Saturn 250 ECRegistered until: 2024 M03 1
Agrosava - Insekticid
321-01-1835/2013-11

Karakteristike:
Preparati na bazi aktivne materije hlorpirifos deluju kontaktno, digestivno i u izvesnoj meri gasnom fazom. Registrovani su u EU za folijarna i zemljišna tretiranja. Rastvorljivost hlorpirifosa u vodi je niska, pa nema sposobnost usvajanja preko lista. 
Ne usvaja se preko korena, a vreme poluraspada u zemlji je 35-56 dana, što mu omogućava primenu inkorporiranjem u zemljište, a na površini zemlje je 7-15 dana što mu ograničava primenu na ovaj način. 

Primena:
Kod jabuka za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), tretiranjem pre početka piljenja gusenica i u toku vegetacije za zaštitu plodova. Saturn 250 EC se koristi u količini od 2,5 l/ha sa 600-1000 l vode/ha. Maksimalno se može koristiti dva puta u toku godine. 

Druge primene:
Saturn 250 EC se može koristi u početku vegetacije ukoliko dođe do pojave jabukinog cvetojeda (Anthonomus pomorum) u količini od 2,5 l/ha. Prag štetnosti je 30 imaga u 100 otresanja entomološkim kečerom. 
Koristi se i za suzbijanje krvave vaši u toku leta i jeseni za vreme doletanja letećih formi na vršne delove jabuke, kao i u vreme rađanja mladih larvi. Preparat se koristi u količini od 2,5 l/ha uz dodatak Silwet L-77.
Koristi se i za suzbijanje imaga drvotočca (Scolytis spp.), pre ubušivanja imaga u grane i stabla u količini od 2,5 l/ha. Preparat se posebno preporučuje za zaštitu knip sadnica na kojima se najčešće razvijaju drvotočci. 
Zbog gasne faze ima prednost nad ostalim registrovanim insekticidima za suzbijanje drvesnice (Zeuzera pyrina) u mlađim voćnjacima, neposredno posle berbe pojedinih sorti jabuke u količini od 2,5 l/ha, uz dodatak Letol EC u količini od 4,5 l/ha. Prag štetnosti je jedno oštećeno na 100 pregledanih stabala. 
Koristi se na peskovitim zemljišima za suzbijanje larvi gundelja na korenu jabuke, ali u početnoj fazi razvića. 
Može se koristiti za suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis), kada počne da pada lišće, posle ishrane imaga korom i peteljkom listova. Preparat se isprska po zemlji, ispod krošnje stabla i inkorporira do dubine 10 cm. Količina primene je 2,5 l/ha. Na ovaj način ispiljene larve iz jaja, koja su položena na zemlju ne mogu proći kontaminiranu zonu od 10 cm da bi dospela do korena stabla.

Napomena: 
Saturn 250 EC se ne sme koristiti na korenastom povrću, mladom krompiru, mladom luku i salati. Ne sme se koristiti u vreme leta pčela.  U slučaju jače kiše ne primenjivati ga. Rastvorljivost u vodi povećava se sa ph vrednošću zemljišta i u prisustvu metala kao što su bakar i mangan.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 02.5 - 2.528