Cleranda

Произвођач
BASF
Регистрован до
2022-07-01
Матични број
321-01-819/2014-11
Aktivni materijali
Линкови
PRIMENA:
Cleranda je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid , kontaktnog i rezidulnog delovanja. Primenjuje se folijarno, uređajima za tretiranje sa zemlje. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, ali isključivo u CLEARFIELD hibridima uljane repice, odn. hibridima koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinonima (IMI-hibridima). Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom, u količini:
Cleranda 1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha (Cleranda 15-20 ml + okvašivač Dash 10 ml na 100 m2)
Spektar delovanja:
- dobro suzbija sledeće širokolisne korove (>90%): tarčužak (Capsella bursa-pastoris),pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia),
čestoslavica poljska (Veronica arvensis)
- slabije suzbija (<75%): grahorica ( Vicia sativa)
Utrošak vode: 100-400 L/ha (1-4 L na 100 m2)
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine.
 
Napomene:
Bezbedni vremenski periodi od primene sredstva za zaštitu bilja:
- Kod uobičajene plodsmene, posle žetve uljane repice sledeće godine mogu se sejati pšenica, ječam, ovas, uljana repica, pasulj i šečerna repa;
- Ukoliko dođe do prevremenog preoravanja, na tretiranim površinama se tokom jeseni mogu sejati Clearfield hibridi uljane repice (4 nedelje posle primene, na svim tipovima zemljišta i uz dobru pripremu zemljišta za setvu, Ozima pšenica i ječam (8 nedelja posle primene za sve tipove zemljišta uz predhodno oranje). Narednog proleća bez posebnih napomena u vezi tipa zemljišta mogu se sejati jara uljana repica, ovas i grašak. Na lakim i srednjim tipovima zemljišta, bez posebnih zahteva u vezi obrade, narednog proleća se mogu sejati jari ječam, jara pšenica i šećerna repa, dok je oranje pre setve ovih useva obavezno kod veoma lakih zemljišta i zemljišta gde če se koristiti navodnjavanje.
 
Kompatibilnost:
Do sada nisu zapaženi bilo kakvi problemi u kompatibilnosti preparata Cleranda + Dash sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Pre svakog novog mešanja, uvek treba napraviti test sa nekim manjim količinama sredstava koja se žele pomešati.
Napomene:
Ne primenjivati ukoliko su biljke pod stresom. Ne primenjivati preparat kada se očekuje jaka kiša. Ukoliko se to ipak dogodi, nakon nekoliko nedelja dolazi do normalizacije rasta, bez uticaja na prinos. Cleranda se može koristiti na svim tipovima zemljišta, osim peska i veoma svetlih zemljišta, kao i zemljišta koja sadrže više od 10% organske materije.
Регистрован за културеРатеBBCH
Winter rape1.5 - 2 l10 - 18
Spring rape1.5 - 2 l10 - 18