Actara 25 WGReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Insekticīds
0167

Plaša spektra sistēmas iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai kartupeļu, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, burkānu sējumos, gurķu un tomātu stādījumos segtās platībās, krāšņumaugu sējumos un stādījumos  segtās platībās, dekoratīviem augiem (podos, segtās platībās), dekoratīvajiem kokaugiem, egļu, priežu, apses un bērzu sējumos un stādījumos kokaudzētavās.

Preparāta raksturojums
Actara 25 WG ir sistēmas iedarbības insekticīds augu apsmidzināšanai pa lapām vai dēstu apstrādei. Apkaro pamatā kaitēkļus ar sūcējtipa un dažus ar grauzējtipa mutes orgāniem. Uz apkarojamiem kaitēkļiem iedarbojas pieskares ceļā un caur gremošanas sistēmu. Actara 25 WG darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu sistēmas receptoru darbības traucēšana.

Bezlietus periods - 2 stundas.
Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.„Vietas, kur bites aktīvi meklē barību” ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai.

Atbildība
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme. Lai siltumnīcā aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, tos ielaist tikai 14 dienas pēc pēdējās apstrādes ar Actara 25 WG.
Lauksaimniecībai labvēlīgo posmkāju ielaišanu siltumnīcās veikt ne agrāk kā 14 dienas pēc pēdējās apstrādes ar Actara 25 WG.
Ar Actara 25 WG  neapstrādāt kultūraugus, kuru sēklas apstrādātas ar tiametoksamu saturošu līdzekli.

Ūdens patēriņš
200 - 500 l/ha lauka kultūrām, 500 - 1000 l/ha tomātiem un gurķiem segtās platībās, augļu dārzos līdz 1000 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātāja tvertni uzpilda ar tīru ūdeni līdz ¼  un ieslēdz maisītāju. Pieber nepieciešamo Actara 25 WG daudzumu. Atlikušais ūdens daudzums jāpievieno, nepārtraucot maisīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. Katru reizi pēc darba beigām, smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni. Augus nedrīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums ir lielāks par 4 m/s, kā arī, ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus.

Kultūrauga izturība
Lietojot Actara 25 WG saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fitotoksiskuma risks. Jūtīgu vai jaunu šķirņu gadījumā ieteicams pārbaudīt kultūrauga izturību pirms produkta plašākas pielietošanas.

Piemērotība integrētai augu aizsardzībai
Novērojiet derīgos kukaiņus un pārējo faunu. Kaitēkļi apkarojami, ja to daudzums pārsniedz kritisko slieksni. Ja nepieciešamas vairākas apstrādes pret vieniem un tiem pašiem kaitēkļiem, izmantojiet insekticīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem.

Savietojamība
Neskaidrību gadījumā, tvertnes maisījumu veidošanā konsultēties firmas pārstāvniecībā.

Tukšais iepakojums
Preparāta iepakojumu pēc iztukšošanas likvidēt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Aizliegts iepakojumu izmantot citām vajadzībām. Neizmantoto darba šķidrumu atšķaidīt ar ūdeni un izsmidzināt uz apstrādātā lauka. Izbirušu preparātu vai saindētu augsnes slāni norok, ievieto speciāli marķētā konteinerā un ziņo attiecīgai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā sausā, tumšā, labi ventilējamā noliktavā. Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC.

 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Bumbieres0 - 00.08 - 0.214
Burkāni0 - 00.08 - 0.1214
Gurķi0 - 00.1 - 0.43
Kartupeļi0 - 00.06 - 0.0814
Plūmes0 - 00.08 - 0.1214
Tomāti0 - 00.1 - 0.43
Ābeles0 - 00.08 - 0.214
Ķirši0 - 00.08 - 0.1214