  10-30  dage  afhængig  af  vejrforholdene.  Kulde,  tørke  og  dårlig vækst af agerrævehale, vindaks og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Sprøjteteknik
Det  er  vigtigt,  specielt  ved  ugunstige  virkningsbetingelser,  at  der  med  sprøjtevæsken opnås  en  ensartet  og  høj  dækningsgrad  af  plantedelene.  Fin  forstøvning  og  lav hastighed fremmer afsætningen af FOXTROT® på græs ukrudtet.

Sprøjtetidspunkt
FOXTROT®  anvendes  efterår  eller  forår,  når  græsukrudtet  er  fuldt  fremspiret.  Vårbyg, vinterbyg,  vårhvede,  vinterrug  og  triticale  må  ikke  behandles  senere  end  vækststadie BBCH 30. Vinter hvede må ikke behandles senere end vækststadie BBCH 39. Alle marker, også  de  der  er  behandlet  mod  græsukrudt  i  efteråret,  bør  kontrolleres  grundigt  for græsukrudt i det tidlige forår.
FOXTROT® må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Efterår:
Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale
Agerrævehale og vindaks.
FOXTROT® udsprøjtes, når agerrævehale og vindaks er fremspiret og har ca. 2 blade.
Ved  efterårsbehandling  bør  dagtemperaturen  være  over  5  °C,  og  der  må  ikke  sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Efter enhver behandling i efteråret bør marken efterses tidligt forår for evt. nyfremspiret eller overlevet ukrudt.

Forår:
Vintersæd
Agerrævehale og vindaks.
FOXTROT® udsprøjtes i foråret, så snart græsukrudtet er i god vækst og der ikke er udsigt til nattefrost.
Flyvehavre
Overlevet og nyfremspiret flyvehavre bekæmpes, når nyfremspiret flyvehavre har nået vækststadie BBCH 16 og er i god vækst uden udsigt til nattefrost.

Vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i renbestand & vårhvede
Flyvehavre, vindaks og agerrævehale.
FOXTROT® anvendes, når græsukrudt er fuldt fremspiret, og vårsæden er på vækst stadie BBCH 14-30. Optimalt behandlingstidspunkt er på byggens/ hvedens vækst stadie BBCH 16-21,  hvor  der  med  en  tankblanding  samtidig  kan  bekæmpes  bredbladet  ukrudt  (se afsnit omkring blandinger).

Dosering
FOXTROT®  udsprøjtes  med  0,8-1,0  ltr.  pr.  ha,  afhængigt  af  behandlings  tids  punkt, ukrudtsart  og  stadie.  

Sprede/klæbemiddel
Der tilsættes 0,2 ltr. spredeklæbemiddel pr. ha. pr. 100 ltr. vand.

Blandinger
FOXTROT® kan - normalt uden risiko - blandes med følgende midler:
Svampemidler
Insektmidler
Vækstreguleringsmidler
Skal der bekæmpes tokimbladet ukrudt samtidig med bekæmpelse af græs ukrudt,kan FOXTROT® blandes med udvalgte ukrudtsmidler.
FOXTROT® må ikke blandes med: Metsulfuron-holdige produkter (F.eks. Ally®, Accurate®
20WG, Nicanor® 20 SG), Florasulam-holdige  produkter  (F.eks.  Primus®,  Mustang®  Forte,  Broadway®,  Catch®
Starane® XL), Bentazonholdige midler (F.eks. Fighter® 480 og Basagran® M75), Iodosulfuron-holdige midler (F.eks. Hussar® OD, Othello®)
Trinexapac-ethyl  holdige  produkter,  (F.eks.  Cuadro®  25  EC,  Cuadro®  NT  og  Moddusprodukter)  eller  hormonmidler,  da  det  kan  medføre  nedsat  effekt  pga.  antagonistisk virkning. Til ovennævnte midler skal der holdes en afstand på mindst 7-10 dage før og efter en sprøjtning med FOXTROT®.
Normalt blandes højst to midler, dog kan FOXTROT® blandes med Nuance®
WG/Express® ST og Nuance® WG/Express® ST + Oxitril® CM eller med Nuance®
WG/Express® ST + Lodin®/Tomahawk® 180 EC/Starane® 180 S

Registrerede varemærker:
FOXTROT®, Accurate® WG, Cuadro®, Cuadro® NT og Nuance® WG er registrerede varemærker hos Cheminova A/S
Ally® og Express® ST er registrerede varemærker hos DuPont Primus®, Mustang® Forte, Starane® XL, Starane® 180S, Broadway® og Catch® er registrerede varemærker hos Dow Agrosciences Danmark A/S Zoom®, Moddus® og Banvel® 70 WG er registrerede varemærker hos Syngenta Fighter® 480 og Basagran® M75 er registrerede varemærker hos BASF A/S Lodin® er et registreret varemærke hos United Phosphorus Ltd.
Tomahawk® 180 EC og Nicanor® 20 SG er registrerede varemærker hos Maktheshim-Agan.
Hussar® OD, og Othello® er registrerede varemærker hos Bayer Crop Science.
ALL CLEAR® er Service Chemicals varemærke

