Agrobase Denmark
LFS Kresoxim-methyl Registration expired
LFS Kemi - Fungicide
318-143
Virknings mekanisme:
Aktivstoffet i LFS Kresoxim-Methyl Kresoxim-methyl tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne hvorved svampens ånding og energi og opbygning påvirkes.
Ved forebyggende behandling forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet.  Ved  behandling  efter  infektion  hæmmes  svampens  videre  udbredelse  i  bladet.  Kresoxim-methyl omfordeles efter udsprøjtningen løbende på planten (overfladesystemisk), således at også plantedele, der ikke direkte rammes af sprøjtevæsken beskyttes effektivt mod svampeangreb.

Effekter:
LFS Kresoxim-Methyl skal anvendes forbyggende. Mod skurv behandles der første gang, så snart der er fare for infektion. Følg varslingssystemerne og situationen i plantagen meget nøje. Det anbefales at anvende LFS
Kresoxim-Methyl i blanding med produkt med en anden virkemekanisme. Valg af sprøjteinterval tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade. Nydannede blade er mest modtagelige for angreb. Mod meldug behandles der ved begyndende angreb på blade og skudspidser.
LFS Kresoxim-Methyl skal anvendes forbyggende. Så snart de første symptomer ses indsættes en behandling og den gentages afhængig af smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade.
Det anbefales at behandle 3 gange i træk med et interval på 7-14 dage og derefter skifte til et middel med en anden virkemekanisme. Behandlingsintervallernes længde tilpasses smittetryk, de klimatiske forhold samt tilvækst af skud og blade. LFS Kresoxim-Methyl må kun anvendes på planter i god vækst og uden symptomer på stress forårsaget af tørke, varme, næringsmangel eller lignende. LFS Kresoxim-Methyl har været skånsom overfor  de  sorter,  som  hidtil  har  været  testet.  Inden  større  arealer  behandles  anbefales  det  altid,  at  LFS Kresoxim-Methyl afprøves på den aktuelle sort og under de aktuelle dyrkningsbetingelser på et mindre areal.
Der holdes herefter øje med eventuelle skadevirkninger i 10-12 dage efter sprøjtning.

LFS Kresoxim-Methyl er regnfast straks efter indtørring af sprøjtevæsken. Der skal altid være en afstand på mindst en uge mellem en behandling med LFS Kresoxim-Methyl og andre bekæmpelsesmidler.
LFS Kresoxim-Methyl er forenelig med biologisk bekæmpelse med rovmider, rovtæger, snyltehveps, guldøjer, mariehøns og løbebiller og er derfor velegnet til anvendelse i integreret produktion(IP). Ved anvendelse af LFS Kresoxim-Methyl  i  forbindelse  med  udsættelse  af  nyttedyr  i  væksthus  anbefales  det  altid,  at  foretage  en prøvebehandling. Foreneligheden med anvendelsen af de øvrige nyttedyr er ukendt. LFS Kresoxim-Methyl har i forsøg på friland været afprøvet på, og vist sig skånsom overfor, en række nyttedyr såsom: Typlodromus pyri, Amblyseius potentilliae, Chrysoperla carnea, orius majuculus og Trichogramma.

Resistens:
For midler der tilhører gruppen af strobiluriner herunder LFS Kresoxim-Methyl, er der en væsentlig risiko for resistensdannelse  overfor  midlet  hos  flere  svampesygdomme. Anvendelse  af  LFS  Kresoxim-Methyl  bør derfor altid, hvis det er muligt, ske sammen med kulturtekniske metoder, og i langt de fleste tilfælde sammen med passende partnere for at opnå tilstrækkelig effekt på resistente svampesygdomme, samt for at mindske eller forsinke udbredelsen af resistens.

Blanding:
I væksthus  bør  LFS  Kresoxim-Methyl  ikke  blandes  med  andre  sprøjtemidler,  sprede-  klæbemidler, gødningsstoffer eller lignende. I frugt- og bæravl kan LFS Kresoxim-Methyl blandes med Scala, Delan, Signum og Fastac 50.

