AsuloxRegistration expired
UPL - Herbicide
501-45
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø, avlet på kontrakt
 
BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde
Asulox® bekæmper bredbladet ukrudt i spinat.

Afgrøder
Asulox® må kun anvendes i spinatfrø, dyrket på kontrakt.

Virkemåde
Asulox® er et systemisk ukrudtsmiddel, som hovedsagligt optages gennem bladene, men også i nogen grad gennem rødderne.

Anvendelse og dosering
Asulox® må kun anvendes i spinatfrø avlet på kontrakt til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt med 2,0 l/ha.
Asulox®, eller andre midler indeholdende asulam, må kun anvendes hvert fjerde år på det samme areal.
Der skal anvendes båndsprøjte.
Asulox® er omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af marts 2016.

Sprøjtetidspunkt
Asulox® udsprøjtes, når spinaten har min. 2 blivende blade.
Ukrudt med mere end 4 løvblade kan ikke forventes bekæmpet tilfredsstilllende.

Sprøjteteknik
Asulox® udsprøjtes med båndsprøjteudstyr der giver et sprøjtebånd på 20 cm, og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm. For at sikre den bedste fordeling i sprøjtebåndet anbefales en ”even spray” dyse eks. Hardi 4680E.
Af hensyn til opnåelse af den bedst mulige effekt, frarådes det at foretage båndsprøjtning i forbindelse med radrensning, da støv på bladene vil kunne give anledning til effekttab.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Tanken fyldes halvt op med rent vand, og omrøringen startes.
Asulox® hældes i tanken, som efterfyldes med vand. Sørg hele tiden for god omrøring.
Ved omgang med sprøjtemidler, bør altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Asulox® i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.
Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:
Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.
1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.
2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:
Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at mark-sprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministe riets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Klimaets indflydelse
Asulox® er effektivt, når temperatuen er 8-10º C eller derover.
Lunt og fugtigt vejr fremmer planternes vækst og vil virke gunstigt på optagelse og transport i planten og hermed øge effektsikkerheden.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring
Skal opbevares frostfrit
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Spinat0 - 02 - 2-