Klimaets betydning
Der  opnås  det  bedste  resultat  ved  sprøjtning  på  saftspændte  planter  under  gode vækstbetingelser (høj luftfug tighed). Der bør ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. For at sikre fuld effekt bør følgende dagtemperaturer være gældende fra sprøjte tidspunktet og 3 dage frem.

Jordtype - jordfugt
Da FOXTROT® er et bladmiddel, har jordtype og jordfugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Sprøjtebeholderen  bør  være  rengjort,  før  FOXTROT®  fyldes  i.  Fyld  halvdelen  af  den ønskede  vandmængde  i  behol  deren,  tilsæt  FOXTROT®  og  tilsæt  resten  af  vandet.
Derefter sættes omrøring i gang. Isoblette eller andet additiv tilsættes til sidst.
Ved  påfyldning  af  marksprøjte  skal  anvendes  præparatfyldeudstyr  eller  udstyr  til direkte injektion.
Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gylle beholder eller anden beholder, eller på det areal hvor, FOXTROT® skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:
1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3. 50  meter  fra  overfladevand  (vandløb,  søer  og  kystvand)  og  §3-natur  beskyttelsesområder
Påfyldning på arealer, hvor FOXTROT® udbringes, må ikke ske nærmere end:
1. 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og
2. 50  meter  fra  overfladevand  (vandløb,  søer  og  kystvand)  og  drænsystemers  rense- og samlebrønde samt §3-naturbeskyttelsesområder
Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækst sæson.

Rengøring  af  sprøjte:  
Husk  at  tømme  sprøjten  helt  mellem  hver  skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensen de filter udløses.
1. Sprøjten  tømmes  helt  for  sprøjtevæske  i  marken.  Restsprøjtevæske  for  tyndes  med mindst   50   gange   og   udsprøjtes   på   det   behandlede   areal   under   kørsel.   Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt.   Tøm   tanken   ved   at   sprøjte   skyllevandet   ud   gemmen   bom/dyser.
Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l All  Clear®  Extra  pr.  100  l  vand.  lad  omrøringen  og  tankspuledyse  køre  i  mindst 15  minutter,  inden  indholdet  tøm  mes  ud  gennem  bom/dyser.  Vaskevandet  kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Dyser,  filtre  og  sier  afmonteres  og  renses  i  vand  tilsat  50  ml  ALL  CLEAR®  EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprøjten   fyldes   igen   med   10-15%   af   tankkapaciteten.   Lad   omrøringen   og tankspuledyse  køre  i  mindst  15  minutter,  inden  indholdet  tømmes  ud  gennem bom/dyser over et egnet areal.
Vask  af  marksprøjter  og  traktor,  der  har  været  anvendt  til  udbringning,  skal  ske  på  en vaskeplads  med  opsamling  til  gyllebeholder  eller  anden  beholder,  eller  på  det  areal hvor  FOXTROT®  er  blevet  udbragt.  Et  areal  der  anvendes  til  vask  må  kun  benyttes  én gang inden for en vækstsæson.
Uvasket  sprøjteudstyr  eller  traktor  skal  placeres  på  behandlet  areal,  vaskeplads  med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af   sprøjter   til   udbringning   af   bekæmpelsesmidler,   jf.   Miljømini   steriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Produktmæssige begrænsninger
FOXTROT®  er  generelt  skånsom  over  for  afgrøden,  men  der  kan  under  specielle klimatiske  forhold,  bl.a.  ved  høj  vækstrate,  opstå  en  forbigående  gulfarvning,  der forsvinder efter 2-3 uger og er uden betydning for udbyttet.
Sprøjtning  på  vårhvede,  vårbyg,  vinterbyg,  vinterrug  og  triticale  efter  vækststadie BBCH  30,  samt  vinterhvede  efter  vækststadie  BBCH  39,  eller  på  tørke-stressede planter, eller forud for nattefrost, kan give risiko for skader. Ved behandling af vår- og vinterbyg skal bladene være tørre.
FOXTROT® må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøer (søer, åer m.v.).
FOXTROT® må maximalt anvendes med 1 ltr. pr. ha pr. sæson.

