Agrobase Norway
Amistar Registration expired
SYNGENTA - Fungicide
2008.57.14
Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, fôrbete, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.
 
BRUKSANVISNINGEN
 
KORN
Bruksrettledning
Best virkning av Amistar oppnås når sykdommen er på et tidlig ut-viklingsstadium. Amistar er på grunn av sin gode effekt mot Septoria særlig aktuell å bruke ved begynnende skyting.
Amistar har lang virkningstid, og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av kornets veksthastighet, sykdomspress og dosering. I forsøkene har bruk av Amistar ikke forsinket kornets modning. Amistar er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god soppbekjempelse, god langtidseffekt og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytter av god kvalitet.
Maks en sprøyting pr. sesong når Amistar brukes alene.
 
Resistensforebygging
Amistar inneholder et strobilurin og strobiluriner er spesielt utsatt for utvikling av resistens som fører til at preparatet ikke virker lenger.Amistar bør derfor ikke brukes alene, men blandes med andre effektive midler med annen virkningsmekanisme.
Bruk ikke midler som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Bruk Amistar ved begynnende angrep eller etter varsling.
 
GRØNNSAKER/BÆR/OLJEVEKSTER/POTET
Bruksrettledning
Foreta behandling med Amistar ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdne gir gode betingelser for angrep.

Resistensforebygging
Effektiv sykdomsbekjempelse er en kritisk parameter for at unngå oppbyggning av resistens. Derfor anbefales det at Amistar benyttes i tankblanding eller som en del av et sprøyteprogram med andre effektive midler med en annen virkningsmekanisme. For at unngå utvikling av resistens må det ikke fortas mer enn 3 behandlinger med Amistar.
Maksimal total dosering er 200 ml/daa pr. sesong.
 
GENERELLE INSTRUKSJONER
 
Bruksområde
Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, fôrbete, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Virkemåte
Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser.
Amistar transporteres systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Amistar bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes.På visse soppsykdommer virker Amistar også kurativt f.eks. rust og byggbrunflekk. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommer effektivt, vil Amistar føre til at planten holder seg lengere grønn.
Amistar er regnfast etter en time.
 
Behandlingsfrist
Frilandsagurk: 4 dager. Jordbær (friland, tunnel, veksthus) og vårløk: 7 dager.
Gulrot, persillerot og pastinakk: 10 dager.
Bønner, ert til konserves, sukkerert, salat, ruccola, kinakål, reddik, knollselleri, stangselleri, kepaløk, sjalottløk, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kruspersille, bladpersille, bringebær på friland, potet: 14 dager.
Raps, rybs, kålrot, nepe, rødbete, fôrbete, sukkerbete: 30 dager.
Korn og ert til modning: 35 dager.
Purre: 42 dager.
Bringebær i veksthus og plasttunnel: Etter høsting
 
Kulturen skal alltid inspiseres for sykdomsangrep umiddelbart før sprøyting.
Det beste resultat opnås ved sprøyting i de tidligste stadier av sykdomsforløpet eller som en forebyggende behandling etter en forut gående varsling eller når værforholdene kan betinge angrep.
Høyeste dose benyttes ved stort smittetrykk, mottagelige sorter og/eller ugunstige sprøyteforhold.
 
Sprøyteteknikk
Det anbefales å bruke 20-50 l vann (evt. mer) pr. daa. Høyeste vannmengder anvendes i tette bestand med stor bladmasse.

Temperatur
Amistar kan benyttes når dagtemperaturen er over 8-10 grader.
Virkningen av produktet er forøvrig ikke særlig temperatur avhengig.

Nytteorganismer
Amistar er ikke skadelig for en lang rekke nyttedyr, herunder Staphylinidae (rovbiller), Carabidae (jordbiller), Aranae (edderkopper), Aphidius(snylte-vepse), Coccinillidae (marihøner), Syrphidae (svirrefluer), Chryspidae (nett-vinger), rovmidd og bier.

Blandinger
Amistar er blandbar med Karate og alle viktige soppmidler, insektsmidler, ugrasmidler, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.
Ved tankblanding med Forbel skal Amistar tilsettes først og fordeles grundig i sprøytevæsken før tilsetning av Forbel.
Kontroller alltid blandingspartnernes anbefalinger vedr. tankmix og deres bruksbegrensninger.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av polykloropren e.l., ansiktsskjerm og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjons filter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
 
Håndteringsfrist
Hansker og heldekkende arbeidstøy må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteut-styret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
 
Merk
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning.
Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

ANDRE

Lagring
Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Pakking
5 l
Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
30 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
30 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter wheat
BBCH
55 - 55
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
55 - 55
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
37 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
37 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
31 - 31
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
45 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
45 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
45 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
45 - 49
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Leeks
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Carrots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Parsnip
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Celery
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Parsley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Headed cabbage
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Cauliflower
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Broccoli
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Brussels sprouts
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Borecole
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Chinese cabbage
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Rutabagas, swede
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Arugula
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Fodder beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Radishes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 80
Preharvest Interval
-
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Cucumbers
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.3 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Strawberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Raspberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.8 - 1
Preharvest Interval
-