Primera SuperRegistration expired
BAYER - Herbicide
18-432
Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel til frø, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af fly-vehavre på brak arealer, eller til bekæmpelse af vindaks og ager-rævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug og triticale.
 
Brugsanvisning

Afgrøder
Primera Super kan anvendes i vårbyg med og uden udlæg af rødsvingel,  en-gsvingel  eller  kløver,  vårhvede,  vintersæd  (vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale) om foråret, eller vinterhvede, rug og triticale om efteråret.

Anvendelsesområde og virkningsspectrum
Primera  Super  er  et  systemisk  virkende  specialmiddel  til  bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale. Primera Super bekæmper fremspiret agerrævehale, vindaks og flyvehavre. Primera Super har nogen effekt på engrapgræs og alm. rapgræs, men kun svag effekt på enårig rapgræs. Primera Super har ingen effekt på tokimbladet ukrudt.

Virkemåde
Primera Super optages af bladene  og  transporteres  herfra  til ukrudtsplanternes vækstpunkter,  hvor  Primera  Super  påvirker fedtsyresyntesen,  hvilket  bevirker,  at  opbygningen  af  cellemembranen  forhindres. Formuleringen af Primera  Super  med en safener medfører, at vårbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug  og  triticale  ikke  påvirkes  af  aktivstoffet.  Primera  Super stopper ukrudtets vækst i løbet af 2-3 dage, men den fulde effekt  ses  først  efter  10-  30  dage  afhængig  af  vejrforholdene. Kulde, tørke og dårlig vækst af agerrævehale, vindaks og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, specielt ved ugunstige virkningsbetingelser, at der med sprøjtevæsken opnås en ensartet og høj dækningsgrad af plantedelene. Fin forstøvning og lav hastighed fremmer afsætningen af Primera Super på græsukrudtet. Primera Super udsprøjtes i 150-200 l vand  pr/ha.  Anvend  fladsprededyser,  f.eks. en 110-02 dyse med et tryk på 2,6 bar, og 6 km/t. LowDrift dyse ISO 02 og 2,0 – 3,0 bar med medium forstøvning kan være et alternativ, hvis man derved kan opretholde det korrekte sprøjtetidspunkt.
Meget lave vandmængder f.eks. ved luftassistreret sprøjte kan nedsætte effekten.

Sprøjtetidspunkt
Primera Super anvendes efterår eller forår, når græsukrudtet er fuldt fremspiret. Vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale må ikke behandles senere end BBCH 30. Vinterhvede må ikke behandles senere end BBCH 39. Alle marker, også de der er behandlet mod græsukrudt i efteråret, bør kontrolleres grun-digt for græsukrudt i det tidlige forår.
Primera Super må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.

Efterår:
Vinterhvede, rug og triticale
Agerrævehale og vindaks.
Når agerrævehale og vindaks er fremspiret og har ca. 2 blade.
Ved  efterårsbehandling  bør  dagtemperaturen  være  over  5°C,  og der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost.
Efter enhver behandling i efteråret bør marken efterses tidligt forår for evt. nyfremspiret eller overlevet ukrudt.

Forår:
Vintersæd
Agerrævehale og vindaks.
Primera Super udsprøjtes i foråret, så snart græsukrudtet er i god vækst og der ikke er udsigt til nattefrost.

Flyvehavre
Overlevet og nyfremspiret flyvehavre bekæmpes, når nyfremspiret  flyvehavre  har  nået  BBCH  15  og  er  i  god  vækst  uden  udsigt til nattefrost.

Vårbyg og vårhvede
Flyvehavre, vindaks og agerrævehale.
Primera Super anvendes når græsukrudt er fuldt fremspiret og afgrøden er på BBCH 14-30. Optimalt behandlingstidspunkt er på afgrødens BBCH 15-20, hvor der med en tankblanding sam-tidig kan bekæmpes bredbladet ukrudt (se afsnit omkring blan-dinger).

Brakarealer
Der sprøjtes om foråret fra flyvehavren har 3 blade og frem til strækningen, BBCH 30.

Dosering
Primera  Super  udsprøjtes  med  0,4-1,0  l/ha,  afhængigt  af  be-handlingstidspunkt, ukrudtsart og stadie. Under optimale sprøj-teforhold og -teknik kan behovet tilpasses efter følgende, vejle-dende oversigt:

Behandles flyvehavre og vindaks senere end BBCH  30, må nedsat effekt forventes.
I marker med udlæg af rødsvingel, engsvingel eller kløver til frø anvendes Primera Super som i ovenstående skema, op til 0,8 l/ha.
I brakmarker anvendes 1,0 l Primera Super pr. ha mod flyve-havre.
 
