Uragan System 4

Произвођач
SYNGENTA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Glifosat je neselektivni izrazito sistemski, translokacioni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korenom, rizomima i krtolama. Najčešće se koristi u formi izopropil amino soli. Primenjuje se na listove korova. Snažno se veže za koloide zemljišta u tolikoj meri da više nije pristupačan biljkama. U zemljištu se razgradnja najvećim delom odvija pomoću mikroorganizama, a manjim, hemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je 6 sati posle primene Glifosata da vreme bude bez padavina jer u protivnom delotvornost može biti smanjena. LD50 4320. Karenca: OVP; 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primenu u žitaricama.

Primena uz utrošak vode na bazi 200-400 l/ha

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon,Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ti korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvetanje i u fazi cvetanja kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primenjeno sredstvo ne smeju da se obrađuju najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2-3 nedelje.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, kajsija, šljiva, višnja, maslina) u količini:

a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova;b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova;
c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s naročito dubokim korenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U vinovoj lozi se primenjuje do završetka cvetanja, a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvetanja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, to jest kod visine korova 15-40 cm. Sme da se koristi samo u zasadima starijim od 2 godine, odnosno ne sme da se koristi u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana pre žetve, u dozi 2-4 l/ha slama s tretiranih površina ne sme da se koristi za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silaže.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vreme intenzivnog rasta korova i livadskih trava, u dozi 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suvim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno poplavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnjavanja privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da delovanje preparata traje 14-21 dan, pa u tom periodu ne smeju da se kose ili obrađuju. Voda sme da se pušta u kanale najranije 7 dana nakon primene.

Na neobrađenim površinama primenom u vreme pune vegetacije u dozi 4-12 l/ha.

Na železničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8-12 l/ha.

U zasadima šuma, tretman iz aviona, radi suzbijanja drvenastih korova: divljeg kestena, leske, gloga, topole, jove, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, zove, vresa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i slično u količini:- 5-6 l/ha u zasadima belog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.
- 6-7 l/ha u zasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korišćenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primenu treba koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po celoj površini u vreme potpunog mirovanja četinara, a rasta korova.

U mladim zasadima četinara za suzbijanje drvenastih korova:- tretiranjem drvenastih korova tokom vegetacije uz upotrebu štitnika u koncentraciji od 2%.
- tretiranjem po celoj površini, početkom jeseni, kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1%.

Za suzbijanje izdanaka i izboja tretiranjem panjeva odmah nakon seče stabala (maj - decembar) 15% rastvorom.

Posle čiste seče šuma u pripremi površina za sadnju:a) tretiranjem izdanaka i izboja u punoj vegetaciji, u periodu intenzivnog rasta,

- 1 % koncentraciji.b) tretiranjem sveže posečenih panjeva u periodu avgust-septembar u 2% koncentraciji.

Količina preparata zavisi od stepena zakorovljenosti i vrste korova. Za najvažnije vrste iznosi :- 4 l/ha za Agropyron repens,
- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria,
- 6-8 l/ha za Rubus spp, Cyperus rotundus,
- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon
Primenjuju se pred cvetanje i u doba cvetanja korova kada je silazno kruženje asimilata najintenzivnije.

Primena uz utrošak vode na bazi 100-200 l/ha.Pre pripreme za setvu kukuruza, suncokreta, krompira i šećerne repe za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visoki 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha.
- pirike - kada dostigne visinu 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete ( 15-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha.

Obrada zemljišta i setva mogu se obaviti 5 dana nakon primene. Nije dozvoljena upotreba glifosata pre setve šećerne repe na laganim peskovitim zemljištima.

Nakon žetve/berbe kultura (strništa, površine iza povrtarskih kultura...)- pirike - kada je visoka 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete (15-25 cm visine) u dozi 3-5 l/ha.
- divljeg sirka kada je visok 15-30 cm i običnog ladoleža (Convolvulus arvensis) kada je visok 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.

Vinogradima, voćnjacima (visokih proizvodnih oblika): jabuke, kruške, kajsije, masline.

Za suzbijanje:- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su visoki 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha.
- pirike - kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadijumu razvoja pune rozete ( 5-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha.
- divljeg sirka kada je visine 15-30 cm i poljskog slaka (Convolvulus arvensis ) kada je visok 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.
- Troskota (Cynodon dactylon) kada je visok 10-25 cm razdvojenom (split) primenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne sme da se koristi u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primenom preparata na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, mlaznice, kojima se može precizno primeniti 100-200 l vode po hektaru, podešen radni pritisak i prilagođena brzina traktora.

Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko ekonomskih objekata, kanali, ivice puteva, ograde, oko dalekovoda, groblja i drugo) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova koristi se 1% koncentracija, a višegodišnjih 2% (100 odnosno 200 ml preparata u 10 litara vode).