Agrobase Latvia
Brasan 540 EC Registration expired
SYNGENTA - Herbicide
0320

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Preparāta raksturojums
Brasan 540 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Uzņemšana caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm.
Brasan 540 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha.

Jutīgas nezāles (efektivitāte >90%): Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), maura skarene (Poa annua), parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), parastā virza (Stellaria media), nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum), ķeraiņu madara (Galium aparine), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia), sārtā panātre (Lamium purpureum), īsstaru sīkgalvīte  (Galinsoga parviflora), struplapu skābene ( Rumex obtusifolius), persijas veronika (Veronica persica),  lauka skrēteliņš (Aphanes arvensis), ārstniecības žodzene  (Sisymbrium officinale), melnā naktene (Solanum nigrum), mīkstpienenes  (Sonchus spp.), vanagu vīķis (Vicia cracca);
Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-89%): Peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), smalkžodzene (Descurainia sp.), šķeltā gandrene (Geranium dissectum), sīkā gandrene (Geranium pusillum), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), mezglainā sūrene (Persicaria lapathifolia), dārza vējgriķis (Fallopia convolvulus),  efejlapu veronika (Veronica hederifolia), tīruma naudulis (Thlaspi arvense).
Vāji jutīgas nezāles (efektivitāte <70%): Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), asais aklis (Galeopsis tetrahit), apaļlapu gandrene (Geranium rotundifolium), zīda magone (Papaver rhoeas), atraitnītes (Viola spp.), labības sārņaugi.

Brasan 540 EC vislabāk iedarbojas uz īsmūža nezālēm, ja tiek izsmidzināts pirms tās vēl nav dīgušas, t.i., tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Vismaz trīs nedēļas pēc apstrādes ar preparātu,  laukus nedrīkst rušināt.
Sējot rapsi, minimālais sējas dziļums 2 cm, sēklām jābūt pārklātām ar irdenas augsnes kārtu. Īpaši rūpīgi tam jāseko, praktizējot minimalizēto augsnes apstrādi.
Ļoti vieglās augsnēs ar zemu trūdvielu saturu (<1,5 %) ieteicams veidot bākas maisījumu ar Teridox 500 EC ar devām: Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Preparāta efektivitāti nodrošina mitra augsne. Ilgstoša sausuma gadījumā iedarbība aizkavējas. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Piezīmes
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetahloru, vairāk, kā 1 kg d.v./ha vienā un tajā pašā laukā reizi trijos gados.
Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Ļoti spēcīga lietus rezultātā (pirmo nedēļu laikā pēc apstrādes) var samazināties kultūraugu izturība pret Brasan 540 EC, kas izpaužas kā lapu bālēšana, nedaudz aizkavēties augu augšana.

Ūdens patēriņš: 200 - 300 l/ha.

Bezlietus periods – 2 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātājā ielej 1/2 - 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Brasan 540 EC, ieslēdz maisītāju un pievieno atlikušo ūdeni. Darba šķidrumu turpina maisīt arī miglojot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas emulsijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni!
Ja preparāts tarojumā kristalizējies, tad kanna pirms lietošanas jāievieto siltā ūdenī un jāsakrata līdz kristāli izšķīst. Tikai pēc tam uzsākt darba šķidruma sagatavošanu. Pēc lietošanas miglotājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Savietojamība
Par Brasan 540 EC savietojamību ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un par savietojamības lietderību interesēties firmas Syngenta pārstāvniecībā.

Pretrezistences stratēģija
Lai novērstu nezāļu rezistences izveidošanās risku pret Brasan 500 EC, stingri ievērojiet lietošanas instrukcijā noteikto apstrādes laiku, devas un citas rekomendācijas.

