Coragen 20 SCRegistracija je istekla
DU PONT - Insekticid
321-01-1071/2012-11

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih, mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca.
Coragen 20 SC je insekticid nove generacije pomoću koga se mogu kontrolisati svi ekonomski značajni pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici mnogih drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje kontaktno i digestivno. Preparat Coragen 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte, dok je sa druge strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima. Istraživanja su pokazala da Coragen 20 SC nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard u kontroli insekata. Izuzetna ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primene čine Coragen 20 SC insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu. Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera tačkastih, mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca.

Primena
Jabuka
- Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije smotavca, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica.
Miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella) – tretiranje obaviti u precvetavanju.
Za suzbijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem.
Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m 2 ).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Vinova loza - za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje u vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica u koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u 10 l vode).
Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m 2 ).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Krompir - Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/ha, na početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha), pri jačem napadu, može se očekivati duže rezidualno delovanje 21 dan.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Tretiranje obaviti u vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica. Nakon toga u intervalu od 14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha, prskanjem i orošavanjem.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Kukuruz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha vode uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend 90 za avio tretman.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Kupus - za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta)– može da se primeni u vreme piljenja larvi prve generacije smotavca, a pre masovnog leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ako je let prve generacije smotavca zanemarljiv, tretman se može obaviti za drugu generaciju na isti način. Za subijanje smotavaca preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m 2 ). Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili plodove, a do 14 dana pred berbu.

Prednosti preparata
Superiorna zaštita useva:
-brzo delovanje
-zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
-dugotrajna zaštita useva
-bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene

Izuzetne ekološke osobine:
-kratka karenca
-povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil

Kompatibilnost integralnim programima zaštite:
-može se mešati sa drugim preparatima
-novi mehanizam delovanja
-selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima

Dugotrajna zaštita useva
Coragen 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gde je zaštićen od spiranja, a istovremeno je prisutan i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na njegovoj površini. Ova translaminarna aktivnost, otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno delovanje i otpornost na fotorazgradnju, osnove su dugotrajne zaštite useva koju obezbeđuje preparat Coragen 20 SC.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees0 - 00 - 014
Corn, maize0 - 0100 - 15014
Headed cabbage0 - 0140 - 2007
Peaches0 - 00 - 014
Potatoes0 - 050 - 6014
Tomatoes0 - 0140 - 2001
Vines0 - 00 - 028