Fastac 50Registration expired
BASF - Insecticide
19-139
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer, stiklinger og planteskolekulturer samt tomater, agurker og prydplanter i væksthus.
 
Førstehjælpsforanstaltninger:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten(P101).
Anvend pulver, skum eller CO2 til brandslukning(P370+P378).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand(P302+P352).
VED  KONTAKT  MED  HUDEN  (eller  håret):  Tilsmudset  tøj  tages  straks  af.  Skyl/brus  huden  med  vand
(P303+P361+P353).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette
kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
I   TILFÆLDE   AF   INDTAGELSE:   Ring   omgående   til   en   GIFTINFORMATION   eller      læge.   Fremkald   ikke
opkastning(P301+P310+P331).
VED  INDÅNDING:  Flyt  personen  til  et  sted  med  frisk  luft  og  sørg  for,  at  vejrtrækningen  lettes.  Ring  til  en
GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+312).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Nødstilfælde
Giftlinjen, tlf.: 82121212 (døgntelefon)
International BASF Vagt tlf.: +49 180 2273-112

Virknings mekanisme:
Aktivstoffet  i  Fastac  50  alpha-cypermethrin  virker  som  en  nervegift  ved  at  påvirke  natrium  transporten  i cellemenbranerne. Denne påvirkning fremkalder lammelser som typisk mindsker ædelysten hos insekterne og dermed mindsker skadevirkningen.
Fastac 50 virker både ved direkte kontakt og ved at aktivstoffet optages via insekternes fødeindtag (gnav).

Effekter:
Fastac 50 har effekt på en lang række skadedyr i mange forskellige kulturer og på både sugende og gnavende skadedyr. De mest almindelige sugende skadedyr såsom bladlus skal som hovedregel rammes direkte (kontakt virkning) for at der opnås acceptable effekter, mens glimmerbøsser, kornbladbiller m.fl. optager Fastac 50 via føden.

Anvendelse:
Fastac  50  anvendes  generelt  ved  begyndende  angreb  eller  som  i  mange  tilfælde  efter forudgående varsling.
Fastac  50  er  regnfast,  når  sprøjtevæsken  er  tørret  ind,  og  er  ret  stabil  mod  nedbrydning, som  følge  af  sollys.  Fastac  50  er  ret  bestandig  i  planternes  vokslag  og  har  derfor  en  vis langtidsvirkning, der dog er afhængig af planternes tilvækst. Fastac 50 virker desuden ved at have en effekt der afviser tilflyvende insekter, men for at undgå negative effekter på nyttedyr f.eks. bier, skal forskrifterne vedr. anvendelses tidspunkt overholdes.
I nedenstående tabeller er angivet doseringerne af Fastac 50 overfor skadevolderne i de enkelte kulturer:
 
Skadetærskler:

Vinterraps:  
Glimmerbøsser  
Tidligt knopstadium 3,0 biller pr plante
Sent knopstadium 5,0 – 6,0 biller pr plante
Skulpesnudebiller
6,0 biller pr plante fra beg. blomstring
Skulpegalmyg
Ved varsling og ved erfaring for kraftige angreb
(randbehandling er ofte tilstrækkelig)

Vårraps:
Glimmerbøsser
Tidligt knopstadium 1,0 bille pr plante
Sent knopstadium 3,0 biller pr plante

Korn:
Bladlus
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 73 hvor der ikke er behov for svampebekæmpelse:
40 pct. angrebne strå
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 73 hvor der er behov for svampebekæmpelse:
25 pct. angrebne strå
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 75:
100 pct. strå (Vær opmærksom på sprøjtefristen)
Vinterbyg, rug og triticale: Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer
sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler fra hvede kan også anvendes her.
Kornbladbiller
0,5 – 1,0 larve pr. aksbærende strå.

Ærter, bønner, kål og jordbær:
 
Skadetærskler:

Vinterraps:
Glimmerbøsser: Tidligt knopstadium 3,0 biller pr plante. Sent knopstadium 5,0 – 6,0 biller pr plante
Skulpesnudebiller: 6,0 biller pr plante fra beg. blomstring
Skulpegalmyg: Ved varsling og ved erfaring for kraftige angreb (randbehandling er ofte tilstrækkelig)

Vårraps:
Glimmerbøsser: Tidligt knopstadium 1,0 bille pr plante. Sent knopstadium 3,0 biller pr plante

Korn:
Bladlus:
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 73 hvor der ikke er behov for svampebekæmpelse: 40 pct. angrebne strå
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 73 hvor der er behov for svampebekæmpelse: 25 pct. angrebne strå
Vinterhvede og vårbyg til og med vækststadium 75: 100 pct. strå (Vær opmærksom på sprøjtefristen)
Vinterbyg, rug og triticale: Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler fra hvede kan også anvendes her.

