Confidor 200 SLRegistracija je istekla
BAYER - Insekticid
321-01-815/2014-11

Confidor 200-SL je sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

NAČIN DELOVANJA:
Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor 200-SL iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Confidor 200-SL se koristi u usevu:
1) Krompira, za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem u vreme kada u populaciji preovlađuju larve od prvog do trećeg stupnja razvoja;
2) Duvana, za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), na početku pojave prvih imaga;
3) Hmelja, za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli), u količini 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija;
4) Paprike, za suzbijanje pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti), zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem posle cvetanja, a na početku obrazovanja prvih kolonija.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta.

NAPOMENE:
- preparat se ne sme primenjivati pre i za vreme cvetanja useva ljute paprike;
- kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, nakon primene preparata na bazi imidakloprida, usev krompira u vegetaciji ne tretirati preparatima na bazi acetamiprida, tiakloprida, tiametoksama i drugih neonikotinoida;
- ne primenjivati u vreme ispaše pčela odnosno skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Hops0 - 00.6 - 0.635
Peppers0 - 00 - 07
Potatoes0 - 00.2 - 0.328
Tobacco0 - 00.5 - 0.635