VokalRegistracija je istekla
Galenika - Fungicid
321-01-1135/2011-11

DELOVANJE:
Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemični fungicid (ograničeni sistemik). Deluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju gljiva. Mankozeb je protektivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama delovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos), bordovskom čorbom, sumpornom-krečnom čorbom, preparatima na bazi propagita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor (B). Ne meša se sa sumporom (S) kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba.

NAPOMENA:
U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti četiri puta u vinovoj lozi (u intervalu od 10-12 dana) i dva puta u krompiru i paradajzu.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Potatoes19 - 712.5 - 314
Tomatoes0 - 02.5 - 314
Vines13 - 132 - 342