Систан Екозом ЕВДата на регистрация недостъпно
Dow AgroSciences - Фунгицид
01231–ПРЗ-2 /16.06.2015 г.
Нова формулация на доказан в практиката фунгици.Системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно и лекуващо действие за борба срещу болести по лозя, овощни и зеленчуци.
Систан Екозом е фунгицид със системно, лечебно и изкореняващо действие. Той се поема до един час след третиране от зелените части на растенията. Разпространява се акропетално чрез ксилема в цялото растение. Продукта унищожава причинителите на болестта, като инхибира биосинтеза на ергостерол, стопира растежа на хифите и разрушава клетъчната стена на гъбата-патоген. Систан Екозон блокира инфекция от струпясване по ябълката до 96 часа след нейното възникване. Притежава дълго последействие – транслоцира се и в новия прираст.
 
Разход на работен разтвор
Лозя - 40-60 л/дка
Овощни – 60-100 л/дка
Зеленчуци - 40-60 л/дка
Цветя - 40-60 л/дка
 
Температурен диапазон на приложение
Най-добро усвояване на продукта се получава при темперетури от 8 °С и до 25 °С.
 
Усвояване от културата
Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
 
Смесимост с други ПРЗ
Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
 
Не се препоръчва
Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.
CropsББКХРегистрирана нормаИнтервал за прибиране на реколтата
Домати0 - 065 - 165-
Краставици0 - 065 - 165-
Патладжан0 - 065 - 165-
Чер пипер0 - 065 - 165-