Agrobase Latvia
Grodyl Registration expired
BAYER - Herbicide
0028

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu, it īpaši ķeraiņu madaras apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles un linu sējumos, kā arī daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos.

Iedarbība
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas augos pamatā tiek uzņemts caur lapām, nedaudz caur sakņu sistēmu. Preparāts pārvietojas augā, bremzējot nezāļu augšanu un attīstību. Herbicīda iedarbība kļūst redzama 7-14 dienas.pēc apstrādes, atkarībā no laika apstākļiem. Siltos un mitros laika apstākļos herbicīda iedarbība ir ātrāka kā vēsos, sausos laika apstākļos.Pilnīga nezāļu iznīkšana notiek 6 nedēļu laikā pēc apstrādes.
Minimālā gaisa temperatūra herbicīda Grodyl lietošanai ir +5°C. Ja pēc apstrādes ar herbicīdu seko nakts salnu periods, herbicīda iedarbība var tikt palēnināta, bet tas neietekmē gala rezultātu.Visefektīvāk herbicīds iznīcina nezāles agrās attīstības stadijās - 2 lapu stadijā.
Ķeraiņu madaru herbicīds iznīcina neatkarīgi no tās attīstības fāzes.

Grodyl deva 20 g/ha.
Pret preparātu ir jutīgas sekojošas nezāles (efektivitāte >85%):
Amarants, liektais Amaranthus retroflexus
Gundega, tīruma Ranunculus arvensis
Madara, ķeraiņu Galium aparine
Plikstiņš, ganu Capsella bursa-pastoris
Rapsis, eļlas Brassica napus
Zvēre, tīruma Sinapis arvensis
Pret preparātu vidēji jutīgas ir sekojošas nezāles (efektivitāte 60-85%):
Ilzīte, lauka Anthemis arvensis
Kumelīte, tīruma Matricaria inodora
Neaizmirstulīte, tīruma Myosotis arvensis
Sūrene, maura Polygonum aviculare
Naudulis, tīruma Thlaspi arvense
Pērkone, tīruma Raphanus raphanistrum
Gaurs, tīruma Spergula arvensis
Skābene struplapu* Rumex obtusifolicus
Skābene, cirtainā* Rumex crispus
Vējgriķis, dārzu Polygonum convolvulus
Preparāts nepietiekoši iedarbojas uz sekojošām nezālēm (efektivitāte < 60%):
Balanda, baltā Chenopodium album
Magoņu sugas Papaver spp.
Matuzāle, ārstniecības Fumaria officinalis
Panātru sugas Lamium spp.
Tītenis, tīruma Convolvulus arvensis
Vijolīte, tīruma Viola arvensis
Veronikas Veronica spp.
 
Grodyl deva 40 g/ha.
Pret preparātu ir jutīgas sekojošas nezāles (efektivitāte >85%):
Amarants, liektais Amaranthus retroflexus
Gaurs, tīruma Spergula arvensis
Gundega, tīruma Ranunculus arvensis
Madara, ķeraiņu Galium aparine
Naudulis, tīruma Thlaspi arvense
Pērkone, tīruma Raphanus raphanistrum
Plikstiņš, ganu Capsella bursa-pastoris
Rapsis, eļlas Brassica napus
Zvēre, tīruma Sinapis arvensis
Kumelīte, tīruma Matricaria inodora
Neaizmirstulīte, tīruma Myosotis arvensis
Skābenes* Rumex spp.
Pienene, ārstniecības* Taraxacum officinale
Pret preparātu vidēji jutīgas ir sekojošas nezāles (efektivitāte 60-85%):
Ilzīte, lauka Anthemis arvensis
Magoņu sugas Papaver spp.
Vējgriķis, dārzu Polygonum convolvulus
Sūrene, maura Polygonum aviculare
Mīkspienene, tīruma Sonchus arvensis
Virza, parastā Stelaria media
Preparāts nepietiekoši iedarbojas uz sekojošām nezālēm (efektivitāte < 60%):
Balanda, baltā Chenopodium album
Matuzāle, ārstniecības Fumaria officinalis
Panātru sugas Lamium spp.
Vijolīte, tīruma Viola arvensis
Veronikas Veronica spp.
Skrēteliņš, lauka Aphanes arvensis
Naktene, melnā Solanum nigrum
Tītenis, tīruma Convolvulus arvensis

 Grodyl, deva 60 g/ha.
Iedarbojas uz skābenēm, kuras aug no saknes.
 