Prydplanter (friland) og planteskolekulturer:
 
Tømmer
Skadevolder: Typografen, chalcografen, stribet vedborer og fyrrens marvborer
Dosering pct. styrke: 0,8 – 1,6 %

Ved ny plantning af nåletræ
Skadevolder: Nåletræssnudebiller
Dosering pct. styrke: 2,5 – 5,0 % (Ved dypning)
 
Fastac 50 anvendes til beskyttelse af nyplantede nåletræer mod gnav af nåletræs-snudebiller ved rodhalsen.
Planterne dyppes i en opløsning med 2,5 – 5 % Fastac 50. Behandlingen foretages således, at især rodhalsen bliver godt gennemvædet.
Behandling af fældet tømmer og løvtræskævler foretages om foråret når skadedyrene kommer frem og inden de angriber effekterne Der sprøjtes så alt træ dækkes af sprøjtevæsken, også endeflader.
Fastac 50 giver god beskyttelse af stammerne, når der anvendes en sprøjtevæske med 0,8% Fastac 50. Ved forventede kraftige angreb anbefales en dosering på 1,6% Fastac 50 i sprøjtevæsken. Deranvendes ca. 250 ml. væske pr. m2 stammeover-flade eller 100 liter pr 50 m³ tømmerstabel.
Virkningen består dels i direkte dræbende effekt overfor de biller der bliver ramt, dels i en beskyttelse af det behandlede træ.

Mindre anvendelse
Information  og  vejledning  om  brug  af  produkter  med  godkendelse  til  mindre  anvendelse  kan  findes  på Videncenter for Landbrug’s hjemmeside eller via link fra BASF’s hjemmeside til førnævnte.
Fastac 50 er godkendt til mindre anvendelse i følgende kulturer:

Generelt for mindre anvendelse:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Vejledning i forbindelse med mindre anvendelse:
Godkendelse   til   mindre   anvendelse   er   en   speciel   godkendelse,   som   gør   det   muligt   at   anvende   et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke hidtil har været omfattet af godkendelsen

Vejledning til mindre anvendelse – eget ansvar
Der  kan  ikke  garanteres  for,  at  der  ikke  kan  opstå  skader  på  afgrøden  eller  være  svigtende  virkning  af  et plantebeskyttelsesmiddel,   selv   om   vejledningen   for   mindre   anvendelse   følges.   Da   Videncentret   for
LandbrugPlanteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning til mindre anvendelse på brugerens vegne, kan Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skadereller svigtende virkning, der  må  opstå,  hvor  et  kemisk  bekæmpelsesmiddel  er  godkendt  og  den  tilknyttede  vejledning  til  mindre anvendelse i afgrøden følges.
Vejledningen  i  brug  af  et  plantebeskyttelsesmiddel,  som  er  tilladt  på  baggrund  af  en  godkendelse  til  mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer,hvorunder midlet må anvendes, er kke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Resistens:
Der  er  på  mange  lokaliteter  konstateret  nedsat  eller  manglende  virkning  af  pyrethroider  mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Fastac 50 og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson.
For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Blanding
Fastac 50 kan blandes med Fighter 480, Basagran M75, Focus Ultra, Stomp, Stomp CS, Comet, Comet Pro, Opus, Opera, Bell, Flexity, Viverda,Ceando, Osiris, Terpal, Bor, manganchelat, mangansulfat og 33 E Olie.
Fastac 50 kan desuden udsprøjtes i følgende blandinger:
3-komponent blanding Stomp CS + Fighter 480, Stomp CS + Basagran M75, Stomp CS + Oxitril.

Sprøjteteknik:
Fastac  50  skal  udbringes  med  en  marksprøjte  (eller  anden  sprøjte),  som  er  kalibreret  og  lever  op  til  de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.
Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, og low-drift dyser bør så vidt muligt anvendes, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.
Valg  af  dyse  tilpasses  opgaven  og  der  findes  en  lang  række  fabrikater  på  markedet,  der  opfylder  gældende regler. Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.
 
Tilberedning af sprøjtevæske:
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken
begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved  anvendelse  af  præparatfyldeudstyr  påfyldes  den  ønskede  mængde  præparat,  som  herefter  suges  op  i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Fastac 50 i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion
Ved  anvendelse  af  direkte  injektionsudstyr,  ledes  det  ufortyndede  præparat  automatisk  ind  i  de  slanger,  som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte  skal  placeres  i  den  behandlede  mark,  på  vaskepladsen  eller  under  tag.  Sprøjten  skal  være  monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring  i  øvrigt  foretages  med  egnede  rengøringsmidler  (se  evt.  etiketten  på  det  sidst  anvendte  middel for  specifikke  anvisninger)  samtidig  med  at  filtre,  slanger  og  dyser  kontrolleres  for  urenheder  og  eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I   øvrigt   henvises   til   Miljøministeriets   vejleding   om   påfyldning   og   vask   af   sprøjter   til   udbringning   af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Tom emballage
Indhold/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.Emballagen må ikke genbruges.

Lagring
Fastac 50 bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.
Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Agurker0 - 00.12 - 0.12-
Blomkål0 - 00.225 - 0.225-
Broccoli0 - 00.225 - 0.225-
Bønner0 - 00.225 - 0.225-
Forårsrug0 - 00.15 - 0.15-
Jordbær0 - 00.225 - 0.225-
Kløver0 - 00.225 - 0.22514
Tomater0 - 00.12 - 0.12-
Vinterbyg0 - 00.15 - 0.15-
Vinterhavre0 - 00.15 - 0.15-
Vinterhvede0 - 00.15 - 0.15-
Vinterraps0 - 00.15 - 0.15-
Vinterrug0 - 00.15 - 0.15-
Vintertriticale0 - 00.15 - 0.15-
Vårbyg0 - 00.15 - 0.15-
Vårhavre0 - 00.15 - 0.15-
Vårhvede0 - 00.15 - 0.15-
Vårraps0 - 00.15 - 0.15-
Vårtriticale0 - 00.15 - 0.15-
Ærter0 - 00.225 - 0.225-