• Ασθένειες

 • Aσθένειες λαιμού

  Aσθένειες λαιμού

  Phytophthora cactorum

 • Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση βαμβακιού

  Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση βαμβακιού

  Verticillium dahliae

 • Αλτερναρίωση πατάτας

  Αλτερναρίωση πατάτας

  Alternaria solani

 • Ανθρακας ταξιανθιών αραβοσίτου

  Ανθρακας ταξιανθιών αραβοσίτου

  Sphacelotheca reiliana

 • Ανθράκωση ή Γνωμόνια κερασιάς

  Ανθράκωση ή Γνωμόνια κερασιάς

  Apiognomonia erythrostoma

 • Αλτερναρίωση στελέχους τομάτας

  Αλτερναρίωση στελέχους τομάτας

  Alternaria alternata f.sp. lycopersici

 • Ανθράκωση αγγουριού

  Ανθράκωση αγγουριού

  Colletotrichum orbiculare

 • Αλτερναρίωση

  Αλτερναρίωση

  Alternaria alternata

 • Αλτερναρίωση τεύτλων

  Αλτερναρίωση τεύτλων

  Alternaria tenuis

 • Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων του αραβοσίτου ή Αδροβακτηρίωση του αραβοσίτου

  Βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων του αραβοσίτου ή Αδροβακτηρίωση του αραβοσίτου