Tom emballage:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme  beholdere  kan  bortskaffes  med  dagrenovationen.  Den  tomme  beholder  bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse:
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemeka nisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette anbefales det med  jævne  mellemrum  at  anvende  midler  med  anden  virkemekanisme  end  ACCase hæmning, enten i form af en tankblanding eller ved at skifte mellem midlerne. Specielt, hvis  der  i  en  vintersædsafgrøde  sprøjtes  både  efterår  og  forår,  er  det  vigtigt  at  veksle mellem  midler  med  forskellig  virknings  mekanisme.  Der  er  på  visse  lokaliteter  fundet ager rævehale og italiensk rajgræs, der er resistent overfor fenoxaprop midler.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder  også  ved  anvendelse  under  unormale  kultur  betingelser.  Ligeledes  kan  sælger ikke  drages  til  ansvar  for  manglende  effekt  ved  en  evt.  resistensdannelse.  Sædskifte samt blanding af- eller skift imellem midler med en anden virknings mekanisme anbefales, da dette vil minimere risikoen for resistensdannelse.
Foxtrot® tilhører resistensklasse HRAC: A.

Godkendelse til mindre anvendelse af Foxtrot® til bekæmpelse af  flyvehavre, almindeligt rapgræs, vindaks og agerrævehale i almindelig rajgræs, hundegræs og strandsvingel til frøavl

Ansvar for mindre anvendelses vejledning: Mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skade gører, som ikke er nævnt på midlets primære etikette.

Mindre anvendelse er altid på brugers eget ansvar.
Der  kan  ikke  garanteres  for,  at  der  ikke  kan  opstå  skader  på  afgrøden  eller  være svigtende  virkning  af  et  kemisk  bekæmpelsesmiddel,  selv  om  vej  ledningen  til mindre  anvendelse  følges.  Da  Cheminova  A/S  udarbejder  vejledning  og  søger godkendelse til mindre anvendelse på brugerens vegne, kan Cheminova A/S ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel   er   godkendt   til   mindre   anvendelse   og   den   til   knyttede vejledning til mindre anvendelses til af grøden følges.
Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af  en  godkendelse  til  mindre  anvendelse,  bygger  på  få  forsøgs  resultater  og observationer.  Alle  situationer,  hvorunder  midlet  må  anvendes,  er  ikke  afprøvet, og  midlet  er  heller  ikke  afprøvet  i  alle  sorter.  Midlets  effekt  kendes  primært  fra andre  afgrøder,  og  der  kan  derfor  være  forhold,  som  gør,  at  midlet  ikke  virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, selv når vejledningen til mindre anvendelse følges.
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrknings forhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Vejledning for Phenoxaprop-holdige midler:
Foxtrot® anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i en række forskellige afgrøder.
Foxtrot® optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Foxtrot® påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at op bygningen af   cellemembranen   forhindres.   Formuleringen   af   Foxtrot®   med   en   safener medfører, at produktet er skånsomt overfor rajgræs, hundegræs og strandsvingel.
Foxtrot® stopper ukrudtets vækst i løbet af 2-3 dage men den fulde effekt ses først efter  10-30  dage  afhængig  af  vejrforholdene.  Kulde,  tørke  og  dårlig  vækst  af agerrævehale, vindaks, almindeligt rapgræs og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Advarsel:
Læs etiketten for Foxtrot®.
Brugsanvisningens  doseringsanvisninger  for  mindre  anvendelse  må  ikke  overskrides.

Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes i rajgræs, hundegræs og strandsvingel til frøavl.
Halm og andre rester må ikke opfodres.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Risiko  for  skade:  
Foxtrot®  kan  medføre  skade  i  almindelig  rajgræs,  hundegræs og  strandsvingel.  Behandlingen  bør  derfor  kun  gennemføres,  hvor  der  forventes et betydeligt udbyttetab på grund af en stor forekomst af ukrudtsgræsser.
For  at  kunne  tilpasse  vejledningerne  til  den  enkelte  art  og  sort  og  de  lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger  fra  Cheminova  A/S:  
Da  det  er  erfaret,  at  Foxtrot®  kan  skade alminde   lig   rajgræs,   hundegræs   og   strandsvingel   må   det   understreges,   at anvendelsen  foregår  helt  på  brugerens  eget  ansvar.  Producenten  fralægger  sig ethvert  ansvar  for  produktets  effekt,  samt  skader,  herunder  følgeskader,  der  er opstået   gennem   ikke   forskriftsmæssig   opbevaring   og/eller   anvendelse   af produktet.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Vinterbyg11 - 300.4 - 1-
Vinterhvede11 - 300.4 - 1-
Vinterhvede30 - 390.8 - 1-
Vinterrug11 - 300.4 - 1-
Vintertriticale11 - 300.4 - 1-
Vårbyg11 - 300.8 - 1-
Vårhvede11 - 300.8 - 1-