Agrobase Netherlands
Actara Registration expired
SYNGENTA - Insecticide
12679 N

Actara is een insectenbestrijdingsmiddel met een werking tegen bladluizen, Coloradokever en witte vlieg. Het middel dient door middel van een gewas- of grondbehandeling te worden toegepast. Actara heeft een snelle aanvangswerking en een contact- en maagwerking. Daarnaast heeft het een systemische werking.

Aanvullende informatie over bijen en andere nuttige insecten
Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden. Pas dit product niet toe als honingdauw aanwezig is in het gewas. 
Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandelde gewas. Het middel heeft een effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.  

Resistentiemanagement

Om de kans op resistentie te beperken is het aan te bevelen om af te wisselen met een middel uit een andere chemische groep.Om bijen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen: 
In aardappels (gewasbehandeling): 
- spuitboomverlaging (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met driftarme spuitdoppen (dopafstand 25 cm) en een kantdop; of
- conventionele spuitmachine met een driftarme spuitdop en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning.
In bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten (tegen luis), neerwaartse bespuiting:
- spuitboomverlaging (30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met driftarme spuitdoppen (dopafstand 25 cm) en een kantdop; of
- conventionele spuitmachine met een driftarme spuitdop en een kantdop in combinatie met luchtondersteuning.

In boomkwekerijgewassen (laanbomen) (tegen luis), opwaartse bespuiting: 
Het middel in de onbedekte teelt van hoge boomkwekerijgewassen niet toepassen in de buitenste 5 meter van het gewas; daarnaast dienen op een strook van 5 meter vanaf het midden van de laatste bomenrij geen bloeiende planten aanwezig te zijn. In verband met het risico voor bijen mogen binnen 3,5 maand na toepassing van Actara geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant.
Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten. Om het grondwater te beschermen is toepassen van Actara in bedekte grondgebonden teelten in grondwaterbeschermingsgebieden niet toegestaan.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

Aanbevelingen
Het sierteelt assortiment is zeer breed en voortdurend aan verandering onderhevig. Bij de ontwikkeling van een middel kan het slechts in een beperkt aantal gewassen/rassen worden getest. Indien nog geen ervaring is opgedaan in een specifiek gewas of ras, wordt aangeraden om eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid te testen. Blijf het gewas gedurende tenminste 10 dagen nauwlettend volgen op mogelijke ongewenste gewasreacties. Wees voorzichtig met het mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen, uitvloeiers of hechters indien daarmee nog geen ervaring is opgedaan. In dat geval wordt aangeraden de betreffende middelencombinatie eerst op kleine schaal te testen op gewasveiligheid.


Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging
“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”
Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen: 

Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones. 
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl ofwww.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken. Spuitapparatuur gebruikt in onbedekte teelten dient overdekt gestald te worden en gereinigd op een was- en spoelplaats met (vloeistofdichte) opvangmogelijkheid. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen, die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, in een Heliosec® (of gelijkwaardig alternatief) om onnodige milieubelasting te voorkomen. In bedekte teelten is het ten zeerste af te raden om (filter) spoelwater, drainwater (substraatteelt) en drainagewater (grondgebonden teelt) ongezuiverd op het oppervlaktewater te lozen. Deze waterstromen dienen vóór lozing door een zuiveringsvoorziening geleid te worden, waarbij ten minste 95% van de aanwezige werkzame stof verwijderd wordt. De zuiveringsvoorziening dient regelmatig onderhouden en tenminste éénmaal per jaar op goede werking gecontroleerd te worden door een deskundige.

 

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.1 - 0.1
Preharvest Interval
-