Agrobase Denmark
InsektFri Spruzit N klar-til-brug Registration expired
W. Neudorff GmbH KG - Insecticide
364-6
Insektmiddel. Må kun bruges til privat anvendelse mod visse skadegørere på prydplanter, salat, æbler og pærer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
 
Sprøjt direkte på skadevolderne og de plantedele hvor de findes – også på undersiden, hvor de kan være godt skjult. Sprøjt så insekterne er dækket, men undgå afdrypning fra plantedelene.

Virkning og indhold
Skadevolderne vil øjeblikkeligt ophøre med at gøre skade og vil dø i løbet af kort tid. Undgå behandling i direkte solskin. Ved kraftigt angreb kan det være nødvendigt at gentage behandlingen efter en uge. En sprayflaske (500 ml) rækker til ca. 15-20 m2 planter. Rystes grundigt før brug.
Skadevoldere bekæmpes ved påsprøjtning med InsektFri. Bemærk en række nytteinsekter bekæmpes også af InsektFri, hvorfor InsektFri ikke er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler  for  affaldshåndtering  (P501):  Tom  emballage  og  rester  kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
 
FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-vede forskrifter kan medføre straf:
Må kun bruges til privat anvendelse mod visse skadegørere på prydplanter, salat, æbler og pærer.  
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.  Må i salat, æbler og pærer ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter  må  dette  produkt  ikke  anvendes  i blomstrende   afgrøder.   Undgå   forurening   af   vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp
Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand. Søg læge ved fortsat irritation.
Effective
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
3
Crops
Pears
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
3
Crops
Lettuce
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7