Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Myzus persicae, Myzus nicotianae

Είδος
Μυζητικά

Περιγραφή
Προσβάλουν την πατάτα και άλλες καλλιέργειες σολανωδών, τα ροδάκινα και πολλές άλλες καλλιέργειες.
Τα ακμαία έχουν μήκος 2 χιλ. και χρώμα πρασινοκίτρινο- κιτρινοπράσινο. Στην κοιλία φέρουν σιφώνια (μακριά σωληνοειδή εξαρτήματα). Συνυπάρχουν πτερωτές και άπτερες μορφές και παρατηρείται επικάλυψη γενεών. Στις πτερωτές αφίδες η κεφαλή και ο θώρακας έχουν σκούρο χρώμα, αντίθετα από ό,τι στις άπτερες. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ακμαία, αλλά συχνά το χρώμα τους είναι κοκκινωπό.
Ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκυλο σε διαφορετικούς ξενιστές

Βλάβη
Οι αφίδες εγκαθίστανται στην τρυφερή βλάστηση και σχηματίζουν αποικίες. Με ευνοϊκές συνθήκες αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς. Στο χωράφι είναι ιδιαίτερα έντονη η εικόνα των καπνόφυλλων καλυμμένων από τα μελιτώματά τους. Εκτός από την απομύζηση χυμών και το "λέρωμα" του καπνόφυλλου, μεταδίδουν ιώσεις (CMV, PVY, AAMV), οπότε στα φυτά παρουσιάζονται τα αντίστοιχα συμπτώματα (χλώρωση, μαρασμός, μωσαϊκό).

Σημείο Προσβολής
Φύλλο