Agrobase Latvia
Betanal Registration expired
BAYER - Herbicide
0291

Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai zemeņu stādījumos un biešu sējumos.

Lietojums zemeņu stādījumos
Zemeņu stādījumos (arī rudenī stādītajos) lieto pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles.Pēdējā apstrāde pieļaujama pirms zemeņu ziedēšanas.Maksimālā deva sezonas laikā ir 6 l/ha. Ieteicams lietot dalīto metodi, veicot 2-3 apstrādes ar intervālu 5-14 dienas. Atkārtotu apstrādi veic pēc jaunu nezāļu sadīgšanas:
 deva 2,0 l/ha, kad nezāles ir tikai dīgļlapu attīstības stadijā, var veikt līdz 3 apstrādēm sezonā
 deva 3,0 l/ha, ja nezālēm jau sāk attīstīties pirmo īsto lapu pāris, var veikt 2 apstrādes sezonā.

Iedarbības spektrs
Betanālam 160 s.e. ir ļoti laba iedarbība pret šādām nezālēm, to dīgļlapu attīstības stadijā (deva 3,0 l/ha):
Vībotņlapu ambroziju (Ambrosia artemisiifolia)
Tīruma pavirzu (Anagallis arvensis)
Ārstniecības vēršmēli (Anchusa officinalis)
Izplēsto balodeni (Atriplex patula)
Tīruma ilzīti (Anthemis arvensis)
Ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris)
Zilo rudzupuķi (Centaurea cyanus)
Balandu sugām (Chenopodium spp.)
Ārstniecības matuzāli (Fumaria officinalis)
Parasto akli (Galeopsis tetrahit)
Sīkziedu galinsogu (Galinsoga parviflora)
Ķeraiņu madaru (Galium aparine)
Panātru sugām (Lamium spp.)
Ārstniecības kumelīti (Matricaria chamomilla)
Tīruma neaizmirstulīti (Myosotis arvensis)
Zīda magoni (Papaver rhoeas)
Dārzu vējgriķi (Polygonum convolvulus)
Mezglaino (tūbaino) sūreni (Polygonum lapathifolium)
Blusu sūreni (Polygonum persicaria)
Dārzeņu portulaku (Portulaca oleracea)
Ložņu gundegu (Ranunculus repens)
Parasto krustaini (Senecio vulgaris)
Tīruma pērkoni (Raphanus raphanistrum)
Sareņu sugām (Setaria spp.)
Tīruma zvēri (Sinapis arvensis)
Nakteņu sugām (Solanum spp.)
Parasto virzu (Stellaria media)
Tīruma gauru (Spergula arvensis)
Tīruma nauduli (Thlaspi arvense)
Sīko nātri (Urtica urens)
Veroniku sugām (Veronica spp.)
Vijolīšu sugām (Viola spp)

Betanālam 160 s.e. ir laba iedarbība pret šādām nezālēm, to dīgļlapu attīstības stadijā (deva 3,0 l/ha):
Peļastīšu lapsasti (Alopecurus myosuroides)
Liekto amarantu (Amaranthus retroflexus)
Parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti)
Vējauzu (Avena fatua)
Sējumu krizantēmu (Chrysanthemum segetum)
Parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli)
Saules dievkrēsliņu (Euphorbia helioscopia)
Maura skareni (Poa annua)
Maura sūreni (Polygonum aviculare)

Piezīme.
Lietojot Betanālu 160 s.e. vecākos stādījumos, kuros jau rudenī ir sadīgušas ziemotspējīgās nezāles (piemēram, parastā virza), tās netiks pietiekoši labi kontrolētas, jo pavasarī apstrādes laikā šīs nezāles būs jau pāraugušas.Lietojums cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos Ieteicams lietot dalīto metodi: 3 apstrādes ar devu 2.0 l/ha:
 pirmo apstrādi veic nezāļu dīgļlapu attīstības stadijā neatkarīgi no biešu attīstības stadijas;
 atkārtotu apstrādi veic pēc jaunu nezāļu sadīgšanas. Intervāls starp apstrādēm 5-14 dienas.
Pēdējā apstrāde pieļaujama ne vēlāk kā biešu 8 lapu attīstības stadijā.

Darba šķidruma patēriņš:150-300 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: zemenēm, cukurbietēm, lopbarības bietēm un galda bietēm ar devu 2 l/ha – 3 reizes, zemenēm ar devu 3 l/ha – 2 reizes
Bezlietus periods: 3 stundas

Efektivitāti ietekmējošie faktori
 Biešu sējumos apstrādi ar Betanālu 160 s.e. nav ieteicams veikt, ja gaisa temperatūra ir augstāka par 25°C un ja ir spilgts saules starojums – tas var negatīvi ietekmēt biešu augšanu, izraisīt biešu lapu krāsas maiņu. Šādās dienās apstrādi ar Betanālu 160 s.e. ieteicams veikt pēcpusdienā, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 25°C.
 Vēsi, apmākušies laika apstākļi apstrādes laikā aizkavē herbicīda iedarbību uz nezālēm.
Temperatūrai paaugstinoties, tā iedarbība atjaunojas.
 Nav ieteicams veikt apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi ir stresa apstākļos – ļoti liels sausums, salnu periods, kaitēkļu bojājumi.
 
Darba šķidruma sagatavošana
Vispirms ar ūdeni piepilda 1/2 smidzinatāja tvertnes, tad ieslēdz maisītāju, pievieno Betanālu 160 s.e., piepilda pārējo ūdens daudzumu.Pagatavotais darba šķidrums jāizlieto uzreiz.
Betanālu 160 s.e. var izsmidzināt arī ar muguras smidzinātājiem. Darba šķidrums tiek sagatavots šādi:
 Ja plānots lietot devu 2,0 l/ha, tad sagatavo darba šķidrumu, sajaucot 0,1 l Betanāls 160 s.e. ar 10 l ūdens, un izsmidzina uz 500 m².
 Ja plānots lietot devu 3,0 l/ha, tad sagatavo darba šķidrumu, sajaucot 0,15 l Betanāls 160 s.e. ar 10 l ūdens, un izsmidzina uz 500 m².

Tvertnes maisījumi
Betanālu 160 s.e. drīkst jaukt tvertnes maisījumā kopā ar citiem herbicīdiem, fungicīdiem,
insekticīdiem, mēslošanas līdzekļiem.
Effective
Crops
Strawberries
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-
Crops
Fodder beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-