Agrobase Serbia
Žuti grozdov smotavac
Eupoecilia ambiguella

Prvenstveno napada vinovu lozu, ali može se pojaviti i na glogu, jorgovanu i lucerki. Obično se javlja sa sivim grozdovim smotavcem. Gusenice se hrane cvetnim pupoljcima i prouzrokuju slične štete kao sivi grozdov smotavac. Odrasle gusenice ispredaju beli kokon na grozdu ili pod korom. Prateća pojava napada je truljenje grozdova u celini.

Životni ciklus : Žuti grozdov smotavac prezimi u stadijumu lutke, koja se nalazi u beličasto-sivkastom kokonu. Leptiri prve generacije pojavljuju se tokom aprila i lete u suton. Ženke obično polažu jaja na cvetne pupoljke vinove loze. Jedna ženka može da položi od 60-100 jaja. Embrionalni razvoj traje desetak dana. Izlegle gusenice napadaju cvetne pupoljke na isti način kao gusenice sivog grožđanog smotavca. Odrasle gusenice u grozdovima ili na čokotu opredu kokon i u njemu se preobraze u lutku. Ponekad se kokoni mogu naći u smotanom ili paučinom isprepletanom lišću. Leptiri druge generacije se javljaju od polovine jula pa sve do polovine avgusta. Ova generacija je veoma štetna jer ženke polažu jaja na bobice, a gusenice odmah po piljenju prodiru u njih. One pored bobica mogu i da pregrizu njihove peteljke. Napadnute i oštećene bobice podložne su brzom truljenju i propadanju. Optimalni uslovi za razvoj žutog grožđanog smotavca su pri temperaturi od 20-27°C i relativnoj vlažnosti 70-90%. Žuti grozdov smotavac ima dve generacije godišnje koje su obično jasno odeljene jedna od druge, dok bi sivi grozdov smotavac trebao da ima po pravilu tri generacije godišnje, ali su vrlo često te generacije tako spojene jedna sa drugom da se više ne zna gde se jedna završava a druga počinje.