  Xanthomonas stewarti

 • Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών

  Βακτηριακό κάψιμο μηλοειδών

  Erwinia amylovora

 • Βοτρύτης

  Βοτρύτης

  Botrytis cinerea

 • Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαποβούλα

  Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαποβούλα

  Camarosporium dalmaticum

 • Βακτηριακή νέκρωση

  Βακτηριακή νέκρωση

  Xylophilus ampelinus

 • Βακτηρίωση

  Βακτηρίωση

  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

 • Βοτρύτης αμπέλου

  Βοτρύτης αμπέλου

  Botryotinia fuckeliana

 • Βακτηριακή σήψη του στελέχους του αραβοσίτου

  Βακτηριακή σήψη του στελέχους του αραβοσίτου

  Erwinia dissolvens

 • Βακτηριακό έλκος πυρηνοκάρπων

  Βακτηριακό έλκος πυρηνοκάρπων

  Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

 • Βακτηρίωση οπωροφόρων

  Βακτηρίωση οπωροφόρων

  Pseudomonas syringae pv. syringae

 • Γκλομερέλλα

  Γκλομερέλλα

  Glomerella gossypii

 • Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα

  Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα

  Glomerella cingulata

 • Διδυμέλλα ή Έλκος στελεχών τομάτας

  Διδυμέλλα ή Έλκος στελεχών τομάτας

  Didymella lycopersici

 • Εξέλκωση βραχιόνων ή έλκος μηλιάς και αχλαδιάς

  Εξέλκωση βραχιόνων ή έλκος μηλιάς και αχλαδιάς

  Nectria galligena

 • Ελμινθοσποριάσεις

  Ελμινθοσποριάσεις

  Ηelminthosporium turcicum

 • Εξώασκος πυρηνοκάρπων

  Εξώασκος πυρηνοκάρπων

  Taphrina deformans

 • Έλκος κλαδίσκων πυρηνοκάρπων ή Φουζίκοκο

  Έλκος κλαδίσκων πυρηνοκάρπων ή Φουζίκοκο

  Fusicoccum amygdali

 • Καπνιά

  Καπνιά

  Capnodium oleae

 • Κλαδοσπορίωση αγγουριάς

  Κλαδοσπορίωση αγγουριάς

  Cladosporium cucumerinum

 • Κορυφοξήρα

  Κορυφοξήρα

  Phoma tracheiphila

 • Κυλινδροσπορίωση ή κοκκομύκωση της κερασιάς

  Κυλινδροσπορίωση ή κοκκομύκωση της κερασιάς

  Blumeriella jaapii

 • Καστανή σήψη τεύτλων

  Καστανή σήψη τεύτλων

  Corticium solani

 • Κλαδοσπορίωση ή Φουζικλάδιο πυρηνοκάρπων

  Κλαδοσπορίωση ή Φουζικλάδιο πυρηνοκάρπων

  Venturia carpophila

 • Κορύνεο

  Κορύνεο

  Wilsonomyces carpophilus

 • Κερκόσπορα των τεύτλων

  Κερκόσπορα των τεύτλων

  Cercospora beticola

 • Κλαδοσπορίωση τομάτας

  Κλαδοσπορίωση τομάτας

  Mycovellosiella fulva

 • Κοινός άνθρακας αραβοσίτου

  Κοινός άνθρακας αραβοσίτου

  Ustilago maydis

 • Κυκλοκόνιο

  Κυκλοκόνιο

  Spilocaea oleagina

 • Μαλακή σήψη τεύτλων

  Μαλακή σήψη τεύτλων

  Erwinia carotovora

 • Μαύρη σήψη του στελέχους

  Μαύρη σήψη του στελέχους

  Macrophomina phaseolina

 • Νέκρωση βραχιόνων

  Νέκρωση βραχιόνων

  Eutypa lata

 • Περονόσπορος αμπελιού

  Περονόσπορος αμπελιού

  Plasmopara viticola

 • Περονόσπορος της πατάτας και τομάτας

  Περονόσπορος της πατάτας και τομάτας

  Phytophthora infestans

 • Περονόσπορος καπνού

  Περονόσπορος καπνού

  Peronospora tabacina

 • Πύθιο

  Πύθιο

  Pythium spp.

 • Περονόσπορος κολοκυνθοειδών

  Περονόσπορος κολοκυνθοειδών

  Pseudoperonospora cubensis

 • Περονόσπορος μαρουλιού

  Περονόσπορος μαρουλιού

  Bremia lactucae

 • Πολυστίγμωση πυρηνοκάρπων

  Πολυστίγμωση πυρηνοκάρπων

  Polystigma ochraceum

 • Ριζοκτόνια

  Ριζοκτόνια

  Rhizoctonia solani

 • Ρίζοπους

  Ρίζοπους

  Rhizopus stolonifer

 • Σεπτορίωση αχλαδιάς

  Σεπτορίωση αχλαδιάς

  Mycosphaerella pyri

 • Σήψη καρυδιών

  Σήψη καρυδιών

  Phytophthora parasitica

 • Σήψη των κόκκων αραβοσίτου

  Σήψη των κόκκων αραβοσίτου

  Gibberella fujikuroi

 • Σκωρίαση αραβοσίτου

  Σκωρίαση αραβοσίτου

  Puccinia sorghi

 • Σεπτορίωση εσπεριδοειδών

  Σεπτορίωση εσπεριδοειδών

  Septoria depressa

 • Σήψη στελέχους και σπαδίκων

  Σήψη στελέχους και σπαδίκων

  Diplodia zeae

 • Σηψιρριζία από σκληρωτίαση

  Σηψιρριζία από σκληρωτίαση

  Corticium rolfsii

 • Σκωρίαση αχλαδιάς - μηλιάς

  Σκωρίαση αχλαδιάς - μηλιάς

  Gymnosporangium fuscum

 • Σήψεις καρπών από πενικίλλια

  Σήψεις καρπών από πενικίλλια

  Penicillium digitatum

 • Σήψη του άξονα του σπάδικα

  Σήψη του άξονα του σπάδικα

  Nigrospora oryzae

 • Σκωρίαση πυρηνοκάρπων

  Σκωρίαση πυρηνοκάρπων

  Tranzschelia pruni-spinosae

 • Τήξεις σπορείων - φυταρίων

  Τήξεις σπορείων - φυταρίων

  Pythium ultimum

 • Φαιές σήψεις

  Φαιές σήψεις

  Monilinia laxa

 • Φουζικλάδιο αχλαδιάς

  Φουζικλάδιο αχλαδιάς

  Venturia pyrina

 • Φυτόφθορα καπνού στο χωράφι

  Φυτόφθορα καπνού στο χωράφι

  Phytophthora parasitica var. nicotianae

 • Φόμοψη εσπεριδοειδών

  Φόμοψη εσπεριδοειδών

  Diaporthe citri

 • Φουζικλάδιο μηλιάς

  Φουζικλάδιο μηλιάς

  Venturia inaequalis

 • Φόμοψη ή εξκορίωση αμπέλου

  Φόμοψη ή εξκορίωση αμπέλου

  Phomopsis viticola

 • Φυματίωση ή Καρκίνωση

  Φυματίωση ή Καρκίνωση

  Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi

 • Ωίδιο αγγουριάς

  Ωίδιο αγγουριάς

  Sphaerotheca fuliginea

 • Ωίδιο καπνού

  Ωίδιο καπνού

  Erysiphe cichoracearum

 • Ωίδιο τομάτας της και ελιάς

  Ωίδιο τομάτας της και ελιάς

  Leveillula taurica

 • Ωΐδιο αμπελιού

  Ωΐδιο αμπελιού

  Uncinula necator

 • Ωΐδιο μηλιάς

  Ωΐδιο μηλιάς

  Podosphaera leucotricha

 • Ωΐδιο αχλαδιάς

  Ωΐδιο αχλαδιάς

  Phyllactinia guttata

 • Ωίδιο πυρηνοκάρπων

  Ωίδιο πυρηνοκάρπων

  Sphaerotheca pannosa

 • Ωίδιο των ζαχαρότευτλων

  Ωίδιο των ζαχαρότευτλων

  Erysiphe betae