Μεταναστευτικοί νηματώδεις ριζών
Pratylenchus pratensis (Pratylenchus penetrans)

Είδος
Μυζητικά

Περιγραφή
Συναντώνται σε πολλά φυτά.
Οι ενήλικοι νηματώδεις έχουν μήκος 0,4-0,8 χιλ., είναι νηματόμορφοι και έχουν χρώμα υπόλευκο. Τα άκρα του σώματός τους είναι στρογγυλεμένα. Οι νύμφες έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος και η αναγνώρισή τους είναι πολύ δύσκολη.
Οι νηματώδεις αυτοί εισέρχονται στις ρίζες και τρέφονται από τους φυτικούς ιστούς. Τόσο οι ενήλικοι νηματώδεις, όσο και οι νύμφες μετακινούνται ελεύθερα στο έδαφος, ώστε προσβάλλουν πολλές ρίζες.

Βλάβη
Τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη και μικρό βαθμό αδελφώματος. Οι στάχεις που αναπτύσσονται είναι μικροί και δίνουν μειωμένη παραγωγή. Στις ρίζες διακρίνονται σκούρες νεκρώσεις, μικρές στην αρχή, που όμως στη συνέχεια επεκτείνονται και καλύπτουν μεγάλο τμήμα.

Σημείο Προσβολής
Ρίζα