LFS Clopyralid 72 SGRegistration expired
LFS Kemi - Herbicide
318-182
BRUGSANVISNING
LFS Clopyralid 72SG er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, som anvendes til bekæmpelse bredbladet ukrudt i raps, sukkerroer, foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer. Produktet må kun anvendes hvert 4. år.
I skovkulturer må kun anvendes pletsprøjtning (maksimalt 20% af marken).
I  bederoer,  rødbeder  og  rosenkål  må  der  maximalt  anvendes  0,14  kg/ha  og  kun  som  bånd-  eller pletsprøjtning. LFS Clopyralid 72SG optages primært gennem bladene. Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.
LFS Clopyralid 72SG  anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsel, svinemælk, haremad, gul okseøje, grå bynke, brandbæger og andre kurvblomstrede planter.

Behandlingstidspunkt
Optimal bekæmpelse opnås generelt på småt ukrudt i god vækst.
Tidsler bekæmpes bedst ved en størrelse på 15-20 cm.
Behandlingen anbefales udført som en morgensprøjtning; på saftspændte og gerne fugtige planter; og i perioder hvor den gennemsnitlige dagstemperatur er over 10 °C.
Behandling  frarådes  ved  risiko  for  perioder  med  nattefrost  omkring  behandlingstidspunktet,  og  når afgrøden er under stress, f.eks. ved tørke eller høj temperatur. LFS Clopyralid 72SG optages gennem bladene og for at sikre bladotagelsen skal der tilsættes 0,5 l/ha "super"-olie.

Blandinger
LFS Clopyralid 72SG kan ikke blandes med mikronæringsstoffer som bl.a. Microtop og Solobur, samt Safari. Der bør endvidere gå mindst 14 dage fra en behandling med Safari før der behandles med LFS Clopyralid 72SG mod tidsler, da det er vigtigt at tidslerne igen er i god vækst.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave.
Fyld  tanken  1/2  med  vand  og  tilsæt  derefter  den  beregnede  mængde  LFS  Clopyralid  72SG  under omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Sprøjteteknik
Ved udsprøjtning af LFS Clopyralid 72SG anbefales anvendelse af Hardi ISO F-02-110 og F-03-110, et tryk på 2,5-3 atm samt en kørehastighed på maksimalt 8 km/t. Anbefalet fra 200 til 300 liter per hektar.

Resistensstrategi
For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virknings mekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger.
Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje.
Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Lagring
Hold emballagen tillukket og opbevar frostfrit.

Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse
BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
 
Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes i gang, mens der køres hjem.
For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaskeog skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse
For at opfylde kravene i Bekendtgørelse 268 skal restsprøjtevæsken fortyndes min. med faktor 50. Vaskeog skyllevand må ikke udledes på arealer, men skal udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

BEMÆRK!
Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med LFS Clopyralid 72SG   p.g.a. dets indhold af clopyralid:
kartofler og andre natskyggearter
ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter
gulerod og andre skærmplanter
salat og andre kurvblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.
Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde (f.eks. læggekartofler) umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med LFS Clopyralid 72SG er nedpløjet.
Plantemateriale fra  en  LFS  Clopyralid  72SG-behandlet  afgrøde  bør  ikke  anvendes  i  drivhuse  og  til kompost.
Efter sprøjtning med LFS Clopyralid 72SG skal man sørge for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort før behandling af en følsom afgrøde (se ovenfor). Vær opmærksom på risiko for vinddrift.
Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af LFS Clopyralid 72SG forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i knolde og forårsage unormal vækst.

Tom emballage
Indholdet/beholderen  bortskaffes  i  overensstemmelse  med  kommunale  regler  for  affaldshåndtering.
(P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emnallagen må ikke genbruges.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Blomkål12 - 140.035 - 0.14-
Kål12 - 140.035 - 0.14-
Rosenkål12 - 140.035 - 0.14-
Rødbeder12 - 140.035 - 0.14-
Sukkerrør12 - 140.035 - 0.14-
Vinterraps31 - 550.11 - 0.11-
Vårraps31 - 550.11 - 0.11-