Vertimec 018 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Insekticīds
0296

Selektīvs pieskares un lokālas sistēmas iedarbības insekticīds - akaricīds tīklērču, alotājmušu un tripšu apkarošanai gurķu, cukīni, tomātu, piparu, salātu, zemeņu un krāšņumaugu stādījumos segtās platībās.

Preparāta raksturojums
Vertimec 018 EC ir pieskares un lokālas sistēmas iedarbības akaricīds ar insekticīdām īpašībām augu apsmidzināšanai pa lapām veģetācijas periodā. Darbīgā viela - abamektīns ir analogs dabā sastopamajam abamektīnam, ko ražo augsnes sēnes. Vertimec 018 EC darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu šūnu signālu pārraidīšanas traucēšana, tāpēc tas ir efektīvs pret kaitēkļiem, kas ir izturīgi pret piretroīdiem, fosfororganiskiem insekticīdiem vai citiem akaricīdiem. Vertimec 018 EC iedarbojas lēnām un kaitēkļi pārtrauc barošanos un tiek paralizēti pēc dažām stundām, maksimālā kaitēkļu mirstība tiek sasniegta pēc 3-5 dienām. Preparāta iedarbība saglabājas 2-3 nedēļas. Vertimec 018 EC ļoti labi apkaro ērces, kas barojas lapas apakšpusē, arī tad, ja preparāts izsmidzināts tikai uz lapas virspuses. Preparāts uzkrājās lapas iekšpusē, tādejādi nodrošinot, ka derīgie kukaiņi nenonāk saskarē ar to. Nožūstot, Vertimec 018 EC neatstāj traipus uz apstrādātās virsmas.
Darba šķidruma patēriņš segtajās platībās: gurķiem, cukīni, tomātiem, paprikai un zemenēm - 250 - 1500 l/ha; salātiem – 200 – 1500 l/ha; krāšņumaugiem – 400 - 2000 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanos, bet lai nerastos notece no lapām.

Bites
Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kamenes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā.
Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.

Ieteikumi rezistences novēršanai
Abamektīns pēc IRAC klasifikācijas pieder 6. grupai, kas ir hlorīdu kanālu aktivatori.
Katrā kaitēkļu populācijā var būt sastopami indivīdi, kam piemīt dabiska rezistence pret Vertimec 018 EC darbīgo vielu. Atkārtoti lietojot insekticīdus no šīs grupas, pēc kāda laika šie rezistentie īpatņi var sākt dominēt populācijā un tos vairs nebūs iespējams ierobežot, lietojot Vertimec 018EC vai kādu citu insekticīdu no 6. grupas. Lai izvairītos no rezistences izveidošanās, ievērojiet sekojošus ieteikumus:
- izvairieties atkārtoti lietot insekticīdus no vienas ķīmiskās grupas;
- pārmaiņus lietojiet insekticīdus, kam ir  cits iedarbības veids;
- kaitēkļu ierobežošanas programmās ieviesiet arī citas metodes, kā piem., agrotehniskās, bioloģiskās.
Papildus informāciju rezistences vadības jautājumos varat uzzināt IRAC mājas lapā: www.irac-online.org.

Darba šķidruma sagatavošana
Uzpilda smidzinātāja tvertni līdz 1/4 ar tīru ūdeni un, nepārtraukti maisot, pievieno nepieciešamo Vertimec 018 EC daudzumu. Maisīšanu turpinot, pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidruma maisīšana jānodrošina arī smidzināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.
 
Ierobežojumi
Nesmidzināt dienas karstākajā laikā, ja augi ir slapji.
Laistīšanu caur lapām ir ieteicams veikt ne ātrāk, kā 24 stundas pēc smidzināšanas.

Savietojamība
Nelietot Vertimec 018 EC maisījumos ar citiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem.

Kultūraugu izturība
Lietojot Vertimec 018 EC saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fitotoksiskuma risks. Jūtīgu vai jaunu šķirņu gadījumā pārbaudīt kultūrauga izturību pirms preparāta pielietošanas.

Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde
Šķidrumu savāciet ar smiltīm, zāģu skaidām, augsni vai kādu citu saistvielu, ievietojiet to konteinerā un ziņojiet Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0o līdz +35oC.

 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Cukīni0 - 01.2 - 1.23
Gurķi0 - 01.2 - 1.23
Saldā paprika0 - 01.2 - 1.23
Salāti0 - 00.5 - 0.512
Tomāti0 - 01.2 - 1.23
Zemenes0 - 01.2 - 1.23