Tilberedning af sprøjtevæske:
Påfyldning af koncentreret sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal der ønskes behandlet,  og  påfyldning  må  kun  ske  med  præparat-fyldeudstyr  eller  med  udstyr  til  direkte  injektion.
Vaskepladser skal være etableret mindst 50 m fra almen vandforsyning til drikkevandsformål, 25 m fra almen og ikke –almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 50 m fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder. Påfyldning kan også ske i det væksthus, hvor midlet skal anvendes, og her gælder de samme regler for opsamling af eventuel spild og skyllevand som for vaskepladser generelt. Ved påfyldning i marken skal der være mindst 300 m til almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m til overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3-naturbeskyttelses-områder. Der skal vælges et nyt sted ved hver påfyldning og vask, når det sker på et udendørs areal. Inden tilberedning af sprøjtevæske skal sprøjte, filtre og dyser være omhyggeligt rengjorte og efterset for eventuelle belægninger (se afsnit om rengøring).
Som  hovedregel  fyldes  sprøjten  med  ¾  af  det  ønskede  volumen,  hvorefter  sprøjtemidlet  tilsættes præparatfyldeudstyret. Herefter fyldes sprøjten med den resterende mængde vand. Sker påfyldning i marken, må der medbringes tilstrækkeligt med vand i vandtanken på vogn eller eventuelt frontmonteret traktortank, således at påfyldning via præparatfyldeudstyret kan ske uden driftstop. Der må ikke på noget tidspunkt være risiko for tilbageløb til vandforsyningen, dvs. tapstederne skal være forsynet med kontraventil og vandur eller lignende installation der forhindrer overløb ved fyldning af tanken. Der må ved påfyldning af sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
LFS Kresoxim-Methyl bør påfyldes sprøjten i en lind strøm, der passer med vandets flow i præparatfyldeudstyret. Tilsættes LFS Kresoxim-Methyl direkte i tanken (f.eks. mindre tågesprøjter) skal det ligeledes ske i en lind strøm samtid med god omrøring i tanken.

Sprøjteteknik:
Udbringning af sprøjtemidler skal til hver tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken eller i væksthus samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. LFS Kresoxim-Methyl anvendes i flere forskellige kulturer med forskellige sprøjtetyper og sprøjteteknik, men i det følgende er anvist visse generelle anbefalinger mht. teknik og væskemængder.

Prydplanter
Sprøjtevæsken  skal  fordeles  jævnt  så  hele  planten  dækkes  og  vandmængden  bør  tilpasses  således  at afdrypning undgås. Ved anvendelse af hydraulisk sprøjteudstyr vil en vandmængde på 10-20 l pr 100 m2 være passende.

Kerne- og buskfrugt
Sprøjtevæsken skal fordeles så jævnt så hele afgrøden dækkes. Vandmængden tilpasses træ- og buskhøjde og en vandmængde på 150-300 l/ha er normalt tilstrækkelig ved brug af tågesprøjte.

Jordbær
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt så hele afgrøden dækkes. Der skal anvendes sprøjteudstyr der kun afsætter sprøjtevæsken i rækkerne f.eks. en såkaldt jordbærbom.
Ved udendørs behandlinger skal vindhastigheden altid være lav på behandlingstidspunktet. Dette er særligt ved brug af tågesprøjter, hvor dråbestørrelsen er meget lille.

Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken, på vaskepladsen eller i væksthuset.
En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret  med  spuledyser  til  indvendig  rengøring  af  tanken  og  sprøjten  skal  være  monteret  med  separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan fortages en grundig rengøring i marken/plantagen. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark/plantage (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt fortages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Tom emballage:
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring:
LFS Kresoxim-Methyl bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet originale emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Effective
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
70
Crops
Pears
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
70
Crops
Black currants
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
42
Crops
Red currants
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
42
Crops
Gooseberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
42
Crops
Strawberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-