Agrobase Latvia
Elegant 2FD Registration expired
ADAMA - Herbicide
0478

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Apraksts
Elegant 2FD ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.
Elegant 2FD satur darbīgās vielas florasulamu 6.5 g/L un 2,4-D 300 g/L.

Iedarbības veids
Elegant 2FD lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. 2,4-D iedarbojas kā sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās - lapu čokurošanos. Florasulams kavē specifiska enzīma - acetolaktāzes sintāzes (ALS) darbību, kam ir svarīga nozīme proteīnu sintēzē. Tādējādi tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

Nezāļu kontrole
Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Elegant 2FD lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.
Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot. Nezāļu augšana, kurām apstrādes brīdī būs vairāk kā 3-4 īstās lapas, arī tiks kavēta, bet tās netiks pilnībā kontrolētas.
Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstāko herbicīda devu.
Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātas gaisa temperatūras apstākļos (>5 C), bet efektivitāte būs augstāka, ja apstrādi veiks apstākļos, kad gaisa temperatūra >10 C. Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
20 - 32
Registred norm
0.5 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
12 - 32
Registred norm
0.4 - 0.4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
12 - 32
Registred norm
0.4 - 0.4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter oats
BBCH
12 - 32
Registred norm
0.4 - 0.4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring oats
BBCH
12 - 32
Registred norm
0.4 - 0.4
Preharvest Interval
-