Agrobase Latvia
Banvel 4S Registration expired
SYNGENTA - Herbicide
0038

Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu, auzu un kukurūzas sējumos, ganībās, zālājos, uz dzelzceļiem, papuvēs un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās. 

Preparāta raksturojums
Banvels 4S ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Tā darbīgā viela – dikamba divdīgļlapju nezālēs iekļūst galvenokārt caur lapām, kā arī caur saknēm. Banvels iedarbojas uz nezāļu šūnu dalīšanos, izsaucot lapu un stublāju deformāciju. Preparātam pārvietojoties augā, seko visa auga un tā sakņu sistēmas atmiršana. Banvelu ieteicamas lietot ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos pavasarī. Optimālais laiks – graudaugu cerošanas fāze, t.i. sākot ar cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Herbicīds vislabāk iedarbojas uz jaunām nezālēm – vēlams 2 lapu fāzē, bet ne vēlāk kā tās ir sasniegušas 4 lapu fāzi un apmēram 5 cm augstumu. Daudzgadīgajām nezālēm minimālais rozetes diametrs ir 5 cm.

Graudaugi, deva 0.2 l/ha:
- efektivitāte > 90% parastā virza (Stelaria media), tīruma naudulis (Thlaspi arvense);
- efektivitāte 80-90% ganu plikstiņš ( Capsella bursa-pastoris), ķeraiņu madara (Galium aparine),kumelītes ( Matricaria spp.);
- efektivitāte 60-80% rapsis- sārņaugs ( Brasica napus sp. napus), veronikas (Veronica spp.),  tīruma atraitnīte ( Viola arvensis), sūrenes (Polygonum spp.);
- efektivitāte < 60%  panātres (Lamium spp.).

 Kukurūza, deva 0.6 l/ha:
- efektivitāte > 90% atliektais amarants (Amaranthus retroflexus), gandrenes (Geranium spp.),  parastā virza (Stelaria media), skābenes (Rumex spp.);
- efektivitāte 80-90% tīruma usne (Cirsium arvense), tīruma tītenis (Convolvulus arvensis),  ķeraiņu madara (Galium aparine);
- efektivitāte 60-80% baltā balanda (Chenopodium album), sūrenes (Polygonum spp.), veronikas(Veronica spp.), melnā naktene (Solanum nigrum).

 Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības,  deva 0.75 l/ha:
- efektivitāte > 90% baltā balanda (Chenopodium album), parastā virza (Stelaria media), vējgriķis(Fallopia convolvulus);
- efektivitāte 80-90% tīruma tītenis (Convolvulus arvensis),  tīruma usne (Cirsium arvense);
- efektivitāte < 60% panātres (Lamium spp.).

Piezīme. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam, ja tiek lietots kukurūzā, papuvē, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās, pļavās, ganībās un dzelzceļa apstrādei, un 1 m līdz blakus laukam, ja tiek lietots graudaugu sējumos.

Ūdens patēriņš: graudaugos 200 - 250 l/ha, kukurūzā 200–300 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana
Uzpildiet miglotāja tvertni līdz pusei no vajadzīgā ūdens daudzuma. Ieslēgt maisītāju. Pievieno nepieciešamo preparāta daudzumu, pieliet atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu turpināt arī miglošanas laikā.

 Rezistences izveidošanās riska ierobežošana
Dikamba pēc HRAC klasifikācijas pieder O grupai, kas ir sintētiskie auksīni. Katrā nezāļu populācijā var būt sastopami augi, kuri ir vairāk izturīgi vai dabiski rezistenti pret O grupas herbicīdiem. Lai novērstu rezistences izveidošanās risku, vienmēr sekojiet HRAC izstrādātājām vadlīnijām:
- praksē piemērojiet integrēto nezāļu vadības sistēmu;
- veidojot bākas/produktu maisījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas periodā, vai pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības  mehānismiem;
- lietojiet pilnu ieteikto herbicīda devu un piemērotu apstrādes laiku;
- pēc apstrādes sekojiet līdz nezāļu ierobežošanas efektivitātei un izpētiet katru nepilnīgi ierobežoto  nezāli, un nepieļaujiet, lai tā ražotu sēklas vai vairotos veģetatīvi.

 Savietojamība
Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Banvel 4S nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

 Smidzinātāja tīrīšana
1. pēc darba šķidruma izsmidzināšanas, uz lauka nekavējoties izskalot smidzinātāju no iekšpuses un noskalot no ārpuses ar tīru ūdeni.
2. smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalot ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti smidzinātāju tīrīšanai, piemēram, All Clear Extra.
3. smidzināšanas aparatūru tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem līdzekļiem. Caurules, uzgaļi, ventiļi un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, maisot ūdeni, vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi – ūdenī, kam pievienots līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā.

Uzglabāšana
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no 0oC   līdz  + 35oC.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.2 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.15 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.15 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring oats
BBCH
21 - 29
Registred norm
0.15 - 0.2
Preharvest Interval
-
Crops
Corn, maize
BBCH
13 - 18
Registred norm
0.3 - 0.6
Preharvest Interval
-
Crops
Fallow
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.75 - 0.75
Preharvest Interval
-
Crops
Greens
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.3 - 1
Preharvest Interval
14
Crops
Pasture
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.3 - 1
Preharvest Interval
14