Pēckultūras izvēle
Pēc normālas rapša ražas novākšanas var tikt audzēts jebkurš kultūraugs.
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā rudenī -pēc viena mēneša, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, drīkst sēt rapsi un, veicot augsnes apstrādi 20 cm dziļumā, drīkst sēt graudaugus.
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā, pavasarī, veicot seklu augsnes apstrādi, var sēt vasaras rapsi, zirņus, kukurūzu un stādīt kartupeļus. Pirms vasarāju graudaugu, facēlijas, linu, lopbarības zālaugu, pupu un cukurbiešu sējas nepieciešams veikt augsnes apstrādi 20 cm dziļumā.
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais vasaras rapsis gājis bojā, tad pavasarī nevar sēt nevienu kultūraugu.  Rudenī, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, var sēt ziemas rapsi un ziemāju graudaugus.

Iepakojuma un preparāta atlieku likvidēšana
Preparāta atliekas jānogādā pesticīdiem speciāli paredzētā vietā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet miglotājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot. Pēc rūpīgas izmazgāšanas kannas likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 
Piesārņotas augsnes attīrīšana
Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Piezīme: izlijušu preparātu aizliegts izmantot.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no +10oC   līdz  + 35oC.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 9
Registred norm
2 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 9
Registred norm
2 - 2
Preharvest Interval
-
Effective
Ārstniecības žodzene
Ārstniecības žodzene
Sisymbrium officinale ★★★
Baltā balanda
Baltā balanda
Chenopodium album ★★★
Ganu plikstiņš
Ganu plikstiņš
Capsella bursa-pastoris ★★★
Īsstaru sīkgalvīte
Īsstaru sīkgalvīte
Galinsoga parviflora ★★★
Ķeraiņu madara
Ķeraiņu madara
Galium aparine ★★★
Lauka skrēteliņš
Lauka skrēteliņš
Aphanes arvensis ★★★
Maura skarene
Maura skarene
Poa annua ★★★
Melnā naktene
Melnā naktene
Solanum nigrum ★★★
Mīkstpienenes
Mīkstpienenes
Sonchus spp. ★★★
Parastā gaiļsāre
Parastā gaiļsāre
Echinochloa crusgalli ★★★
Parastā rudzusmilga
Parastā rudzusmilga
Apera spica-venti ★★★
Parastā virza
Parastā virza
Stellaria media ★★★
Persijas veronika
Persijas veronika
Veronica persica ★★★
Sārtā panātre
Sārtā panātre
Lamium purpureum ★★★
Saules dievkrēsliņš
Saules dievkrēsliņš
Euphorbia helioscopia ★★★
Struplapu skābene
Struplapu skābene
Rumex obtusifolius ★★★
Tīruma kumelīte
Tīruma kumelīte
Matricaria inodora ★★★
Vanagu vīķis
Vanagu vīķis
Vicia cracca ★★★
Ārstniecības kumelīte
Ārstniecības kumelīte
Matricaria chamomilla ★★
Dārza vējgriķis
Dārza vējgriķis
Polygonum convolvulus ★★
Efejlapu veronika
Efejlapu veronika
Veronica hederifolia ★★
Mezglainā sūrene
Mezglainā sūrene
Persicaria lapathifolia ★★
Peļastīšu lapsaste
Peļastīšu lapsaste
Alopecurus myosuroides ★★
Sīkā gandrene
Sīkā gandrene
Geranium pusillum ★★
Šķeltā gandrene
Šķeltā gandrene
Geranium dissectum ★★
Smalkžodzenes
Smalkžodzenes
Descurainia spp. ★★
Tīruma naudulis
Tīruma naudulis
Thlaspi arvense ★★
Tīruma neaizmirstulīte
Tīruma neaizmirstulīte
Myosotis arvensis ★★
Apaļlapu gandrene
Apaļlapu gandrene
Geranium rotundifolium ★
Ārstniecības matuzāle
Ārstniecības matuzāle
Fumaria officinalis ★
Asais aklis
Asais aklis
Galeopsis tetrahit ★
Atraitnītes
Atraitnītes
Viola spp. ★
Zīda magone
Zīda magone
Papaver rhoeas ★
Zilā rudzupuķe
Zilā rudzupuķe
Centaurea cyanus ★