Lietošanas laiks, devas
Graudaugi
Herbicīdu Grodyl jālieto pavasarī veģetācijas sākumā, sākot no graudaugu trīs lapu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 13-49), kad sadīgušas pavasarī dīgstošās nezāles.
Deva ir 20-40 g/ha.
Ķeraiņu madaras apkarošanai Grodyl deva 20 g/ha, ja ķeraiņu madara ir līdz 20 cm gara. Ja madara ir garāka, tad Grodyl deva jāpalielina līdz 40 g/ha.
Ziemas kviešiem, ziemas miežiem, rudziem un tritikālei preparātu lieto pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49).
Preparāta lietošana tvertnes maisījumā īpaši ieteicama:
a) divdīgļlapju nezāļu pilnīgākai ierobežošanai:
Grodyl 20 g/ha + Nufarm MCPA 750 š.k. 1,0 l/ha līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30).
Veidojot šo tvertnes maisījumu, Grodyl jāpievieno pirmais.
b) lai vienlaicīgi ierobežotu divdīgļlapju nezāles un parasto rudzu smilgu, vējauzu vai citas viendīgļlapju nezāles:
Grodyl 20-40 g/ha + Puma Universal 1-1,2 l/ha lietojams līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), kad viendīgļlapju nezāles sasniegušas 2 lapu attīstības stadiju, līdz cerošanas fāzes beigām.
Vasaras kviešiem, vasaras miežiem un auzām Grodyl jālieto, kad sadīgušas nezāles, sākot no graudaugu trīs lapu stadijas (AS 13). Vēlākā apstrāde pieļaujama graudaugu vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigās (AS 49).

Preparāta lietošana tvertnes maisījumā īpaši ieteicama:
a) divdīgļlapju nezāļu pilnīgākai ierobežošanai:
- Grodyl 20 g/ha + Estets 600 e.k. 0,7-1,0 l/ha + virsmas aktīvā viela, lietojams līdz graudaugu otrā mezgla attīstības stadijai (AS 32).
- Grodyl 20 g/ha + Nufarm MCPA 750 š.k. 0,8-1,0 l/ha, lietojams līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30);
Veidojot šos tvertnes maisījumus, Grodyl jāpievieno pirmais.
b) lai vienlaicīgi ierobežotu divdīgļlapju nezāles un parasto rudzu smilgu, vējauzu vai citas viendīgļlapju nezāles vasaras miežu un kviešu sējumos:
Grodyl 20-40 g/ha + Puma Universal 0,8 - 1,0 l/ha, lietojams līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), kad viendīgļlapju nezāles sasniegušas 2 lapu attīstības stadiju, līdz cerošanas fāzes beigām
 
Piezīme. Nufarm MCPA 750 š.k. vietā var lietot jebkuru no augu aizsardzības līdzekļu reģistrā esošiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur vienu darbīgo vielu MCPA 750 g/l.
Nogaidīšanas laiks- 56 dienas
 
Lini
Grodyl jālieto pavasarī, kad lini ir sasnieguši 3 – 12 cm garumu un nezāles ir agrīnās attīstības stadijās.
Deva 20-40 g/ha, atkarībā no nezāļu attīstības stadijas.
Nogaidīšanas laiks - 90 dienas.
Daudzgadīgās stiebrzāles
Grodyl jālieto daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu lapu rozetes stadijā. Nogaidīšanas laiks - 21 diena.
Piezīmes:
 Lai paaugstinātu herbicīda efektivitāti, ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu.
  Ja sūreņu un asteru dzimtu nezāles ir sasniegušas vēlīnas attīstībasstadijas, jālieto Grodyl deva 40 g/ha.
 Grodyl nedrīkst lietot graudaugiem ar tauriņziežu pasēju.
 
Darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Piezīme
Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos
augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Bezlietus periods: 1,5 stunda
 
Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Spring wheat
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Spring barley
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Winter barley
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Winter rye
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Spring rye
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Winter triticale
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Spring triticale
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Spring oats
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Winter oats
BBCH
13 - 49
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
56
Crops
Winter linseed, flax
BBCH
0 - 0
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
21
Crops
Spring linseed, flax
BBCH
0 - 0
Registred norm
20 - 40
Preharvest Interval
21