Karate 2,5 WGRegistration expired
SYNGENTA - Insecticide
1-163

Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, sennep, rybs, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed, kartofler, kål (rosenkål, blomsterkål og hovedkål), gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner med bælg, ærter med og uden bælg, hestebønner, løg, porrer, forårsløg, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær, jordbær, planteskolekulturer, prydplanter i væksthus og skovbrug. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Behandlingsfrister og restriktioner
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må i raps, sennep, rybs og korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst.
Må i hindbær, brombær, porrer, løg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, kartofler, ærter til modenhed, hestebønner, græs, sukker- og foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Må i bønner med bælg og ærter med bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Må i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Behandling af blomstrende raps, rybs og sennep må kun foretages uden for biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må i frugtbuske og planteskoler ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må i skovbrug og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Virkemåde og virkningsspektrum
Karate 2,5 WG er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter. Karate 2,5 WG virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale. Endelig har Karate 2,5 WG en vis afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter. Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.

Resistens
Der er flere rapporter om resistens mod pyretroider, og glimmerbøsser har udviklet resistens i de fleste lande i Europa. Hvis der er fundet resistens bør der skiftes til et andet middel med anden virkemekanisme, og der bør ikke anvendes pyretroider mere end tre gange i en sæson. Der er mange grunde til dårlig effekt, så som dårlig timing og dårligt sprøjteudstyr eller uhensigtsmæssig brug af sprøjten.

Afgrøde, dosering og sprøjtetidspunkt

Optimalt behandlingstidspunkt
Når skadetærsklen overskrides eller ved begyndende angreb. Karate 2,5 WG er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse.

Sprøjteteknik, rengøring mm
Karate 2,5 WG skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.
Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Da Karate 2,5 WG er et kontaktmiddel er det vigtigt at sørge for god dækning af afgrøden for at opnå et godt resultat. I tætte afgrøder øges vandmængden for at sikre bedre dækning af afgrøden. Ved sprøjtning op til vandløb, søer m.v. anbefales det at anvende lavdriftsdyser.

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Karate 2,5 WG i fyldestationen.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Afmåling af Karate 2,5 WG
Karate 2,5 WG kan afmåles med doseringslåget eller med litermål.
Venligst bemærk, at doseringslåget er produktspecifikt, og derfor kun kan benyttes til Karate 2,5 WG.
Ved afmåling i litermål hældes Karate 2,5 WG løst i og følgende rumangivelser kan anvendes (bemærk at den mest nøjagtige dosering fås ved vejning):
Dosering g/ha ca. dosering l/ha
150 g 0,25 l/ha
200 g 0,33 l/ha
250 g 0,40 l/ha
300 g 0,50 l/ha

Rengøring af sprøjteudstyr
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt Bek. nr. 1355 af 14.12.2012: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold
Regnfasthed
Karate 2,5 WG er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
Temperatur
Karate 2,5 WG virker under såvel høje som lave temperaturer.

Tankblanding
Med vore nuværende kundskaber er Karate 2,5 WG fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

Omsåning; efterfølgende afgrøder
Ingen restriktioner.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Bederoer9 - 160.2 - 0.314
Bederoer34 - 390.2 - 0.314
Blomkål9 - 190.2 - 0.43
Blomkål41 - 490.2 - 0.43
Blommer51 - 690.4 - 0.414
Brombær51 - 690.3 - 0.328
Bønner9 - 120.2 - 0.37
Bønner35 - 710.2 - 0.37
Forårsrug37 - 650.2 - 0.430
Forårsrug9 - 120.2 - 0.430
Frøgræs10 - 120.4 - 0.414
Gulerødder13 - 190.4 - 0.414
Gulerødder35 - 430.4 - 0.414
Hindbær51 - 690.3 - 0.328
Jordbær33 - 590.3 - 0.414
Kartofler55 - 790.3 - 0.514
Kirsebær51 - 690.4 - 0.414
Kål9 - 190.2 - 0.43
Kål41 - 490.2 - 0.43
Løg12 - 470.2 - 0.428
Majroer9 - 130.2 - 0.330
Majroer9 - 130.2 - 0.330
Majs10 - 120.4 - 0.460
Pastinak35 - 430.4 - 0.414
Pastinak13 - 190.4 - 0.414
Porrer12 - 470.2 - 0.428
Pærer51 - 690.4 - 0.414
Ribs51 - 690.3 - 0.414
Rosenkål41 - 490.2 - 0.43
Rosenkål9 - 190.2 - 0.43
Rødbeder9 - 160.2 - 0.314
Rødbeder34 - 390.2 - 0.314
Sennep9 - 130.2 - 0.330
Sennep9 - 130.2 - 0.330
Snap beans35 - 690.2 - 0.37
Snap beans9 - 120.2 - 0.37
Snap peas9 - 120.2 - 0.37
Snap peas35 - 690.2 - 0.37
Solbær51 - 690.3 - 0.414
Stikkelsbær51 - 690.3 - 0.414
Vinterbyg9 - 120.2 - 0.430
Vinterbyg37 - 650.2 - 0.430
Vinterhavre9 - 120.2 - 0.430
Vinterhavre37 - 650.2 - 0.430
Vinterhvede9 - 120.2 - 0.430
Vinterhvede37 - 650.2 - 0.430
Vinterraps9 - 130.2 - 0.330
Vinterraps9 - 130.2 - 0.330
Vinterrug37 - 650.2 - 0.430
Vinterrug9 - 120.2 - 0.430
Vintertriticale37 - 650.2 - 0.430
Vintertriticale9 - 120.2 - 0.430
Vårbyg37 - 650.2 - 0.430
Vårbyg9 - 120.2 - 0.430
Vårhavre37 - 650.2 - 0.430
Vårhavre9 - 120.2 - 0.430
Vårhvede37 - 650.2 - 0.430
Vårhvede9 - 120.2 - 0.430
Vårraps9 - 130.2 - 0.330
Vårraps9 - 130.2 - 0.330
Vårtriticale9 - 120.2 - 0.430
Vårtriticale37 - 650.2 - 0.430
Æbler51 - 690.4 - 0.414
Ærter35 - 710.2 - 0.37
Ærter9 - 120.2 - 0.37