LFS Fenoxaprop-P + MefenpyrRegistration expired
LFS Kemi - Herbicide
318-92
Brugsanvisning

Afgrøder
LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr kan anvendes i vårbyg, vårhvede, vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale) om foråret, samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer. Må endvidere anvendes til bekæmpelse   af   vindaks   og   agerrævehale   om   efteråret   i   vinterhvede,   vinterrug   og   triticale.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale.
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr bekæmper fremspiret agerrævehale, vindaks og  flyvehavre.
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr har nogen effekt på engrapgræs og alm. rapgræs, men kun svag effekt på enårig rapgræs.
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr har ingen effekt på tokimbladet ukrudt.

Virkemåde
LFS  Fenoxaprop-P+Mefenpyr  optages  af  bladene  og  transporteres  herfra  til  ukrudtsplanternes vækstpunkter,  hvor  LFS  Fenoxaprop-P+Mefenpyr  påvirker  fedtsyresyntesen,  hvilket  bevirker,  at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen  af LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr med en safener medfører, at vårbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet.
LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr stopper ukrudtets vækst i løbet af  2-3 dage, men den fulde effekt ses først  efter  10-30  dage  afhængig  af  vejrforholdene.  Kulde,  tørke  og  dårlig  vækst  af  agerrævehale, vindaks og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, specielt ved ugunstige virkningsbetingelser, at der med sprøjtevæske opnås en ensartet og  høj  dækningsgrad  af  plantedelene.  Fin  forstøvning  og  lav  hastighed  fremmer  afsætningen  af LFS   Fenoxaprop-P+Mefenpyr   på   græsukrudtet.   LFS   Fenoxaprop-P+Mefenpyr   udsprøjtes i 150-200 ltr. vand pr./ha. Anvend fladsprededyser, eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,3 bar, og 6 km/t. Lowdriftdyse  Iso 02 og 2,0-3,0 bar med medium forstøvning kan være et alternativ, hvis man derved kan opretholde det korrekte sprøjtetidspunkt. Meget lave vandmængder f.eks. ved luftassisteret sprøjtning kan nedsætte effekten.

Sprøjtetidspunkt
LFS    Fenoxaprop-P+Mefenpyr  anvendes  efterår  eller  forår,  når  græsukrudtet  er  fuldt  fremspiret.
Vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale må ikke   behandles senere end BBCH stadie 30.
Vinterhvede må ikke behandles senere end BBCH stadie 39. Alle marker, også de der er behandlet mod græsukrudt   i   efteråret,   bør   kontrolleres   grundigt   for   græsukrudt   i   det   tidlige   forår.
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Efterår
Vinterhvede, rug, triticale
Ved efterårsbehandling bør dagtemperaturen være over 5°C, og der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Efter enhver behandling i efteråret bør marken efterses tidligt forår for evt. nyfremspiret eller overlevet ukrudt. Græsukrudt skal være fremspiret på sprøjtetidspunktet.

Forår
Vintersæd
LFS Fenoxaprop-P+Mefenpyr udsprøjtes i foråret, så snart græsukrudtet er i god vækst og der ikke er udsigt til nattefrost.

Flyvehavre
Overlevet og nyfremspiret flyvehavre bekæmpes, når nyfremspiret flyvehavre har nået BBCH stadie 16 og er i god vækst uden udsigt til nattefrost.

Vårbyg og vårhvede
Flyvehavre, vindaks og agerrævehale. LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr anvendes når græsukrudt er fuldt fremspiret   og   afgrøden   er   på   BBCH   stadie   11-30.   Optimalt   behandlingstidspunkt   er   på afgrødens  BBCH 16-21, hvor der med en tankblanding samtidig kan bekæmpes bredbladet ukrudt (se  afsnit omkring blandinger).

Brakarealer
Der sprøjtes om foråret fra flyvehavren har 3 blade og frem til strækningen, BBCH stadie 30.

Dosering
LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr udsprøjtes med 0,4-1,0 ltr/ha, afhængig af behandlingstidspunkt, ukrudtsart og stadie. Under optimale sprøjteforhold og –teknik kan behovet tilpasses som angivet i doserings- og anvendelsestabellen.

Sprede/Klæbemiddel
Der tilsættes 0,2 ltr LFS Contact pr. 100 ltr vand. Anvendes en anden type additiv følges doseringen på   midlets   etikette.   Ved   blanding   med   Briotril   på   mere   end   0.3   L/ha   tilsættes   ikke sprede/klæbemiddel.

Blandinger
LFS  Fenoxaprop-P  +  Mefenpyr  kan  normalt uden  risiko  blandes  med  følgende  midler:
Svampemidler
Insektmidler
Vækstreguleringsmidler
Skal  der  bekæmpes  tokimbladet  ukrudt  samtidig  med  bekæmpelse  af  græsukrudt  kan  LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr blandes med diverse ukrudtsmidler – dog bør der ikke blandes   med Ally,   Basagran,   Catch,   Hussar,   Primus,   Starane   XL,   Monitor   og   hormonmidler, da det kan medføre nedsat effekt pga. antagonisk virkning. Til ovennævnte midler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage før og efter en sprøjtning med LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr.
Normalt blandes  højst 2 midler.

Klimaets betydning
Der opnås det bedste resultat ved sprøjtning på saftspændte planter under gode vækstbetingelser (høj luftfugtighed). Der bør ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. For at sikre fuld effekt bør følgende dagtemperaturer være gældende fra sprøjtetidspunktet og 3 dage frem.

Jordtype - jordflugt
Da LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr er et bladmiddel har jordtype og jordflugt ingen betydning.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes LFS Fenoxaprop-P+ Mefenpyr, herefter tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. LFS Contact eller andet additiv tilsættes til sidst.

Produktmæssige begrænsninger
LFS  Fenoxaprop–P+Mefenpyr  er  generelt  skånsom  over    for  afgrøden,  men  der  kan  under specielle  klimatiske  forhold,  bl.a.  ved  høj  vækstrate,  opstå  en  forbigående  gulvfarvning,  der

Resistensdannelse
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med  samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum, at anvende midler med anden virkemekanisme end ACCase hæmning enten i form  af en tankblanding, eller ved at skifte mellem midlerne. Specielt hvis der i en vintersædsafgrøde sprøjtes både efterår og forår er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Der er på visse lokaliteter fundet  rajgræs  og  agerrævehale,  der  er  resistent  over  for  LFS  Fenoxaprop-P+  Mefenpyr.
Resistensklasse A.

Rengøring af sprøjteudstyr
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det   pågældende   middel   herved   overskrides).   Rengøring   i   øvrigt   foretages   med   egnede rengøringsmidler  (se  evt.  etiketten  for  det  sidst  anvendte  middel  for  specifikke  anvisninger).
Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.
Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14.december 2012.

Rester og tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes   med   dagrenovationen.   Den   tomme   beholder   bør   skylles   inden   bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Forårsrug11 - 00.4 - 1-
Vinterbyg11 - 300.8 - 1-
Vinterhvede20 - 390.8 - 1-
Vinterhvede11 - 00.8 - 1-
Vinterrug11 - 300.8 - 1-
Vinterrug11 - 00.4 - 1-
Vintertriticale11 - 300.8 - 1-
Vintertriticale11 - 00.4 - 1-
Vårbyg11 - 300.8 - 1-
Vårhvede11 - 300.8 - 1-
Vårtriticale11 - 300.8 - 1-
Vårtriticale11 - 00.4 - 1-