Tandus power

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2024-06-01
Матични број
321-01-2118/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

TANDUS POWER  je selektivni translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se prvenstveno preko lista  i delom preko  korena. Kreće se brzo naviše i naniže ka meristemskim tkivima gde inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj u rastu. Primenjuje se u ozimoj pšenici od trećeg lista do početka vlatanja  (faze 13-31 BBCH-skale) u kol.  1,5 l/ha ( 15 ml na 100 m2)  za suzbijanje jednogodišnjih  i višegodišnjih širokolisnih   korova  koji su  u fazi intenzivnog porasta

Opšti spektar  delovanja:

Pri količini primene preparata Tandus Power od -1,5 l/ha  preparat ispoljava dobru efikasnost  (ef.>90 %) u odnosu na:

Ambrosia artemisifolia (ambrozija), Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski), Capsella bursa-pastoris (tarčužak) Chenopodium album (pepeljuga obična), Cirsium arvense (palamida)Consolida regalis  (obični žavornjak), Galium aparinae (prilepača), Lactuca serriola (divlja salata), Lathyrus tuberosus (krtolasti graor), Sinapis arvensis (gorušica),  Sonchus oleraceus (obična gorčika), Stellaria media (mišjakinja) i

Zadovoljavajuću  efikasnost  (ef.75-90 %) u odnosu na :Lamium purpureum (kopriva crvena) i Matricaria inodora (bezmirisna kamilica)

Utrošak vode :  200-400   l/ha (2-4 l na 100 m2) zavisno od tipa rasprskivača-dizni na uređajima za primenu;

Maksimalni broj tretiranja:  Jednom na istoj površini u toku godine;

Karenca:  Obezbeđena vremenom primene

Radna karenca : Do sušenja depozita.

Primena iz vazguhoplova: nije dozvoljena

Napomene:

    •  U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz i jara žita.
    •  Nema  ograničenja za setvu ostalih biljnih vrsti u plodoredu
    •  Zbog ispirljivosti fluroksipira ne sme se primenjivati u kraškim područjima i vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa)
    •  Ne treba primenjivati u usevima koji su pod stresom, a koji može biti izazvan sušom, plavljenjem, niskim temperaturama, napadom insekata, pojavom biljnih bolesti, nedostatkom hranljivih materija.
    •  Ne sme se primenjivati ako se nakon tretiranja očekuju prizemni noćni mrazevi ili nagli skok temperature  > 25°S  u intervalu 3-5  časova posle primene;