Sprede/klæbemiddel
Der  tilsættes  altid  additiv  f.eks.  0,2  l  Isoblette  pr.  100  l  vand,  eller et andet sprede/ klæbemiddel i den dosering der er fore-skrevet på midlets (additivets) etiket. Ved blanding med mere end 0,3 l/ha Briotril tilsættes ikke sprede/klæbemiddel.

Blandinger
Primera Super kan - normalt uden risiko - blandes med følgen-de midler:
Svampemidler
Insektmidler
CCC

Skal der bekæmpes tokimbladet ukrudt samtidig med bekæmpelse  af  græsukrudt  kan  Primera  Super  blandes  med  diverse ukrudtsmidler - dog bør der ikke blandes med Ally ®1, Basa-gran ®2, Catch ®3, Cossack OD samt andre græsukrudtsmid-ler,  Hussar,  Primus  ®3,  Starane  XL  ®3,  Monitor  ®4  og  hor-monmidler, da det kan medføre nedsat effekt pga. antagonistisk virkning. Tilovennævnte midler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage før og efter en sprøjtning med Primera Super.
Ligeledes frarådes blanding med mangansulfat. Normalt blandes højst to midler.

Klimaets betydning
Der  opnås  det  bedste  resultat  ved  sprøjtning  på  saftspændte planter  under  gode  vækstbetingelser  (høj  luftfugtighed).  Der bør ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. For at sikre fuld effekt bør følgende dagtemperaturer være gældende fra sprøjtetids-punktet og 3 dage frem.
 
Jordtype – jordfugt
Da Primera Super er et bladmiddel har jordtype og jordfugt ingen betydning, dog vil tørke påvirke effekten negativt.

Fremstilling af sprøjtevæsken
Kemikalierne  tilsættes  i  sprøjtens  fyldeudstyr  samtidig  med  vandpåfyldning  og  omrøring.  Ved  tankblanding  bør  det  først  tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes.  Foretag  konstant  omrøring  af  sprøjtevæsken  under  transport og udsprøjtning.
Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes person-ligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

Produktmæssige begrænsninger
Primera  Super  er  generelt  skånsom  over  for  afgrøden,  men der  kan  under  specielle  klimatiske  forhold,  bl.a.  ved  høj  vækstrate, opstå en  forbigående gulfarvning, der forsvinder efter 2-3 uger og er uden betydning for udbyttet.
Sprøjtning  på  vårbyg,  vinterbyg,  vinterrug  og  triticale efter BBCH  30,    samt  vinterhvede  efter  BBCH  39,  eller  på  tørkestressede planter, eller  forud for nattefrost, kan give risiko for skader. Ved behandling af vår- og vinterbyg skal bladene være tørre.
Primera Super må ikke  anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøer  (søer, åer m.v.).
 
Rengøring af sprøjteudstyr
Der  skal  anvendes  spuledyser  ved  den  indvendige  vask  af  sprøjten.
Uvasket  sprøjte  eller  traktor,  der  er  anvendt  til  udbringning  af  plantebeskyttelsesmidler,  skal  placeres  på  behandlet  areal,  vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden behol-der, eller under tag.
Restsprøjtevæsken  skal  i  forbindelse  med  indvendig  vask  af  sprøjter  fortyndes  mindst  50  gange  og  udsprøjtes  på  det  be-handlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke her-ved overskrides på markniveau.
Der  bør  anvendes  et  ammoniumbaseret  rengøringsmiddel  f.eks. All Clear Extra.

I  øvrigt  henvises  til  Miljøstyrelsens  vejledning  angående  påfyldning  og  vask  af  sprøjter  til  udbringning  af  bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Rester  og tom emballage
Indholdet/beholderen  bortskaffes  i  overensstemmelse  med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse
Primera  Super  tilhører  gruppen  af  ACCase  hæmmere  (HRAC  gruppe A) Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette,  anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme end ACCase hæmning enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte mellem  midlerne.  Specielt  hvis  der  i  en  vintersædsafgrøde sprøjtes  både  efterår  og  forår  er  det  vigtigt  at  veksle  mellem  midler med forskellige virkemekanismer.
Der er i Danmark konstateret tilfælde af resistens hos agerrævehale  og  italiensk  rajgræs  over  for  midler  tilhørende  denne  virkningsmekanisme. Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader,  der  er  opstået  gennem  ikke  forskriftsmæssig  opbevaring  og/eller anvendelse af produktet.
 
Bør opbevares ved temperaturer over -5°C.
 
Netto: 5 liter
Flydende
Midlet er en olie-i-vand emulsion.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Vinterbyg0 - 300.4 - 1-
Vinterhvede0 - 390.4 - 1-
Vinterrug0 - 300.4 - 1-
Vintertriticale0 - 300.4 - 1-
Vårbyg14 - 300.4 - 1-
Vårhvede14 - 300.4 - 1-
Vårtriticale0 - 300.4 - 1-