Agrobase Latvia
Biathlon 4D Registration expired
BASF - Herbicide
0450

Preparāta apraksts
Biathlon 4D ir herbicīds, kura sastāvā ietilpst divas darbīgās vielas: tritosulfurons un florasulams. Darbīgā viela tritosulfurons pieder pie sulfonilurīnvielas grupas, florsulams pieder triazolpirimidīna savienojumu grupai. Abu šo darbīgo vielu atšķirīgais iedarbības mehānisms un sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru. Biathlon 4D iedarbojas uz acetolaktāzes fermentu, kas nodrošina aminoskābju biosintēzi augā, līdz ar to tiek bloķēta neaizvietojamo aminoskābju, sintēze un nezāle iet bojā.
Pēc darbīgās vielas uzņemšanas, nezāļu augšana apstājas un tās vairāk nekonkurē ar kultūraugiem pēc barības vielām un ūdens. Nezāļu pilnīga atmiršana notiek vairāku nedēļu laikā. Vislabākā efektivitāte pret nezālēm ir sasniedzama tad, ja apstrādes brīdī tās ir agrās attīstības stadijās un nav lielākas par 3 – 6 lapu stadiju. Herbicīdam Biathlon 4D nepiemīt vērā ņemama augsnes iedarbība, tādēļ nezāles, kas nav sadīgušas, netiks apkarotas.
Biathlon 4D ir sistēmas iedarbības herbīcīds, kurš iekļūst augos caur lapām. Lai nodrošinātu augstu un stabilu efektivitāti, herbicīdu Biathlon 4D ieteicams lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu (piemēram, Dash 0,5 l/ha).Tas sekmē ātrāku Biathlon 4D iekļūšanu augos, kā arī stabilizē herbicīda efektivitāti mazāk piemērotos laika apstākļos. Biathlon 4D efektivitāti uzlabo virsmas aktīvās vielas Dash pievienošana, sevišķi uz balto balandu (Chenopodium album).
Biathlon 4D efektivitāte nav atkarīga no temperatūras, bet vispiemērotākie apstākļi lietošanai ir sākot no +10 C līdz +25 C. Biathlon 4D ir ļoti selektīvs pret visām ziemāju un vasarāju labībām.
Ja apstrāde ar herbicīdu Biathlon 4D veikta laika apstākļos, kas raksturojas ar straujām temperatūras maiņām, rudziem un tritikālei var parādīties nelielas stresa pazīmes, kas izpaužas kā lapu krāsas maiņa no intensīvi zaļas uz vieglāk zaļu krāsu, bet tas neatstāj ietekmi uz ražu.

Lietošanas norādījumi
Biathlon 4D lietojams ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūraugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39) un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos sākot ar 3 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39).

Deva : 40 – 70 g/ha + Dash 0,5 l/ha
Sējumu apstrāde no graudaugu 3 lapu stadijas līdz cerošanas beigām (AS 13-29).
Deva : 55 – 70 g/ha + Dash 0,5 l/ha
Sējumu apstrāde no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)

Ūdens patēriņš: 100 – 300 l/ha.

Bezlietus periods: 1,5 stundas. Piezīme: Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Vislabāko efektivitāti no Biathlon 4D sasniedz pietiekoša mitruma apstākļos. Pazeminātamitrumaapstākļos,kadherbicīduefektivitāte samazinās, efektivitātes palielināšanai ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu, piemēram, Dash, kas uzlabo herbicīda uzņemšanu. Biathlon 4D labi darbojas gan zemās temperatūrās, gan augstās temperatūrās. Neapstrādāt augus, kuri cieš no stresa apstākļiem, kuru iemesls ir, piemēram, salnas, sausums, krasas temperatūras svārstības vai citi stresa cēloņi.
Biathlon 4D var radīt pārejošu balēšanu un stiebra saīsināšanu. Šīs pazīmes neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Biathlon 4D lietojams tvertnes maisījumā ar Dash. Par iespējām, veidot tvertnes maisījumus ar citiem preparātiem, sazināties ar kompānijas pārstāvi Latvijā.

Darba šķidruma sagatavošana
Tvertnē iepilda 1/2 līdz 3/4 ūdeni. Pievieno Biathlon 4D, tad virsmas aktīvo vielu, piem. Dash.Tvertnē iepilda atlikušo ūdens daudzumu un, maisītājām darbojoties, tūlīt izsmidzina.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
13 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
13 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Winter oats
BBCH
13 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-
Crops
Spring oats
BBCH
13 - 39
Registred norm
40 - 70
Preharvest Interval
-