LFS FlorasulamRegistration expired
LFS Kemi - Herbicide
318-86
Brugsanvisning
LFS Florasulam er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i korn og græsser. Produktet bekæmper bl.a. burresnerre, kamiller, fuglegræs og korsblomstret ukrudt med meget lave doseringer. LFS Florasulam er en ALS-hæmmer. Ukrudtsplanten vil ikke kunne producere vigtige aminosyrer, og dette fører til plantens død.
Væksten standser få timer efter optagelsen, og effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Afgrøder
LFS  Florasulam er godkendt til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg.
LFS Florasulam må ikke anvendes i havre og durumhvede, og hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter.
LFS Florasulam kan anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i kulturer af følgende græsser til frøproduktion: alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs.
LFS Florasulam kan anvendes i kulturer af følgende græsser til slæt/afgræsning: italiensk rajgræs, engsvingel, strandsvingel, alm. rapgræs, timothe, hundesgræs.

Jordtyper
Da LFS Florasulam primært optages via bladene, kan den anvendes på alle jordtyper.

Ukrudtsspektrum
Effektiv bekæmpelse af:
burresnerre,  fuglegræs,  valmue,  kornblomst,  kamiller,  hyrdetaske,  kiddike,  agersennep, spildraps, snerle pileurt, fersken pileurt, haremad, sort natskygge
Bekæmpbare arter (på kimbladstadiet):
agertidsel,   hanekro,   vejpileurt,   forglemmigej,   brandbæger,   svinemælk,   mælkebøtte, hvidmelet gåsefod (mælde)
Mindre følsomme arter:
ærenpris, stedmoder, tvetand

Doseringer
Produktet kan anvendes fra BBCH 20 til 39. I vintersæd og frøgræs kan der behandles,så snart der er vækst i planten om foråret.
For at sikre optimal effekt af produktet på visse ukrudtsarter såsom hvidmelet gåsefod (mælde), kan der tilsættes sprede/klæbemiddel i normalt anbefalet dosering. Dog bør der ikke tilsættes sprede/klæbemiddel ved blanding med Oxitril**/Briotril****

Klimaforhold ved anvendelse.
LFS Florasulam optages hurtigt gennem bladene, og er regnfast efter en time.
LFS Florasulam kan anvendes, når temperaturen på sprøjtetifspunktet er over frysepunktet, hvilket i praksis betyder fra 2-3  C.
Det frarådes at sprøjte, når afgrøden er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, meget høj dagtemperatur.

Sprøjteteknik
Ved udsprøjtning afLFS Florasulam anbefales anvendelse af Hardi ISO F-02-110 og F-03-110, et tryk på 2,5-3 atm samt en kørehastighed på maksimalt 8 km/t. Anbefalet fra 100 til 300 liter per hektar.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave. Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde LFS Florasulam til omrøringen. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Tankblandinger
LFS  Florasulam  er  meget  fleksibel  som  blandingspartner  og  kan  blandes  med  de  fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. LFS Florasulam bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-P-ethyl (Primera Super**), og clodinafop (Topik***).

Efterfølgende afgrøde
Efter en LFS Florasulam behandling er der frit afgrødevalg følgende efterår og forår.

Omsåning
Ved omsåning, efter en LFS Florasulam behandling, kan der kun sås korn, majs eller rajgræs.

Resistens
For at undgå resistensudvikling bør deranvendes   ukrudtsmidler   med   forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet - gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vår og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jord-behandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse
BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask.
Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt  0,5  liter  All  Clear  Extra  eller  lignende  produkt  pr.  100  liter  vand.  Sprøjt  lidt  af vaskevandet ud gennem bom og dyser så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes igang, mens der køres hjem.
Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.
Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3(vaskning), skal tanken fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god kontakt med alle indvendige flader i tanken.

Lagring
Opbevares tørt og frostfrit.

Tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Forårsrug30 - 3975 - 10056
Forårsrug20 - 2950 - 7556
Vinterbyg30 - 3975 - 10056
Vinterbyg20 - 2960 - 7556
Vinterhavre20 - 2960 - 7556
Vinterhavre30 - 3975 - 10056
Vinterhvede20 - 2960 - 7556
Vinterhvede30 - 3975 - 10056
Vinterrug20 - 2960 - 7556
Vinterrug30 - 3975 - 10056
Vintertriticale30 - 3975 - 10056
Vintertriticale20 - 2960 - 7556
Vårbyg20 - 2950 - 7556
Vårbyg30 - 3975 - 10056
Vårtriticale20 - 2950 - 7556
Vårtriticale30 - 3975 - 10056